Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Odsetki od odsetek, czyli czy można stosować anatocyzm?

Odsetki od odsetek - czy to możliwe?

Zgodnie z obowiązującym prawem zabronione jest naliczanie odsetek od odsetek. Jednakże jak to często bywa i w tym przypadku ustawodawca przewidział pewne wyjątki, a mianowicie w art. 482 kodeksu cywilnego dopuszczona została instytucja anatocyzmu, jeżeli żądanie odsetek od zaległych odsetek zostało uwzględnione w pozwie, obejmującym wspomniane zaległe odsetki, oraz jeżeli po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do sumy długu, a także w przypadku gdy żądanie dotyczy odsetek od pożyczek długoterminowych udzielanych przez banki czy inne instytucje kredytowe. Innymi słowy, jest to możliwe w sytuacji, gdy strona dolicza do głównego długu odsetki narosłe na dzień poprzedzający wniesienie pozwu i zalicza te odsetki do wartości przedmiotu sporu.

Taki przypadek nazywamy kapitalizacją odsetek. Przy czym należy mieć na uwadze, że żądanie dalszych odsetek możliwe jest dopiero od dnia wniesienia pozwu. W przypadku odsetek wynikających z umowy zawartej pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem domniemywa się, że dłużnik uznaje dług powiększony o odsetki oraz zgodził się na doliczenie zaległych odsetek do należności głównej.