0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kolejność zaspokajania wpłat ze składek społecznych – szykują się zmiany!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczęło prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowy projekt rozporządzenia zakłada zmianę obowiązujących przepisów o kolejności pokrycia wpłat z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Jaka kolejność zaspokajania wpłat ze składek miałaby obowiązywać? Przeczytaj i sprawdź!

Cel wprowadzanych zmian

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafiła zapowiedź przygotowania projektu, którego celem byłoby dostosowanie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS do przepisów znowelizowanej Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz do Ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Solidarnościowym.

Z czego wynika potrzeba zmian? Podyktowana jest ona wejściem w życie nowelizacji art. 115 ust. 1 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nowe przepisy obowiązują od 20 lutego 2021 roku i wprowadziły zmiany w zakresie sposobu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych przypadających więcej niż jednemu organowi egzekucyjnemu, poprzez uregulowanie zasady ich podziału z kwoty uzyskanej z egzekucji.

Przedmiot zmiany – kolejność zaspokajania wpłat ze składek społecznych

Głównym celem planowanego projektu jest dostosowanie par. 24 rozporządzenia do znowelizowanego art. 115 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, poprzez określenie (w ust. 1 i 3–7) kolejności pokrycia wpłat z tytułu składek.

Obecnie od 20 lutego 2021 roku obowiązuje zmieniony art. 115 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którym obecnie z kwot egzekucyjnych zaspokaja się najpierw:

 • opłaty manipulacyjne;
 • opłaty za czynności egzekucyjne;
 • wydatki egzekucyjne;
 • koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym umorzonym z przyczyny określonej w art. 59 par. 2 w przypadku, o którym mowa w art. 64ca par. 2;
 • opłaty egzekucyjne;
 • koszty upomnienia;
 • należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim;
 • należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu;
 • należności, do których stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej, należności celne oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, o ile nie zostały zaspokojone w trzeciej kolejności;
 • koszty egzekucyjne i koszty upomnienia powstałe w egzekucji należności celnej;
 • inne należności i odsetki, z zastrzeżeniem par. 2a i 3.

W opozycji do powyższych zasad stoją przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS, gdyż par. 24 ust. 1 stanowi, że z wpłaty na pokrycie należności z tytułu składek objętych danym tytułem wykonawczym w pierwszej kolejności pokrywa się:

 • koszty upomnienia; 
 • koszty egzekucyjne; 
 • składki i odsetki za zwłokę należne funduszowi emerytalnemu i otwartym funduszom emerytalnym, proporcjonalnie do należności tych funduszy objętych tym tytułem.

Planowany projekt zakłada również dodatkowe zmiany mające charakter dostosowujący do Ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Solidarnościowym, poprzez odpowiednie dodanie w przepisach rozporządzenia także nazwy Funduszu Solidarnościowego. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to II kwartał 2021 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów