0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie i wznowienie działalności a prawo do ryczałtu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

 

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w ramach której nie zatrudniają pracowników, mogą ją z różnych przyczyn zawiesić na pewien okres czasu. Zawieszenie może być spowodowane chwilowym brakiem popytu na oferowane przez przedsiębiorcę usługi/ towary bądź też dłuższym urlopem. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorca fakt zawieszenia musi zgłosić na druku CEIDG- 1. We wniosku tym podatnik określa przewidywaną datę wznowienia działalności i jeśli zdecyduje się na jej wznowienie ponownie składa wniosek CEIDG- 1 o wznowienie działalności. W gruncie rzeczy sprawa nie wygląda skomplikowanie. Pozostaje jednak kwestia praw i obowiązków podatnika w trakcie trwania zawieszenia oraz po odwieszeniu działalności. Czy podatnik, który rozliczał się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, po odwieszeniu działalności nadal  ma prawo korzystać z tej formy opodatkowania? Jak zatem rozliczyć działalność po okresie jej zawieszenia?

Przede wszystkim należy zauważyć, iż ryczałt jest uproszczoną forma opodatkowania, której nie mogą stosować wszyscy podatnicy. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy:

  • wybiorą tę formę opodatkowania przy  rozpoczynaniu działalności,
  • w poprzednim roku podatkowym nie uzyskali przychodów z działalności przekraczających równowartość 150 000 euro.

Ponadto wyłączeniu podlegają niektóre rodzaje wykonywanej działalności.

Prawa i obowiązki podatnika podczas zawieszenia działalności

Jeśli dany przedsiębiorca korzysta z takiej formy opodatkowania jak ryczałt ewidencjonowany nie może zaliczać wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Ryczałt opłacany jest bowiem od przychodu niepomniejszonego o koszty jego uzyskania. Tak więc ryczałtowiec prowadzi jedynie ewidencję przychodów.

W trakcie zawieszenia przedsiębiorca:

  • nie może uzyskiwać bieżących przychodów z działalności, ma jednakże prawo wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • ma prawo przyjmować należności, a także obowiązek regulowania zobowiązań, wynikłych przed datą zawieszenia działalności,
  • ma prawo zbywać firmowe środki trwałe,
  • nie ma obowiązku płacenia ryczałtu,
  • ma obowiązek złożyć zeznanie roczne.

Ważnym jest fakt, że w trakcie trwania zawieszenia ryczałtowiec nie ma obowiązku płacenia ryczałtu, tym samym uzyskane w okresie zawieszenia przychody np. ze zbycia składników majątku zostaną opodatkowane i rozliczone dopiero po odwieszeniu działalności, bądź z końcem roku podatkowego.

Rozliczenie po okresie zawieszenia

W zależności od tego ile czasu trwa zawieszenie terminy rozliczenia i wpłacenia podatku będą się różnić.

Jeśli zawieszenie rozpoczyna się i kończy w jednym roku podatkowym, to podatnik zobowiązany jest do obliczenia i wpłacenia podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu odwieszenia.

W przypadku gdy wznowienie następuje w grudniu rozliczenia należy dokonać do 31 stycznia roku następnego.

Nieco bardziej skomplikowane będzie rozliczenie podatku gdy zawieszenie trwające rok zahacza o dwa lata podatkowe. Przykładowo, jeśli działalność została zawieszona w czerwcu 2012, a odwieszona w czerwcu 2013, to rozliczenia za okres zawieszenia mający miejsce w 2012 roku należy dokonać do 31 stycznia 2013, natomiast rozliczenia za okres zawieszenia w 2013 do 20- go dnia miesiąca następującego po miesiącu wznowienia działalności (zgodnie z przykładem będzie to termin do 20- go lipca).

Zawieszenie trwające 2 lata należy rozliczyć w analogiczny sposób jak powyżej, czyli:

  • za rok w którym rozpoczęto zawieszenie - do 31 stycznia roku następnego,
  • za kolejny (cały) rok zawieszenia - do 31 stycznia roku następnego,
  • za okres zawieszenia w roku w którym wznowiono działalność - do 20- go dnia miesiąca następującego po miesiącu odwieszenia.

Forma opodatkowania po wznowieniu działalności

Zgodnie z art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym  jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W oparciu o powyższe należy stwierdzić, iż jedynie likwidacja działalności, bądź dokonanie wyboru innej formy opodatkowania, skutkuje zaprzestaniem rozliczania się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zawieszenia działalności nie można uznać za jej likwidację, jeśli więc nie doszło do zmiany sposobu opodatkowania z inicjatywy podatnika to po dokonaniu odwieszenia kontynuuje on wybraną wcześniej formę opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów