0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stosowanie dwóch kas fiskalnych - kasy online i z elektronicznym zapisem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Określona grupa podatników jest zobligowana do posiadania kas fiskalnych online. Obowiązek ten dotyczy jednak stricte określonych usług. Jeżeli podatnik świadczy różne usługi, to pojawia się pytanie o to, czy możliwe jest jednoczesne stosowanie dwóch kas fiskalnych – kasy online oraz z elektronicznym zapisem kopii.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Tym samym obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej nie wystąpi w przypadku sprzedaży na rzecz innych podmiotów, tj. firm, przedsiębiorstw, organizacji. Dodatkowo należy wskazać, że ustawodawca założył systematyczne wprowadzanie obowiązku stosowania kas fiskalnych online.

Pojęcie „kasa fiskalna online” zdefiniowane zostało w § 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, który odwołuje się do treści ustawy, wskazując, że przez kasę online rozumie się kasę, o której mowa w art. 111 ust. 6a ustawy. 

W myśl art. 111 ust. 6a ustawy kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

Kasy online wyposażone są w nowe funkcje umożliwiające, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas.

Ustawodawca zakłada systematyczne wdrażanie kas fiskalnych online w zakresie całej gospodarki. Obecnie obowiązek posiadania kas fiskalnych obejmuje jedynie wybrane podmioty.

Kto jest zobligowany do posiadania kasy fiskalnych online?

Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje grupy podatników, których obejmie obowiązek posiadania kasy online. Należy zatem podkreślić, że dotyczy to wyłącznie podmiotów wymienionych w zamkniętym katalogu określonym w art. 145b ustawy VAT. W przepisie tym wymieniono:

 1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 3. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 4. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 5. świadczenia usług:
 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu;
 • sprzedaży towarów w systemie zwrotu podatku podróżnym.
 • Obowiązkowe stosowanie kas fiskalnych online obejmuje podatników wymienionych w art. 145b ustawy VAT. Pozostali podatnicy mogą stosować kasy fiskalne online na zasadzie dobrowolności.

  Jednoczesne stosowanie dwóch kas fiskalnych

  Jak wskazaliśmy, obowiązek stosowania kas fiskalnych online dotyczy ściśle określonej grupy podatników. Natomiast podatnicy prowadzący działalność w innych obszarach niż określone w art. 145b ustawy nie zostali objęci obowiązkiem posiadania kas fiskalnych online. W ich przypadku ewidencja sprzedaży może być prowadzona z wykorzystaniem dotychczas stosowanych „tradycyjnych” kas.

  Powyższe stanowisko potwierdza treść interpretacji Dyrektora KIS z 24 stycznia 2022 roku (nr 0111-KDIB3-2.4012.913.2021.1.MN). W piśmie tym wskazano, że obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących (kas online) w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie wrażliwych branżach, stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy których zastosowaniu jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w tymże przepisie.

  Oznacza to, że w sytuacji, gdy podatnik oprócz prowadzenia sprzedaży węgla, tj. sprzedaży wymienionej w art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy jako sprzedaży, która została objęta obowiązkiem ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej online, prowadzi jeszcze inną sprzedaż, obecnie nieobjętą takim obowiązkiem, to do czasu jego zaistnienia podatnik będzie mógł względem tej innej sprzedaży prowadzić ewidencję z wykorzystaniem dotychczas stosowanej „zwykłej” kasy rejestrującej.

  Przykład 1.

  Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych oraz sklep ogrodniczy. Czy stosowanie dwóch kas fiskalnych - online i z elektronicznym zapisem kopii jest dozwolone?

  W takim przypadku sprzedaż usług budowlanych dokonywana na rzecz osób fizycznych musi być obligatoryjnie ewidencjonowana przy pomocy kasy fiskalnej online. Natomiast sprzedaż towarów w ramach prowadzonego sklepu ogrodniczego może odbywać się przy pomocy zwykłej kasy fiskalnej z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

  Aktualnie obowiązujące regulacje ustawy o VAT nie zawierają przeciwwskazań, aby podatnik w ramach jednej działalności gospodarczej posługiwał się dwoma kasami fiskalnymi. Możliwa jest zatem sytuacja, w której przedsiębiorca równolegle korzysta z kasy fiskalnej online oraz z kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii.

  Podsumowując, należy wskazać, że organy podatkowe akceptują możliwość skorzystania z dwóch rodzajów kas fiskalnych. W świetle przepisów jest to sytuacja dopuszczalna.

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów