0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla siłowni - czy obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązek instalacji i ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej odnosi się do sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. W przypadku, gdy w danej firmie dokonywana jest taka sprzedaż, należy szczegółowo przeanalizować przepisy w celu ustalenia, czy należy używać kasy fiskalnej. W niniejszym artykule omówimy zagadnienie kasy fiskalnej dla siłowni.

Zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe z kasy rejestrującej

Weryfikując, czy mamy obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej w naszej firmie, w pierwszej kolejności należy sprawdzić Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie określa zatem zwolnienia na czas określony (obowiązuje nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 roku) niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia.

Dla siłowni nie zostało przewidziane zwolnienie przedmiotowe z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Trzeba zatem rozważyć, czy przedsiębiorca prowadzący siłownię ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego dla podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. Ze zwolnienia tego wyłączeni zostali jednak podatnicy sprzedający towary bądź usługi ściśle określone w art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Osoby prowadzące siłownie, a więc obiekty służące poprawie kondycji fizycznej, mają przywilej skorzystania ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej do limitu obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wynoszącego 20 000 zł w skali roku. Z uwagi na to, że osobami korzystającymi z siłowni są głównie osoby fizyczne, limit ten zazwyczaj zostaje szybko przekroczony, przez co konieczny staje się zakup kasy fiskalnej.

Siłownia a zwolnienie z kasy rejestrującej ze względu na rodzaj płatności

Właściciele siłowni chcący uniknąć używania kasy fiskalnej w działalności i osiągający obroty roczne ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych przekraczające 20 000 zł mogą rozważyć jeszcze jeden typ zwolnienia z obowiązku posiadania kasy rejestrującej opierającego się na przyjmowaniu zapłaty za usługi wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego. Aby móc z tego skorzystać, należy jednak spełnić warunki określone w ustawie.

W załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w punkcie 37 określono warunki skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na rodzaj płatności. Z takiego przywileju można skorzystać po spełnieniu następujących warunków:

  • świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem);

  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Właściciele siłowni teoretycznie mogliby stosować zwolnienie z kasy fiskalnej na podstawie powyższego przepisu, jednak wymagałoby to przyjmowania płatności wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego, co w przypadku siłowni mogłoby być trudne do realizacji. W konsekwencji przedsiębiorcy prowadzący siłownie zwykle użytkują kasy fiskalne i rejestrują na nich transakcje sprzedaży dokonane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych lub rolników ryczałtowych.

Kasy fiskalne on-line dla siłowni

Termin obowiązku instalacji kas fiskalnych on-line dla usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju został przesunięty na 1 lipca 2021 roku. Oznacza to, że wszystkie siłownie użytkujące kasy fiskalne starego typu już za kilka miesięcy będą zobowiązane do zakupu nowych urządzeń – kas fiskalnych on-line. Na ten moment nie ma żadnych informacji o ewentualnym kolejnym przesunięciu terminu stosowania obligatoryjnie kas fiskalnych on-line dla obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

Kasy fiskalne on-line – czym różnią się od tradycyjnych?

Kasy fiskalne on-line to urządzenia na stałe podłączone do internetu, a co za tym idzie do Centralnego Repozytorium Kas, przez co naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych mają możliwość bieżącego kontrolowania zawieranych transakcji. Przesyłanie informacji w czasie rzeczywistym o zawartych transakcjach sprzedaży nie ogranicza natomiast formalności związanych z koniecznością wydawania paragonów klientom. Przedsiębiorca w dalszym ciągu zawsze powinien wydać paragon fiskalny nabywcy w momencie dokonania sprzedaży.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Zakup kasy fiskalnej stanowi koszt uzyskania przychodów, w konsekwencji powodując niższy podatek dochodowy do zapłaty. Możliwe jest także odliczenie podatku VAT w pełnej wysokości, oczywiście pod warunkiem, że kasa fiskalna służy do czynności opodatkowanych w działalności gospodarczej. Dodatkowym przywilejem przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej (także kilku kas fiskalnych) lub w razie obowiązku wymiany jej na kasę on-line jest zastosowanie ulgi na zakup kasy fiskalnej, jednak takie prawo przysługuje tylko po spełnieniu określonych warunków.

Formalności związane z rejestracją kasy fiskalnej on-line

Zakup i używanie kasy fiskalnej w działalności gospodarczej wiąże się z wieloma formalnościami, jakich należy dopełnić po zakupie oraz w trakcie użytkowania sprzętu. Niedbałość lub niewiedza w tym zakresie może pozbawić przedsiębiorcę prawa do skorzystania z ulgi na kasę fiskalną, a w przypadku jej odliczenia organ podatkowy może zażądać zwrotu środków pieniężnych z tytułu niesłusznego zastosowania ulgi na kasę.

Zachowanie terminu rozpoczęcia rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej jest warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi na zakup kasy.

Dokonując zakupu kasy fiskalnej, należy pamiętać, aby jeszcze przed rozpoczęciem ewidencji na kasie fiskalnej on-line dokonać jej fiskalizacji przeprowadzanej w obecności serwisanta. Jest to czynność jednorazowa. Proces fiskalizacji inicjuje pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, na zakończenie wystawiany jest raport fiskalny fiskalizacji przesyłany do Centralnego Repozytorium Kas, stanowiący potwierdzenie przeprowadzenia fiskalizacji. Po jej dokonaniu możliwe jest przesyłanie danych między kasą fiskalną on-line używaną do rejestracji transakcji a Centralnym Repozytorium Kas.

Raport z fiskalizacji kasy fiskalnej on-line trzeba dołączyć do książki kasy (wydawanej zazwyczaj przez serwisanta), która zawiera wszystkie niezbędne informacje o urządzeniu, w szczególności nazwę, model, numer fabryczny, numer unikatowy, numer ewidencyjny, producenta lub importera, a także dane o samym przedsiębiorcy i serwisie. Książka kasy rejestrującej podlega obowiązkowi przechowywania przez przedsiębiorcę do końca użytkowania kasy fiskalnej w działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów