0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki od odsetek, czyli czy można stosować anatocyzm?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odsetki to świadczenie akcesoryjne (uboczne) do świadczenia głównego. Oblicza się je według stopy procentowej i czasu. Celem ich doliczania jest wynagrodzenie za możliwość korzystania z cudzych pieniędzy lub innej formy kapitału w pewnym okresie czasu. Pełnią też funkcję odszkodowawczą za opóźnienie niewykonania zobowiązania w przewidzianym terminie. Mają również na celu waloryzacje kapitału czyli rekompensatę za spadek siły nabywczej pieniądza. Czy możliwe są odsetki od odsetek? Sprawdź kiedy możliwe jest stosowanie anatocyzmu w prawie gospodarczym. 

Kiedy należą się odsetki?

Odsetki mogą zostać doliczone jeśli:

Jaki jest termin płatności odsetek?

Co do zasady odsetki płatne są co roku z dołu (chyba, że inaczej postanowiono w umowie). W przypadku gdy termin płatności jest krótszy niż rok wówczas odsetki powinny być opłacone wraz z momentem zapłaty sumy głównej. Odsetki za opóźnienie stają się wymagalne z chwilą bezskutecznego upływu terminu płatności(świadczenia). Odsetki mogą być waloryzowane ale czy można naliczać odsetki od odsetek?

Odsetki od odsetek - czy to możliwe?

Zgodnie z obowiązującym prawem zabronione jest naliczanie odsetek od odsetek. Jednakże jak to często bywa i w tym przypadku ustawodawca przewidział pewne wyjątki, a mianowicie w art. 482 § 1 Kodeksu cywilnego dopuszczona została instytucja anatocyzmu, jeżeli żądanie odsetek od zaległych odsetek zostało uwzględnione w pozwie, obejmującym wspomniane zaległe odsetki, oraz jeżeli po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do sumy długu. Także w przypadku gdy żądanie dotyczy odsetek od pożyczek długoterminowych udzielanych przez banki czy inne instytucje kredytowe jest taka możliwość na podstawie art. 482 § 2  Kodeksu cywilnego. Innymi słowy, jest to możliwe w sytuacji, gdy strona dolicza do głównego długu odsetki narosłe na dzień poprzedzający wniesienie pozwu i zalicza te odsetki do wartości przedmiotu sporu. Taki przypadek nazywamy kapitalizacją odsetek. Przy czym należy mieć na uwadze, że żądanie dalszych odsetek możliwe jest dopiero od dnia wniesienia pozwu. W przypadku odsetek wynikających z umowy zawartej pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem domniemywa się, że dłużnik uznaje dług powiększony o odsetki oraz zgodził się na doliczenie zaległych odsetek do należności głównej. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów