0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PFRON - jaka wysokość dofinansowania dla firm?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wiąże się z wieloma korzyściami nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla pracodawców. Jednym z benefitów jest dofinansowanie z PFRON, wliczane do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Czym dokładnie jest PFRON, jaka jest wysokość dofinansowania i jakie warunki należy spełnić, by uzyskać dodatkowe środki pieniężne?

Czym jest dofinansowanie PFRON? 

Dofinansowanie PFRON to program dofinansowania, które ma na celu wyrównanie szans zawodowych dla osób niepełnosprawnych, poprzez dostosowanie ich miejsca pracy do indywidualnych potrzeb. Dofinansowania z PFRON są bardzo dokładnie uregulowane ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czym jest dofinansowanie PFRON dla pracodawców? Zachętą do tego, by zatrudniać osoby niepełnosprawne w swoim zakładzie pracy. Dzięki takiej pomocy finansowej, osoby z orzeczonym stanem niepełnosprawności mają możliwość wejścia na rynek pracy i stanowienia cennego nabytku dla pracodawcy. Naturalne jest, że zatrudniając osobę niepełnosprawną, pracodawca musi liczyć się ze zwiększonymi kosztami pracowniczymi. I to właśnie PFRON może tę różnicę w kosztach zniwelować pod warunkiem jednak, że firma spełni pewne określone warunki. 

Kto jest uprawniony do otrzymania pomocy w ramach PFRON?

Jaka organizacja może uzyskać pomoc finansową w ramach PFRON? Pracodawca powinien prowadzić zakład pracy chronionej oraz zatrudniać nie mniej niż 25 osób. Wśród kadry pracowniczej wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powinien wynieść minimum 6%. To podstawowe warunki, których spełnienie wstępne kwalifikuje pracodawcę do otrzymania dofinansowania PFRON. 

Jakie inne warunki muszą być koniecznie spełnione? Między innymi firma nie może mieć żadnych zobowiązań wobec PFRON na kwotę wyższą niż 100 złotych, a także firma nie może być przedmiotem decyzji o obowiązku zwrotu pomocy ze strony Komisji Europejskiej. 

Warto przy tym pamiętać, że osoba niepełnosprawna zatrudniona w firmie nie może być na bezpłatnym urlopie, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym, nie może pracować w ramach umowy o pracę przygotowującej do wykonania zawodu oraz nie może być uczestnikiem Ochotniczych Hufców Pracy. Jeśli któraś z tych sytuacji dotyczy osoby zatrudnionej, nie wchodzi ona do obliczeń wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Czym jest zakład pracy chronionej?

Jak wcześniej wspomniano, dofinansowanie z PFRON można uzyskać pod warunkiem uzyskania przez przedsiębiorstwo statusu zakładu pracy chronionej (ZPCh). Czym dokładnie jest taki zakład? Zgodnie z decyzją wojewody taki status otrzymuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy i zatrudnia co najmniej 25 pracowników, w tym osoby niepełnosprawne w wysokości 30% w przypadku gdy zatrudnione są osoby niewidome lub psychicznie chore, lub w wysokości 50% osób niepełnosprawnych przez okres minimum 6 miesięcy. 

Dodatkowo zakład pracy powinien dostosować pomieszczenia i inne obiekty do potrzeb osób niepełnosprawnych a także zapewnić doraźną opiekę medyczną, rehabilitacyjną oraz poradniczą dla osób z niepełnosprawnościami. 

Jaka jest wysokość dofinansowania? 

Na jaką wysokość dofinansowania może liczyć pracodawca, który spełnia wszystkie niezbędne kryteria umożliwiające uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych? 

Dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności przewidziane jest dofinansowanie w wysokości 450 zł, dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym jest to 1200 zł, natomiast w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności, jest to kwota 1950 zł. Jeśli osoba niepełnosprawna cierpi na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwojowe, czy epilepsję, kwota dofinansowania jest podwyższona o 600, 900, lub 1200 zł w zależności od wcześniej ustalonego stopnia niepełnosprawności. 

Warto jednak podkreślić, że pracodawcy, którzy prowadzą działalność zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, mogą uzyskać dofinansowanie równe maksymalnie 75% poniesionych wydatków na prace. 

Jak zarejestrować się w PFRON?

W jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach PFRON? W tym celu niezbędne jest złożenie kilku obowiązkowych dokumentów, takich jak:

  • Wniosek o dofinansowanie (wniosek WN-D),
  • Formularz zawierający informacje o danych zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W formularzu muszą pojawić się dane na temat ich stanowisk, stopniu i rodzaju niepełnosprawności, wysokości wynagrodzenia i długości stosunku pracy (formularż INF-D-P),
  • Formularz informacji, które są przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rybołówstwie bądź rolnictwie,
  • Dokumenty firmy takie jak wyciąg z KRS,
  • Dokumenty finansowe za okres 3 ostatnich lat finansowych - jeśli przedsiębiorstwo jest zobowiązane do stworzenia sprawozdania finansowego, to dokumentem tym będzie właśnie sprawozdanie. Jeśli jednak nie ma takiego obowiązku, wystarczy oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania.
  • Oświadczenie dotyczące tego, że w przeszłości firma nie otrzymała pomocy publicznej. 

Jeśli firma ma zamiar upoważnić inne osoby do zarządzania kwestią dofinansowania, niezbędne będzie dołączenie dodatkowego pełnomocnictwa. 

Te dokumenty należy w formie pisemnej przesłać na adres Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po rejestracji firmy, pracodawca każdego miesiąca musi wnioskować o dofinansowanie z PFRON za pośrednictwem jednego z formularzy. 

Kto nie może wnioskować o dofinansowanie PFRON? 

Jakie podmioty nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z PFRON? Przede wszystkim te, których środki na wynagrodzenie pracowników już teraz pochodzą ze środków publicznych lub koszty pracy poniesione przez pracownika zostały zrealizowane niezgodnie z terminem. 

Z dofinansowania nie może skorzystać również ten pracodawca, który do wskaźnika 6% niepełnosprawnych pracowników zaliczył również tych, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów