0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odpowiedzialność solidarna a wprowadzane zmiany - część II

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W pierwszej części była mowa o sytuacjach, w których podatnik ma obowiązek zwiększyć przychody. W kolejnej części publikacji znajdzie się wyjaśnienie kwestii okoliczności, w których podatnika czeka obowiązek pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów. Wprowadzona została także odpowiedzialność solidarna za zobowiązanie w VAT w skutek przelewu wykonanego przez nabywcę na niewłaściwe konto. Jednak Istnieje możliwość uniknięcia pomniejszenia kosztów lub zwiększenia przychodów. Całość zagadnienia niestety wprowadzi pewne zamieszanie wśród podatnik prowadzących działalność.

Innowacje podatkowe Resortu Finansów dotyczące kosztów firmowych

Ministerstwo Finansów po raz kolejny wprowadza utrudnienia dla podatników, które de facto mają służyć uproszczeniu rozwiązań dla firm. Tym razem rzecz ma się w obowiązku nie zaliczania do kosztów firmowych wydatku, za który podatnik zapłacił na konto kontrahenta inne niż w zawarte w nowym wykazie podatników VAT.

Podatnicy zamiast skupić się na prowadzeniu swojej działalności będą zmuszeni przy każdej płatności za fakturę sprawdzać czy rachunek kontrahenta na niej zawarty będzie znajdował się w nowym wykazie podatników VAT. Inaczej nie będą mogli zaliczyć danej faktury do kosztów firmowych. W przypadku pomyłki sytuacja będzie wyglądała podobnie.

Tym razem mniejsze koszty

W art. 2 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 25.02.2019 r. od nowego 2020 r. mają zajść istotne zmiany, skutkiem, których podatnik prowadzący działalność nie zaliczy do koszów firmy kwoty wydatku (zobowiązanie podatnika w postaci faktury, umowy) w całości lub w części, jeżeli zapłata za ten wydatek została dokonana:

  1. bez użycia rachunku firmowego (gotówką) lub

  2. przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT (w nowej formule od stycznia 2020 r.) w przypadku transakcji z podatnikiem VAT czynnym.

Należy podkreślić w tym miejscu trzy podstawowe kwestie. Nowy wykaz podatników będzie zawierał także wykaz wszystkich rachunków firmowych, jakie każdy podatnik zgłosił w ramach swojej działalności gospodarczej i właśnie o te rachunki z wykazu mowa w powyższym przepisie.

Druga kwestia dotycząca ewentualnego pomniejszenia kosztów firmowych tyczy się wyłącznie zobowiązań firmowych w kwocie brutto powyżej 15.000 zł uregulowanych przelewem.

Trzecia kwestia jest taka, że konto kontrahenta użyte do przelewu musi być właściwe na dzień zlecenia tego przelewu a więc w dniu jego dokonania podatnik będzie musiał się upewnić, czyli sprawdzić nowy wykaz podatników VAT i zweryfikować czy konto podane na fakturze zawiera się w nowym wykazie podatników VAT. W przeciwnym wypadku nie zaliczy do kosztów takiego przelewu. Widać wyraźnie jak istotna będzie ciągła weryfikacja właściwych kont firmowych kontrahentów.

Zatem podatnik nie zaliczy do kosztów firmowych np. fakturę, za którą zapłatę przelał na niewłaściwe konto, tzn. konto, które nie stanowi, choć jednego konta kontrahenta zawartego w nowym wykazie podatników VAT.

Jeżeli brak kosztów do pomniejszenia w danym okresie to należy zwiększyć przychody

Prawodawca oczywiście przewidział też sytuację, w której podatnik w danym okresie rozliczeniowym będzie miał zbyt małe koszty albo nie będzie miał ich wcale. W tym wypadku, jeżeli się pomyli i przeleje zapłatę za zobowiązanie na konto firmowe kontrahenta inne niż w widniejące w nowym wykazie podatników VAT a nie będzie miał wystarczających kosztów w danym okresie, wówczas będzie zobligowany do powiększenia przychodów o tę część, którą zabrakło do pomniejszenia kosztów.

Czy można uniknąć pomniejszenia kosztów lub zwiększenia przychodów

Prawodawca w art. 2 ww. projektu ustawy zasygnalizował, że podatnik, który wykona przelew na niewłaściwe konto będzie mógł uniknąć zmniejszenia kosztów albo zwiększenia przychodów, jeżeli złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego ze względu na wystawcę faktury zawiadomienie o zapłacie zobowiązania na niewłaściwe konto w ciągu 3 dni od dnia wykonania przelewu.

Odpowiedzialność solidarna kupującego za zaległości podatkowe sprzedawcy

Jak się okazuje ustawodawca chce wprowadzić nawet uregulowanie, które pociągnie do odpowiedzialności podatnika, który zapłacił zobowiązanie z tytułu otrzymanej faktury za sprzedaż towarów lub usług na niewłaściwe konto.

Odpowiedzialność kupującego ma być solidarna względem sprzedawcy, czyli nabywca odpowiada w tej sytuacji całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe w VAT sprzedawcy w zakresie tej części podatku VAT, który przypada na daną fakturę.

Odpowiedzialność solidarna pośrednika pobierającego należność

Ustawodawca także w odniesieniu do przychodów wprowadził instytucję odpowiedzialności solidarnej. W tym wypadku to podatnik, który pobiera należność od dłużnika i przekazuje ją do wierzyciela w sytuacji, gdy dokona jej przelewu na niewłaściwe konto firmowe wierzyciela (nieznajdujące się w nowym wykazie podatników VAT) odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z wierzycielem za zaległości podatkowe w zakresie podatku VAT dłużnika proporcjonalnie przypadającego na tę należność.

Zawiadomienie do urzędu skarbowego pomoże uniknąć korekty i odpowiedzialności

Jak już wyżej wspomniano wysłanie zawiadomienia do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury pozwoli uniknąć:

  1. zmniejszenia kosztów w przypadku nabycia,

  2. zwiększenia przychodów w przypadku pobrania należności na rzecz wierzyciela,

  3. odpowiedzialności solidarnej nabywcy lub pośrednika pobierającego należność.

Prawodawca w nowo projektowanym art. 117ba § 4 Ordynacji podatkowej informuje, że powyższe zawiadomienie powinno składać się z poniższych danych:

  1. firma (nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, na rzecz, którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, lub podatnika pobierającego należność od dłużnika na rzecz wierzyciela,

  2. dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo nazwisko i imię oraz adres),

  3. numer (błędnego) rachunku, na który dokonano zapłaty należności,

  4. wysokość należności zapłaconej na błędny rachunek i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.

Odpowiedzialność solidarna - inny sposób na jej ominięcie

Odpowiedzialność solidarna podatników w przypadku uregulowania zobowiązania lub pobrania należności na rzecz wierzyciela i przekazania ich na niewłaściwe konto firmowe (nieznajdujące się w nowym wykazie podatników VAT) nie będzie dotyczyć sytuacji, w której za daną transakcję podatnik zapłacił z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności a więc poprzez split payment.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów