0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla sklepu zoologicznego - czy jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sklep zoologiczny to miejsce, w którym sprzedawane są różnego rodzaju zwierzęta domowe. Sklepy te zazwyczaj posiadają również w swojej ofercie karmę dla zwierząt lub różnego rodzaju akcesoria związane z tematyką zwierzęcą. Prowadząc tego typu działalność, przedsiębiorca musi spełnić szereg wymagań. Jednak czy kasa fiskalna dla sklepu zoologicznego jest konieczna? Odpowiadamy!

Ogólny obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Należy jednak mieć na względzie, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących daje możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów.

Kasa fiskalna dla sklepu zoologicznego - czy jest konieczna?

Jak stanowi § 3 wspomnianego rozporządzenia, jeśli w poprzednim roku podatkowym obrót firmy nie przekroczył 20 tys. zł, to pod pewnymi warunkami przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Ważne!

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2017 r.:

  • podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł; 
  • podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2016 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Należy także mieć na względzie, że § 4 wspomnianego rozporządzenia wymienia czynności, które już od pierwszej sprzedaży dokonanej na rzecz osoby prywatnej muszą zostać nabite na kasę fiskalną. Jednak działalność sklepu zoologicznego nie została wymieniona jako ta, która zobowiązuje do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. W związku z powyższym przedsiębiorca, który prowadzi sklep zoologiczny i dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych, może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej do momentu nieprzekroczenia obrotu 20 tys. zł. Natomiast jeśli w danym roku podatkowym kwota obrotu przekroczy tę kwotę, przedsiębiorca zobowiązany zostanie do zakupu kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej sprzedaży. Przy czym należy pamiętać, że jeśli działalność została rozpoczęta w trakcie trwania roku podatkowego, to aby ustalić czy kasa fiskalna dla sklepu zoologicznego jest obowiązkowa, kwotę limitu należy obliczyć proporcjonalnie do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym.

Przykład 1.

Przedsiębiorca założył sklep zoologiczny 1 lipca 2017 roku i pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej dokonał 7 lipca. Czy powinien ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej?

Nie, zakładając działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu stacjonarnego sklepu zoologicznego przedsiębiorca nie musi nabijać sprzedaży na kasę fiskalną, pod warunkiem że jego sprzedaż nie przekroczy limitu obrotów w wysokości 9753,42 zł (kwota obliczona proporcjonalnie do okresu wykonywania działalności zgodnie ze wzorem: łączna kwota limitu x (liczba dni prowadzenia sprzedaży, która pozostała do końca roku / liczba dni w danym roku podatkowym)).

Sklep zoologiczny prowadzony przez internet a kasa fiskalna

W dobie wszechobecnego internetu działalność polegająca na prowadzeniu sklepu zoologicznego może być również prowadzona przez internet. Czy w takiej sytuacji przedsiębiorca będzie zobowiązany do nabijania sprzedaży na kasę fiskalną, czy też będzie mógł korzystać ze zwolnienia?

Otóż w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie czy w przypadku sprzedaży wysyłkowej kasa fiskalna dla sklepu zoologicznego jest konieczna należy odnieść się do poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z którym: dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

W związku z powyższym podatnik, który prowadzi sklep zoologiczny przez internet, aby móc skorzystać ze zwolnienia z kasy rejestrującej musi spełnić poniższe warunki:

  • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi);
  • dostawca towaru (podatnik) otrzymuje zapłatę za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) oraz
  • wnioskodawca nie dokonuje dostaw towarów usług określonych w § 4 rozporządzenia.

Jeśli nie zostanie spełniony choćby jeden z tych warunków, wówczas podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia i sprzedaż musi ewidencjonować na kasie fiskalnej.

Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP2/4512-161/16-4/MT, gdzie czytamy:

odnośnie dokonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży internetowej - za którą zapłata będzie następować w formie przelewu na rachunek bankowy Wnioskodawcy (zarówno od klienta, jak i kuriera), a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnej czynności zapłata dotyczy – spełnione zostaną warunki uprawniające do korzystania ze zwolnienia tych usług z ewidencji za pomocą kasy rejestrującej (...). W konsekwencji, sprzedaż prowadzona przez Wnioskodawcę w formie sklepu internetowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie wymaga od Wnioskodawcy zainstalowania kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej obrotu w sytuacji, gdy płatność za sprzedaż towarów w sklepie internetowym w całości będzie dokonywana na rzecz Wnioskodawcy przelewem na rachunek bankowy (od klienta czy też pracownika firmy kurierskiej) oraz posiadania przez Wnioskodawcę dowodów umożliwiających zidentyfikowanie transakcji, której zapłaty dotyczy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów