0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Utracona zaliczka – czy może zostać uznana jako koszt podatkowy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zamówiłam u kontrahenta towary, za które dokonałam wpłaty zaliczki. Jednak kontrahent ogłosił upadłość – postępowanie upadłościowe zostało już zakończone i jak się okazuje, nie otrzymam zwrotu wpłaconej kwoty. Czy w związku z tym mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę wpłaconej zaliczki, z tytułu jej nieściągalności? Czy utracona zaliczka może stanowić mój koszt?

 

Anna, Lublin

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ponadto, w art. 23 ust. 1 pkt 20 tej samej ustawy czytamy, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności lub ich części, które wcześniej zostały ujęte jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana za pomocą:

  1. postanowienia o nieściągalności, które zostało uznane przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydane przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

  2. postanowienia sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, lub

b) umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a, lub

c) zakończeniu postępowania upadłościowego, albo

  1. protokołu sporządzonego przez podatnika, w którym stwierdzono, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

W związku z powyższym, jeśli wpłacona zaliczka nie została wcześniej ujęta w przychodach należnych, a nieściągalność nie została udokumentowana za pomocą wyżej wymienionych dokumentów, to nie można zaliczyć jej do kosztów podatkowych.

Co więcej, jak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 54 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy.

W opisanej sytuacji utracona zaliczka nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu i nie podlega ujęciu w KPIR.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów