0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja działalności a korekta kosztów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Korekta kosztów polega na wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu wydatków dotyczących zobowiązań nieuregulowanych w terminie określonym przez ustawodawcę. Jeśli dojdzie do likwidacji działalności, przedsiębiorca powinien wiedzieć, jak prawidłowo rozliczyć niezapłacone wówczas faktury, a także czy należy zastosować do nich korektę kosztów. Jak wygląda likwidacja działalności a korekta kosztów? Należy przy tym również pamiętać że korekta kosztów obowiązuje tylko do końca 2015 roku, ale są również przepisy przejściowe jej dotyczące.

Likwidacja działalności a korekta kosztów

Regulacje, dotyczące korekty kosztów w związku z nieuregulowaniem w terminach zobowiązań wobec kontrahentów, zawarte są w art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku gdy do kosztów uzyskania przychodu zaliczymy nieopłacone w terminie zobowiązania, wówczas korektę kosztów stosuje się odpowiednio, jeżeli:

  • nie opłacono wydatku w terminie 30 dni od terminu płatności, jeśli termin wynikający z faktury (rachunku) jest krótszy niż 60 dni (art. 24d ust. 1),

  • nie opłacono wydatku w terminie 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, jeśli termin wynikający z faktury (rachunku) jest dłuższy niż 60 dni (art. 24d ust. 2).

Przepisy dotyczące korekty kosztów zobowiązują również podatników likwidujących działalność gospodarczą - mówi o tym art. 24d ust. 10 ustawy o PIT. Ustawodawca zaznaczył w nim, że korektę kosztów stosuje się, jeżeli terminy wyżej wymienione upływają po likwidacji działalności gospodarczej, a zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja działalności.

W związku z powyższym mogą mieć miejsce następujące warianty dotyczące korekty kosztów:

  • pomniejszenie kosztów uzyskania przychodu przed likwidacją działalności i uregulowanie tych zobowiązań już po jej likwidacji,

Przykład 1.

Przedsiębiorca w styczniu 2015 r. pomniejszył koszty uzyskania przychodu w związku z nieopłaconymi fakturami. W lutym 2015 r. zlikwidował działalność, natomiast płatności za zobowiązania objęte wcześniej korektą kosztów dokonał w marcu i maju.

W związku z uregulowaniem zobowiązań, zwiększenie kosztów podatkowych należy dokonać w ostatnim miesiącu, w jakim była prowadzona działalność gospodarcza tzn. w lutym 2015 r.

  • w momencie likwidacji działalności podatnik ujął w wydatkach nieopłacone faktury, termin płatności następuje po likwidacji działalności.

Przykład 2.

W związku z likwidacją działalności, jeśli podatnik posiada nieuregulowane zobowiązania wobec kontrahentów i nie opłaci ich w terminie, powinien je ująć jako zmniejszenie kosztów podatkowych w miesiącu likwidacji działalności.

Natomiast jeśli podatnik opłat tych dokona w terminie, nie należy robić korekty kosztów.

Korekta kosztów a likwidacyjny spis z natury

Korekta kosztów dotyczy wszystkich zobowiązań wynikających z nieopłacenia ich w terminach przewidzianych przez ustawodawcę. Należy mieć tutaj na uwadze, że przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów obowiązani są na dzień likwidacji działalności gospodarczej sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów oraz wpisać do księgi (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia KPiR).

Sporządzając spis z natury i robiąc jego wycenę, należy posiadane na stanie towary handlowe, materiały, półwyroby, produkcja w toku, braki i odpady pomniejszyć o nieopłacone z tytułu ich zakupu zobowiązania (§ 29 ust. 4a-4b rozp. MF w sprawie prowadzenia KPiR). Wartość spisu z natury jest uwzględniana przy obliczaniu dochodu - powoduje jego:

  • zmniejszenie - jeżeli remanent początkowy jest wyższy od remanentu likwidacyjnego,

  • zwiększenie -  jeżeli remanent początkowy jest niższy od remanentu likwidacyjnego.

Postępowanie takie powoduje, że poprzez spis z natury dochodzi do korekty kosztów podatkowych w związku niesprzedanymi na dzień likwidacji towarami i materiałami. Należy zatem pamiętać, że nieopłacenie wydatku za towar ujęty w remanencie nie spowoduje konieczności dokonywania korekty kosztu z art 24d, gdyż, gdyż podatnik ująłby je podwójnie:

  • poprzez remanent likwidacyjny,

  • poprzez korektę niezapłaconych wydatków

i tym samym doszłoby do zawyżenia podstawy opodatkowania.

Likwidując działalność gospodarczą, należy zwracać uwagę do jakich zobowiązań stosowana jest korekta kosztów. W przypadku wydatków, które nie będą objęte spisem z natury, a podatnik nie uregulował ich w terminie zapłaty, pomniejszają koszty podatkowe. Jeśli uregulowanie tych zobowiązań nastąpi po likwidacji działalności, należy zwiększyć koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja. Jeżeli jednak dotyczy to wydatków objętych remanentem likwidacyjnym, wówczas nie należy robić korekty kosztów, gdyż prowadziłaby ona do zawyżenia podstawy opodatkowania.

Korekta kosztów a zmiana przepisów

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw został uchylony art. 24d ustawy o PIT. W związku z tym od stycznia 2016 przedsiębiorcy nie będą musieli pomniejszać kosztów uzyskania przychodu o niezapłacone w ustawowym terminie wydatki, a więc dokonywać korekty kosztów.

Zgodnie z przepisami przejściowymi jeśli podatnik dokona spłaty zobowiązań w 2016 roku, a wcześniej dokonał korekty kosztów, będzie mógł w momencie zapłaty zaliczyć je ponownie do kosztów uzyskania przychodu.

Natomiast w sytuacji gdy przedsiębiorca na dzień likwidacji działalności gospodarczej posiadał wcześniej wyksięgowane faktury w związku ze stosowaniem korekty kosztów, a ich zapłata nastąpiła już po dokonaniu likwidacji, powinien cofnąć się do ostatniego miesiąca, w którym była prowadzona działalność gospodarcza i w tym miesiącu dokonać zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.

Przykład 3.

Przedsiębiorca w listopadzie 2015 r. pomniejszył koszty uzyskania przychodu w związku z nieopłaconymi fakturami. W styczniu 2016 r. zlikwidował działalność gospodarczą, natomiast płatności za zobowiązania objęte wcześniej korektą kosztów dokonał w lutym i marcu 2016 r.

W związku z uregulowaniem zobowiązań zwiększenie kosztów uzyskania przychodów należy dokonać w ostatnim miesiącu, w jakim była prowadzona działalność gospodarcza tzn. w styczniu 2016 r.

Jeśli jednak na dzień likwidacji działalności gospodarczej w roku, w którym już korekta kosztów nie obowiązuje, przedsiębiorca posiadałby jakieś nieopłacone zobowiązania, już nie dokonuje ich korekty kosztów na dzień likwidacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów