Poradnik Przedsiębiorcy

Księga przychodów i rozchodów - najważniejsze zmiany

8 kwietnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia KPiR, które wprowadziło szereg zmian. Najistotniejszą z nich jest fakt iż księga przychodów i rozchodów ma nowy wzór w związku z nowymi przepisami dotyczącymi kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto wprowadzono rezygnację z obowiązku sporządzania spisu z natury na 1 stycznia oraz drukowania księgi prowadzonej w formie elektronicznej. Każdą z tych zmian omówimy poniżej.

Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

Wprowadzenie nowego wzoru księgi przychodów i rozchodów dotyczy wdrożenia nowej kolumny przeznaczonej do ujmowania kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e ustawy o PIT

Koszty badawczo rozwojowe art. 26e ustawy o PIT

Koszty działalności badawczo-rozwojowej należą do specyficznej grupy. Zgodnie z art. 26e ust. 1 ustawy o PIT podatnik osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej odlicza od podstawy obliczenia podatku koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Co ważne, kwota odliczenie nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Za koszty badawczo-rozwojowe uznaje się:

  • należności z tytułów wynagrodzeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;

  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową

  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;

  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem;

  • dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Przedsiębiorca może odliczyć koszty prac badawczo-rozwojowych, jeżeli nie zostały mu one zwrócone w żadnej formie.

Ważne!

Prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Ustawa o PIT przewiduje limity w odliczeniu poszczególnych kosztów prac badawczo-rozwojowych, co prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj kosztów badawczo-rozwojowych

Ograniczenie w odliczeniu

  • należności z tytułów wynagrodzeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;

Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 30% tych kosztów.

  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową

  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;

  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem;

Kwota tych kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć

a) 20% tych kosztów - jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) 10% tych kosztów - w przypadku pozostałych podatników.