0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy Polski Ład – jak wyliczyć wynagrodzenie dla pracowników?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2022 roku jesteśmy świadkami niemałej rewolucji podatkowej. Nowy Polski Ład znacznie wpłynął na wynagrodzenia Polaków. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku oraz ulga dla klasy średniej to tylko niektóre z nowości, jakie wprowadza Nowy Polski Ład. Co jeszcze Nowy Ład oznacza dla pracodawców i zatrudnionych? Kto zarobi więcej, a kto straci? W artykule przedstawiamy przykładowe wyliczenia wynagrodzeń z ujęciem nowych reform.

Nowy Polski Ład dla pracowników

Nowy Polski Ład ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Założenie jest bardzo proste – osoby zarabiające najmniej otrzymają po reformie większe pensje, zaś najlepiej zarabiający odprowadzą wyższe podatki, a co za tym idzie – otrzymają znacznie mniejsze wynagrodzenie.

Zmiana Nowy Polski Ład 2022

Stan prawny do końca 2021 roku 

Kwota wolna od podatku 30 000 zł

Kwota wolna od podatku 8000 zł

II próg podatkowy

do 120 000 zł

obecnie 85 528 zł

Brak odliczenia składki zdrowotnej

odliczenie 7,75%

ulga w PIT dla klasy średniej: dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających miesięczny przychód od 5701 zł do 11 141 zł brutto

brak ulgi dla klasy średniej

Nowa kwota zmniejszająca podatek i próg podatkowy

Do końca 2021 roku kwota wolna od podatku wynosiła 8000 zł. Od 2022 roku nastąpił znaczny jej wzrost z 8000 zł do 30 000 zł. Zmiana ta z kolei wpłynęła na kwotę zmniejszającą podatek. Do końca 2021 roku było to 43,76 zł, czyli 1/12 z 525,12 zł, a po zmianach jest to 425,00 zł (30 000 x 17% = 5100 zł / 12 = 425,00 zł). Co ciekawe, kwota zmniejszająca podatek przysługuje również podatnikom znajdującym się w II progu podatkowym, którzy płacą podatek 32%.

Drugą korzystną zmianą jest podniesienie progu podatkowego. Do końca 2021 roku wynosił on 85 528 zł. Obecnie progi podatkowe prezentują się następująco:

 • I próg podatkowy, czyli 17% do 120 000 zł, ( do końca czerwca 2022 roku) od lipca 2022 roku 12%
 • II próg podatkowy, czyli 32%, dotyczy kwoty dochodu przekraczającego 120 000 zł rocznie.

Odliczenie kwoty wolnej od podatku, czyli 425 zł jest możliwe również po przekroczeniu II progu podatkowego!

W praktyce podatnicy zapłacą podatek wyłącznie od nadwyżki ponad 30 000 zł. Nadal obowiązują dwa progi podatkowe tylko ze zwiększonym limitem, stawki podatku wynoszą odpowiednio 12% i 32%. 

Brak odliczenia składki zdrowotnej

Jedną z najważniejszych zmian jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Do końca 2021 roku było to możliwe i podczas wyliczania zaliczki na podatek płatnik składek mógł ją pomniejszyć o 7,75% podstawy składki zdrowotnej. Nowy Polski Ład całkowicie zmienił mechanizm wyliczeń podatku. To znacząca modyfikacja, na niekorzyść zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. Ma ona jednak zostać nieco zniwelowana dzięki podwyżce kwoty wolnej od podatku z 8000 do 30 000 zł oraz podniesieniu progu podatkowego z 85 000 do 120 000 zł.

Ulga dla klasy średniej - do 30 czerwca 2022!

Ulga dla klasy średniej to kolejne całkiem nowe rozwiązanie, które miało na celu chronić klasę średnią przed skutkami wprowadzonych zmian. W praktyce, jeśli pracownik osiągnie przychód z umowy o pracę od 5701 zł brutto do 11 141 zł brutto, płatnik może zastosować tę ulgę podczas wyliczania podatku.

Z nowej ulgi skorzystają także twórcy i artyści, którzy stosują 50% autorskie koszty uzyskania przychodów, choć pierwotnie zostali z niej wykluczeni.

Kwotę ulgi przy wyliczeniu zaliczki na podatek należało obliczać według wzoru:

 • (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,
 • (A x (–7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

– w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Oznacza to tym samym, że z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają przedsiębiorcy czy osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.

Jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi, płatnik nie powinien pomniejszać dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten trzeba złożyć odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Przykład 1.

Pracownica zarabia 6000 zł brutto, kwotę ulgi należy wyliczyć według wzoru (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, czyli wynosił 119,41 zł. Płatnik pomniejszy dochód o tę kwotę.

Przykład 2.

Pracownik zarabia 10 000 zł brutto, kwotę ulgi należy wyliczyć według wzoru (A x (–7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, a więc wyniesie ona 494,58 zł. Kwotę ulgi trzeba odliczyć od dochodu (gdzie dochód to przychód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie społeczne).

Nowy Polski Ład 2022 – kalkulator wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowę o pracę

Ministerstwo Finansów opublikowało oficjalny kalkulator Nowego Polskiego Ładu. Dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę. Narzędzie to pozwala oszacować, jaką wypłatę otrzyma pracownik po wprowadzonych zmianach. Znajduje się on na stronie: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/kwota-wolna-polski-lad/kalkulator-wynagrodzen-polski-lad/

24 marca 2022 r. Ministerstwo Finansów zaproponowało istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród najważniejszych modyfikacji jakie wymieniono jest:

 • obniżenie z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej przy jednoczesnej likwidacji tzw. preferencji dla klasy średniej.
 • upoważnienie nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca maksymalnie 3600 zł) -data wejścia 1 styczeń 2023 zł.  
 • uchylenie podwójnego obowiązku wyliczania zaliczek za 2022 r. Obowiązywać będzie jednolity system obliczania zaliczek.

Wyliczenie wynagrodzeń z ujęciem zmian podatkowych nieco się różni. Przede wszystkim zmieniła się kwota ulgi podatkowej z 43,76 zł na 425 zł. Kolejną ważną kwestią pozostaje brak odliczenia składki zdrowotnej. Jak to wygląda w praktyce?

Przykład 3.

Założenia:

 • osoba zatrudniona na umowę o pracę
 • powyżej 26. roku życia
 • brak PPK
 • pracuje w miejscu zamieszkania

Lista płac 2021 r,

Zarobek brutto: 10 000 zł brutto
Podstawa składki zdrowotnej: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł
Składka zdrowotna do odliczenia: 8629 zł x 7,75 % = 668,75 zł
Składka zdrowotna: 8629 zł x 9% = 776,61 zł
Podstawa do opodatkowania: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł – 250 zł (KUP) = 8379 zł
Zaliczka na podatek: 8379 zł x 17% = 1424,43 zł – 43,76 zł (ulga podatkowa) = 1380,67 zł – 668,75 zł (składka zdrowotna 7,75%) = 712 zł
Wynagrodzenie netto: 10 000 zł – 1371,00 zł (składki społeczne) – 776,61 zł (zdrowotna 9%) – 712 zł (zaliczka na podatek) = 7140,39 zł

Lista płac po zmianach do 30 czerwca 2022 r.

Zarobek brutto: 10 000 zł brutto
Podstawa składki zdrowotnej: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł
Składka zdrowotna do odliczenia: BRAK
Składka zdrowotna: 8629 zł x 9% = 776,61 zł
Ulga podatkowa dla klasy średniej dochód powyżej 8549 zł, więc liczymy według wzoru:
(przychód x (– 7,35%) + 819, 08 zł) / 0,17, czyli 10 000 x 7,35% = – 735 + 819,08 zł = 84,08 zł / 0,17 = 494,58 zł
Podstawa do opodatkowania: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł – 250 zł (KUP) – 494,58 (ulga podatkowa dla klasy średniej) = 7884,42 zł, w zaokrągleniu 7884 zł
Zaliczka na podatek: 7884 zł x 17% – 425 zł (ulga podatkowa) = 915 zł
Wynagrodzenie netto: 10 000 zł – 1371,00 zł (składki społeczne) – 776,61 zł (zdrowotna 9%) – 915 zł (zaliczka na podatek) = 6937,39 zł

Przykład 4.

Założenia:

 • osoba zatrudniona na umowę o pracę
 • powyżej 26. roku życia
 • brak PPK
 • pracuje w miejscu zamieszkania
 • nastąpiło przekroczenie składek emerytalno-rentowych
 • czerwiec 2022r. 

Zarobek brutto: 10 000 zł brutto
Podstawa składki zdrowotnej: 10 000 zł – 13,71% (tylko chorobowa, czyli 245 zł) = 9755 zł
Składka zdrowotna do odliczenia: BRAK
Składka zdrowotna: 9755 zł x 9% = 877,95 zł
Ulga podatkowa dla klasy średniej dochód powyżej 8549 zł, więc liczymy według wzoru:
(przychód x (–7,35%) + 819, 08 zł) / 0, czyli 10 000 x 7,35%= – 735 + 819,08 zł = 84,08 zł / 0,17 = 494,58 zł
Podstawa do opodatkowania: 10 000 zł – 13,71% = 9755 zł – 250 zł (KUP) – 494,58 (ulga podatkowa dla klasy średniej) = 9010 zł
Zaliczka na podatek: 9010 zł x 17% – 425 zł (ulga podatkowa) = 1107 zł
Wynagrodzenie netto: 10 000 zł – 245 zł (składki społeczne) – 877,95 zł (zdrowotna 9%) – 1107 zł (zaliczka na podatek) = 7770,05 zł

Przykład 5.

Założenia:

 • osoba zatrudniona na umowę o pracę
 • powyżej 26. roku życia
 • brak PPK
 • pracuje w miejscu zamieszkania
 • nastąpiło przekroczenie progu podatkowego
 • czerwiec 2022r. 

Zarobek brutto: 10 000 zł brutto
Podstawa składki zdrowotnej: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł
Składka zdrowotna do odliczenia: BRAK
Składka zdrowotna: 8629 zł x 9% = 776,61 zł
Ulga podatkowa dla klasy średniej dochód powyżej 8549 zł, więc liczymy według wzoru:
(przychód x (– 7,35%) + 819, 08 zł) / 0,17, czyli 10 000 x 7,35% = – 735 + 819,08 zł = 84,08 zł / 0,17 = 494,58 zł
Podstawa do opodatkowania: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł – 250 zł (KUP) – 494,58 zł (ulga podatkowa dla klasy średniej) = 7884,42 zł, w zaokrągleniu 7884 zł
Zaliczka na podatek: 7884 zł x 32% – 425 zł (ulga podatkowa) = 2098 zł
Wynagrodzenie netto: 10 000 zł – 1371,00 zł (składki społeczne) – 776,61 zł (zdrowotna 9%) – 2098 zł (zaliczka na podatek) = 5754,39 zł

Przykład 6 

Założenia:

 • osoba zatrudniona na umowę o pracę
 • powyżej 26. roku życia
 • brak PPK
 • pracuje w miejscu zamieszkania
 • wypłata w lipcu 2022 r.

Zarobek brutto: 10 000 zł brutto
Podstawa składki zdrowotnej: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł
Składka zdrowotna do odliczenia: BRAK
Składka zdrowotna: 8629 zł x 9% = 776,61 zł
Ulga podatkowa dla klasy średniej - BRAK
Podstawa do opodatkowania: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł – 250 zł (KUP) = 8379 zł, w zaokrągleniu 8379 zł
Zaliczka na podatek: 8379 zł x 12% – 300 zł (ulga podatkowa) = 705 zł
Wynagrodzenie netto: 10 000 zł – 1371,00 zł (składki społeczne) – 776,61 zł (zdrowotna 9%) – 705 zł (zaliczka na podatek) = 7147,39 zł

Podsumowanie

Nowy Polski Ład jest jedną z największych reform podatkowych w Polsce. Ma on za zadanie wyrównać zarobki Polaków – tracą ci zarabiający więcej, zyskują zaś najbiedniejsi – ulga dla klasy średniej ma zadanie chronić klasę średnią przed skutkami wprowadzonych zmian. Zarobek powyżej 11 141 złotych brutto nie już jednak objęty ulgą, tak więc stracą głównie najbogatsi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów