0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekazanie środka trwałego na cele osobiste

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki trwałe. Zdarza się, iż po okresie użytkowania w firmie podatnik podejmuje decyzję o przeniesieniu danego środka trwałego do majątku osobistego. Takie przekazanie środka trwałego wywołuje skutki podatkowe.

Przekazanie środka trwałego na gruncie PIT

Przekazanie środka trwałego na potrzeby prywatne przedsiębiorcy nie podlega opodatkowaniu. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej jest m.in. przychód z odpłatnego zbycia środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Przekazanie pojazdu na cele prywatne przedsiębiorcy nie jest odpłatnym zbyciem, w związku z czym nie generuje przychodu. Wycofanie pojazdu z działalności gospodarczej wiąże się jednak z zaprzestaniem naliczania odpisów amortyzacyjnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wycofania pojazdu.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29 października 2012 r., sygn. IBPBI/1/415-916/12/WRz, gdzie możemy przeczytać:

(…) Czynność wycofania składnika majątku (ww. obiektu) z działalności gospodarczej i przekazania go na potrzeby osobiste, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi żadnych skutków podatkowych w tym podatku. Majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest prawnie wyodrębniony od jej majątku osobistego, dlatego też przekazanie składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby osobiste nie powoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy. Poprzez tę czynność nie uzyska on żadnego przysporzenia majątkowego. Nastąpi wyłącznie przesunięcie rzeczy z majątku związanego z działalnością gospodarczą do majątku osobistego (…).

Sprzedaż wycofanego środka trwałego

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się sprzedaż składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, wycofanych z działalności gospodarczej, jeśli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności a dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat. Składnikami majątku, do których mają zastosowanie te regulacje, są:

  • środki trwałe,

  • składniki majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa nie przekracza 1500 zł,

  • wartości niematerialne i prawne

– ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Tym samym przychód z działalności gospodarczej powstanie, o ile wycofany środek trwały czy inny składnik zostanie sprzedany przed upływem 6 lat od dnia wycofania. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29 listopada 2011 r., sygn. IBPBI/1/415-934/11/ZK, gdzie możemy przeczytać:

(…) wskazany we wniosku grunt i budynek (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) stanowiły odrębne środki trwałe wykorzystywane na potrzeby prowadzonej uprzednio przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Z tej też przyczyny przychód uzyskany z odpłatnego zbycia tych składników majątku, o ile sprzedaż ta nastąpi przed upływem 6 letniego terminu, liczonego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania tych składników majątku z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, stanowić będzie przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej (…).

Przykład 1.

Podatnik wycofał z działalności gospodarczej samochód. Po dwóch latach używania prywatnie postanowił go sprzedać. W takiej sytuacji powstanie przychód z tytułu działalności gospodarczej, ponieważ przekazanie środka trwałego na cele osobiste odbyło się wcześniej niż przed upływem 6 lat od sprzedaży.

Przekazanie środka trwałego na gruncie podatku VAT

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają, co do zasady, czynności odpłatne, tj. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, a także wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Ustawa określa dodatkowo pewne czynności, które należy traktować na równi z odpłatną dostawą towarów. Takimi czynnikami są również pewne działania podatnika mające charakter nieodpłatny. Za opodatkowaną dostawę towarów uważa się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

  • wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Tym samym jeżeli przy zakupie przedsiębiorca dokonał odliczenia podatku VAT, przekazanie środka trwałego na cele osobiste będzie podlegać opodatkowaniu.

Podstawę opodatkowania VAT w przypadku podlegających opodatkowaniu nieodpłatnych dostaw towarów ustala się zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT. Wynika z niego, że podstawą opodatkowania takich dostaw towarów jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Tym samym przy przekazaniu rzeczy na cele prywatne za podstawę opodatkowania należy przyjąć cenę, za jaką podatnik nabyłby rzecz w momencie jej wycofania z prowadzonej działalności.

Przykład 2.

Podatnik używał w firmie laptop zakupiony za 11 000 zł, od którego odliczył podatek VAT. Po 5 latach używania postanowił go przekazać na cele osobiste. Takie przekazanie środka trwałego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa laptopa z dnia przekazania, czyli 4000 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów