0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi remontowe - opodatkowanie 8% stawką VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się świadczeniem usług budowlanych, pod pewnymi warunkami, mają prawo do zastosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8%. Pytanie brzmi: kiedy usługi remontowe opodatkowane są 8% stawką VAT? Odpowiadamy na nie w poniższym artykule!

Kiedy usługi remontowe opodatkowane są 8% stawką VAT?

Co do zasady, stawkę 8% VAT stosuje się do:

- dostawy,
- budowy,
- remontu,
- modernizacji,
- termomodernizacji,
- przebudowy

obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W rozumieniu przepisów, budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, to:

 • obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

 • lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12,

 • obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Uwaga!

Ustawa o VAT mówi wprost, czego nie zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a mianowicie:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Budownictwo mieszkaniowe nieobjęte społecznym programem mieszkaniowym a stawka 8%

Obiekty budowlane, które nie zaliczają się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to właśnie:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

 • lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W sytuacji, gdy powierzchnia obiektu budowlanego przekracza ww. normy, wówczas obniżoną stawkę 8% można zastosować wobec tej części podstawy opodatkowania, która odpowiada udziałowi powierzchni obiektu kwalifikującej się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej obiektu.

Aby więc możliwe było zastosowanie stawki 8% VAT, świadcząc usługi remontowe obiektów o powierzchni powyżej 300 m2 lub 150 m2, podatnicy są zobowiązani do obliczenia powierzchni użytkowej obiektu budowlanego.

Jak obliczyć powierzchnię użytkową lokalu i budynku?

Sposób obliczania powierzchni użytkowej określony jest w wielu ustawach oraz w dwóch normach. Ustawy, w których jest mowa o metodzie wyliczania powierzchni użytkowej to:

 • Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

 • Ustawa z dnia 28 07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn,

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21.06.2001 r.

Polskie Normy, w których jest mowa o metodzie wyliczania powierzchni użytkowej to:

 • PN – 70/B-2365 Powierzchnie budynków. Podział, obliczenia i zasady obmiaru.

 • PN-ISO 9836 :1997 pn. Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

Aby obliczyć powierzchnię użytkową celem zastosowania stawki 8% VAT, podatnicy mogą skorzystać z dowolnej definicji zawartej we wspomnianych ustawach lub normach.

Usługi remontowe - co to jest remont obiektu budowlanego?

Żadne przepisy tak naprawdę nie definiują, czym jest remont, w związku z tym należałoby się odnieść do ogólnych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. nr 1409, poz. 1623 ze zm.). Zgodnie z art. 3 ustawy, przez remont rozumie się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Usługi remontowe a warunki zastosowania stawki 8% VAT

Podsumowując, zastosowanie stawki 8% VAT świadcząc usługi remontowe uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

 • zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć remontu,

 • budynki lub ich części, których dotyczą te czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Jeżeli którykolwiek z ww. warunków nie zostanie spełniony, wówczas podatnik nie może zastosować preferencyjnej, 8% stawki VAT.

Czy jest konieczne potwierdzenie, że obiekt budowlany jest objęty społecznym programem mieszkaniowym?

Przepisy o VAT nie zobowiązują podatnika świadczącego usługi remontowe do uzyskania od nabywcy jakiegokolwiek oświadczenia potwierdzającego, że usługa związana jest z obiektem objętym społecznym programem mieszkaniowym. Natomiast należy wziąć pod uwagę, że ciężar udowodnienia zasadności zastosowania preferencyjnej stawki VAT przed organami podatkowymi w razie ewentualnej kontroli, spoczywa na podatniku.

Usługi remontowe w budynku mieszkalnym, gdzie znajdują się lokale użytkowe a stawka 8% VAT

Dla podatnika problemem może się okazać sytuacja, gdzie remont dotyczy budynku mieszkalnego, w którym znajdują się także lokale użytkowe.

Uwaga!

Budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych.

Wówczas rozwiązanie zależy od postanowień umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych. Stawka 8% VAT ma zastosowanie tylko, gdy umowa dotyczy wykonania robót budowlanych w budynkach zbiorowego zamieszkania jako całości. W przypadku wyszczególnienia części budynków, których mają dotyczyć roboty budowlane, czyli lokali mieszkalnych i odrębnie lokali użytkowych - stawka 8% VAT ma zastosowanie jedynie wobec części mieszkalnej, natomiast dla części użytkowej należy zastosować stawkę 23% VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów