0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek VAT można odliczyć 5 lat wstecz, korygując pierwotną deklarację

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik może obniżyć podatek należny o naliczony w terminie określonym w ustawie o VAT. W przypadku, gdy z różnych powodów odliczenie VAT nie zostanie dokonane, istnieje możliwość złożenia korekty deklaracji. Warunkiem jest tutaj jednak nieprzekroczenie ustawowego terminu, gdyż po jego upłynięciu nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego.

Odliczenie VAT - zasady ogólne

Zasady odliczania podatku od towarów i usług zostały uregulowane w art. 86 ustawy o VAT. Zgodnie z ustępem pierwszym tego przepisu, podatnik który zakupione towary lub usługi wykorzystuje w przedsiębiorstwie do wykonywania czynności opodatkowanych - ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Możliwość ta obejmuje każdego czynnego podatnika VAT.

Kwotę podatku naliczonego natomiast stanowi na ogół suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług bądź dokonania całości lub części zapłaty przed ich nabyciem.

Istotne jest wskazanie prawidłowego okresu, w którym odliczenie VAT może zostać dokonane przez podatnika. Mówi o tym bowiem ust. 10, gdzie prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. Przepis ten stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. Co istotne, podatnik nie może dokonać odliczenia VAT wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę lub dokument celny.

W związku z powyższym, aby móc odliczyć podatek VAT musi nastąpić:

  • obowiązek podatkowy u sprzedawcy oraz
  • otrzymanie faktury dokumentującej dany wydatek.

Jeżeli przedsiębiorca nie dokona odliczenia podatku VAT w okresie rozliczeniowym, w którym powstało do tego prawo, wówczas może skorzystać z możliwości przewidzianej w ust. 11 ww artykułu.

Art. 86 ust. 11
Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Odliczenie VAT poprzez korektę deklaracji

W przypadku, gdy podatnik nie skorzystał z możliwości odliczeń VAT w przewidzianych okresach przedstawionych powyżej, wówczas przysługuje mu prawo do skorygowania złożonej już deklaracji podatkowej.

Wynika to bezpośrednio z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, który zakłada, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminie, może tego dokonać poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym przysługiwało mu takie prawo. Co ważne, należy odnieść się do okresu, w którym to prawo nastąpiło po raz pierwszy (nie należy brać pod uwagę dwóch kolejnych okresów, o których mowa w ust. 11). Korektę należy złożyć w urzędzie skarbowym nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym nastąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Co ważne, korektę deklaracji rozliczeniowej należy złożyć wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Należy również pamiętać o tym, iż prawo do odliczenia podatku istnieje jedynie dla zakupów związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych (a więc np. odpłatną dostawą towarów, odpłatnym świadczeniem usług, eksportem).

Dowiedz się więcej! Czy wiesz, że możesz odliczyć podatek VAT od wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów