Poradnik Przedsiębiorcy

Nieujawnione dochody - opodatkowanie podatkiem dochodowym (PIT)

O nieujawnionych dochodach mówi się w przypadku, kiedy podatnik nie informuje właściwego organu podatkowego o osiąganiu przychodów z danych źródeł. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, ukrywających swoje rzeczywiste zyski, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprawdź, co grozi osobie, która nie ujawnia dochodów, jakie kary może nałożyć na nią urząd skarbowy.

Dochody, których dotyczy obowiązek podatkowy

Co do zasady opodatkowaniu podlegają wszystkie przychody podatnika. Niektóre źródła przychodów zostały wymienione w art.10 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak należy pamiętać, że są to tylko przykłady, katalog ma charakter otwarty. W sytuacji, gdy podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, podstawą opodatkowania jest suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów (zastrzeżenia art. 24 ust. 3, art. 29-30c, 30e oraz art. 44 ust. 7e i 7f).

Definicja

Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Oznacza to, iż dochód osiąga podatnik, którego przychody przewyższają koszty.

 

Ustawodawca przewidział także pewne dochody, które zwolnione są z podatku. Kwestię dochodów zwolnionych z podatku regulują: art. 21, 52, 52a i 52c oraz Ordynacja podatkowa. Przykładami tego typu przychodów są odszkodowania i zasiłki pogrzebowe, jakie otrzymał podatnik.

Prawidłowe dokumentowanie przychodów

Wypełniając deklarację PIT warto dołożyć wszelkich starań, aby zrobić to poprawnie. Jeśli podatnik posiada dowody na to, iż przychody mają odpowiednie pokrycie i źródła, ma on obowiązek przedstawić te dowody organom skarbowym.

 

Ważne!

Ciężar dowodzenia spoczywa na podatniku, także w sytuacji, gdy termin do przechowywania dokumentów upłynął (art. 86 ust. 1 Ordynacji podatkowej).

 

Ponadto warto mieć na uwadze, że:

  • podatnik nie może (w celu uniknięcia opodatkowania dochodów nieujawnionych), powołać się na przychody wcześniej ukryte przed opodatkowaniem, których termin przedawnienia zobowiązań podatkowych już upłynął (zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 26 września 2011 r. (II FSK 1138/10)),

  • jeśli zakup pokryty został z opodatkowanych lub wolnych od opodatkowanych źródeł przychodów to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia tego (jako dowód posłużyć mogą np. umowy o kredycie bankowym, prawomocne orzeczenie sądu o nabyciu spadku, potwierdzenie uzyskania odszkodowania).