Poradnik Przedsiębiorcy

Co należy wiedzieć wznawiając działalność gospodarczą?

Działalność gospodarcza, która została zawieszona nie odwiesza się automatycznie. Nawet wówczas, gdy przedsiębiorca podczas składania wniosku o zawieszenie działalności zadeklarował przewidywalną datę odwieszenia, nie odwiesi się ona samoistnie w tej dacie. Odwieszenie może mieć miejsce dopiero w przypadku, gdy prowadzący działalność złoży wniosek o wznowienie wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością.

Co ważne, zawieszenie działalności może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. W okresie tym przedsiębiorca nie ma prawa wykonywać czynności, które stanowią główną działalność firmy. Jeżeli więc zaistnieje szansa na przyjęcie zlecenia w celu jego wykonania konieczne będzie odwieszenie działalności.

Wypełnienie wniosku o wznowienie działalności

Firmę odwiesza się poprzez złożenie wniosku CEIDG-1. W rubryce 01 “Rodzaj wniosku” należy zadeklarować pkt 4 - “wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej”. Następnym krokiem jest uzupełnienie rubryki 03, gdzie należy podać dane wnioskodawcy: PESEL, NIP, REGON, imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, a także obywatelstwo oraz złożyć oświadczenie, że podane dane są zgodne z prawdą.

Kolejnymi danymi, jakie należy podać we wniosku o odwieszenie jest adres miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (rubryka 04) oraz nazwa firmy (rubryka 06), wraz z nazwą skróconą (rubryka 07), o ile firma posługuje się taką.

W rubryce numer 12 przedsiębiorca powinien określić datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS w związku z wznowieniem działalności, a w rubryce nr 15 podać datę odwieszenia działalności. Co ważne, data ta nie może być wcześniejsza niż dzień składania wniosku o odwieszenie.

Złożenie wniosku o wznowienie działalności

Wniosek CEIDG-1 można złożyć zarówno w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Można również skorzystać z wysyłki przez Internet. Jednak, żeby zatwierdzić wysyłkę elektroniczną przedsiębiorca musi posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany (http://epuap.gov.pl).

Jak wygląda firma po wznowieniu działalności?

W kwestiach podatkowych (PIT i VAT) po wznowieniu nic się nie zmienia - przedsiębiorca kontynuuje sposób rozliczania, jaki zadeklarował jeszcze przed zawieszeniem działalności. Należy jednak pamiętać, że w rozliczeniach podatków dokonywanych pierwszy raz po wznowieniu powinno się uwzględnić również ewentualne koszty i przychody powstałe w okresie, gdy działalność była zawieszona.

Odwieszenie działalności a ZUS

Złożenie wniosku CEIDG-1 w celu wznowienia działalności powoduje automatyczne zgłoszenie odwieszenia również do ZUS - na podstawie wpisu w ewidencji gospodarczej zakład ubezpieczeń rejestruje ponownie przedsiębiorcę dla celów ZUS. Jeżeli jednak w czasie zawieszenia działalności nastąpiły jakiekolwiek zmiany wpływające na zakres ubezpieczenia (np. podjęcie pracy na etat, czy też ustanie okresu preferencyjnego ZUS) należy po wznowieniu działalności osobiście złożyć dokumenty zgłoszeniowe uwzględniające zaistniałe zmiany.

Podsumowując - kiedy przedsiębiorca decyduje się wznowić zawieszoną działalność wystarczy, że złoży on wniosek CEIDG-1. Informacja o odwieszeniu automatycznie trafi do ZUS, US i GUS. Należy jednak pamiętać, że jeżeli podczas zawieszenia działalności zaistniały zdarzenia wpływające na rozliczenia, należy pod wznowieniu dokonać dodatkowych zgłoszeń uwzględniających już zaistniałe zmiany. Wynika to z faktu, iż odwieszenie działalności powoduje stan, jaki istniał przed zawieszeniem.