0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna a PayPal - warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę sklep internetowy, w którym sprzedaję akcesoria kuchenne. Moje obroty przekraczają 20 000 zł. Płatności otrzymuję za pośrednictwem systemu PayPal i dokumentuję je fakturami. Czy w tym przypadku, kasa fiskalna jest obowiązkowa do prowadzenia ewidencji sprzedaży?

 Adam, Raszowa

 

Może Pan korzystać ze zwolnienia w sytuacji, gdy zapłatę za towar uzyskuje Pan wyłącznie za pośrednictwem systemu PayPal, posiadając jednocześnie ewidencję i dowody dokumentujące transakcje, z których wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Szczegółowe regulacje dotyczące kas, w tym kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących, niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji, gdzie używana jest kasa fiskalna, ze względu na wysokość obrotu - do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) - oraz rodzaj prowadzonej działalności zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

Kasa fiskalna jest obowiązkowa w działalności gospodarczej w przypadkach, które określa ustawa o VAT. Limit obrotu uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej dla kontynuujących i rozpoczynających działalność wynosi 20 000 zł rocznie.

Powyższe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej ma charakter podmiotowy, tj. dotyczy podmiotu. Z powołanych przepisów wynika zatem, że obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, jak również termin, w którym należy rozpocząć jego realizację, uzależniony jest ściśle od faktu dokonywania sprzedaży.

Ponadto, zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2017 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

W pozycji 38 załącznika w części II - Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności - wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

W odniesieniu do płatności poprzez system płatniczy on-line (tutaj np. PayPal) w mojej opinii taka forma płatności jest wystarczająca, ponieważ dokonywana jest na Pana konto bankowe. Tym samym spełnia przesłankę, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana.

Dlatego też należy uznać, iż ma Pan możliwość korzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy.

Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, czego przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP2/4512-173/16-2/DG, z 19 kwietnia 2016 r., gdzie możemy przeczytać:

(…) w przypadku systemu płatności internetowych PayPal należności wpłacone przez klientów bezgotówkowo czyli przelewem wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Ponadto, z ewidencji oraz dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało, jakich konkretnych czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana. Należy wskazać, że z opisu sprawy nie wynika, aby Wnioskodawca dokonywał sprzedaży towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia.

Mając na względzie przywołane regulacje oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, że w zakresie sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym, za które Wnioskodawca otrzyma zapłatę w całości za pośrednictwem systemu płatniczego PayPal lub banku na firmowy rachunek bankowy, a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać jakiej konkretnej czynności zapłata dotyczy korzystać będzie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów