0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jesteś artystą lub twórcą? Korzystaj z 50% kosztów!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy, którzy są uznawani za artystów albo za twórców na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, mogą korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Limit kwotowy

Zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT) koszty te wynoszą 50% kwoty przychodu, który został uzyskany na podstawie korzystania przez twórców z praw autorskich oraz artystów wykonawców z praw pokrewnych (w rozumieniu odrębnych przepisów).

Co do zasady oblicza się je od przychodu, który jest pomniejszony o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe.

Dnia 1 stycznia 2013 r. nastąpiła nowelizacja ustawy PIT. Zgodnie z nią łączne koszty uzyskania przychodów w skali roku podatkowego nie mogą przekroczyć ½ kwoty, która stanowi granicę pierwszego przedziału skali podatkowej - 42.764 zł.

Kto skorzysta?

Z podwyższonych kosztów mogą korzystać artyści oraz twórcy, którzy są zatrudnieni na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, ale także z tytułu uzyskiwanych tantiem od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Należy podkreślić, że możliwość skorzystania z 50% kosztów, nie została uzależniona od źródła uzyskiwanych przychodów.

Kto w drodze wyjątku nie skorzysta?

Należy mieć na uwadze art. 22 ust. 12 ustawy PIT. Zgodnie z jego dyspozycją, podwyższone koszty uzyskania przychodów nie mają zastosowania do przychodów  określonych w art. 14 - czyli do osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przytoczonym przepisem twórca, który uzyskuje przychody z działalności gospodarczej na podstawie praw autorskich, nie może zastosować podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, lecz jedynie te faktyczne, poniesione w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rozbieżności w interpretacjach podatkowych

Interpretacje podatkowe na przestrzeni paru lat w przedmiocie zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów były bardzo niejednolite. Fiskus zamiennie klasyfikował np. wytworzenie i sprzedaż programów komputerowych do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z tytułu praw majątkowych.

Organy podatkowe podkreślały, że dla kwalifikacji przychodów z tytułu praw autorskich ma znaczenie ścisły związek tych praw z prowadzoną działalnością gospodarczą (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 maja 2012 r., sygn. ITPB1/415-276/12/MR).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy PIT przez działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową, wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową lub polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż lub polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 pkt 1,2, i 4-9.

Odmienne stanowisko można zauważyć już od połowy 2013 r. Według organów skarbowych można zaliczyć do przychodów z praw majątkowych sprzedaż utworu np. programu komputerowego, mimo że podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Skutkiem tego będzie możliwość stosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 maja 2013 r., sygn.IBPBI/1/415-175/13/BK; podobnie interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 października 2013 r., sygn. IPPB1/415-718/13-4/EC).

Ocena ryzyka

Należy w pierwszej kolejności ustalić, czy uzyskanie danego przychodu jest skutkiem działań, które noszą znamiona działalności gospodarczej. Dopiero gruntowna analiza, która wykluczy działanie czynności wcześniej wymienionych, umożliwi zakwalifikowanie przychodów z praw autorskich do innych źródeł.

Zatem kwalifikacja przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorcę-twórcę ma nadrzędne znaczenie w kontekście przyporządkowania ryczałtowych lub faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów