0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wszystko o PFRON (cz. 1) - Źródło wsparcia finansowego dla firm

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

PFRON to fundusz celowy, którego podstawą prawną jest Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. PFRON realizuje swoje zadania m.in. poprzez wspieranie działalności, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. Niestety, zatrudnianie niepełnosprawnych wciąż jest rzadkim zjawiskiem - jedną z przyczyn jest nikła wiedza przedsiębiorców na temat przywilejów, które wiążą się z przyjęciem do pracy takiej osoby. Mowa tu o różnych formach dofinansowania i o zwolnieniach finansowych z tytułu wpłat na PFRON.

Zatrudnianie niepełnosprawnych - dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON

Zatrudnianie niepełnosprawnych wiąże się z comiesięcznymi dopłatami do pensji tychże osób. Aby otrzymać wsparcie, należy takiego pracownika zarejestrować w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Rejestracji dokonuje się przy składaniu pierwszego wniosku o przyznanie miesięcznego dofinansowania. Tego rodzaju wsparcie to swego rodzaju rekompensata za zwiększone koszty, które generuje zatrudnianie niepełnosprawnych.

Zatrudnianie niepełnosprawnych - zwrot kosztów za przystosowanie stanowiska pracy z PFRON

Aby otrzymać zwrot kosztów wyposażenia, pracodawca powinien spełnić poniższe warunki:

 • działalność musi być prowadzona przynajmniej rok,
 • sytuacja ekonomiczna firmy musi być dobra i mieścić się w kryteriach zdefiniowanych w prawie UE na temat udzielania pomocy publicznej,
 • należy zatrudnić osobą niepełnosprawną zarejestrowaną w PUP jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu (minimalny czas zatrudnienia niepełnosprawnego to 3 lata).

Przez pracodawcę trzeba rozumieć jednostkę organizacyjną (również taką, która nie posiada osobowości prawnej) oraz osobę fizyczną - jeśli zatrudniają one pracowników (umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę, powołanie, mianowanie, wybór).

Zatrudnianie niepełnosprawnych wiąże się z dofinansowaniem z PFRON - na wyposażenie jednego stanowiska można dostać maksimum 15-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w minionym kwartale od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Wysokość wsparcia na zatrudnianie niepełnosprawnych jest precyzyjnie definiowana w umowie cywilnoprawnej, jaką zawierają między sobą pracodawca i starosta. W takiej umowie uwzględnia się także warunki zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji z PFRON oraz termin, w jakim należy rozliczyć otrzymane wsparcie. Obowiązują tu zasady pomocy de minimis.

Zatrudnianie niepełnosprawnych - dofinansowanie do składek ZUS

Aby składki za niepełnosprawnych pracowników zostały sfinansowane przez PFRON, pracodawca powinien złożyć do ZUS wniosek na formularzu ZUS DRA. Tę formę wsparcia reguluje art. 25 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pracodawca albo prowadząca działalność osoba niepełnosprawna może otrzymać częściową dopłatę (od PFRON i budżetu) do składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS informuje podmiot uprawniony do takiego wsparcia o tym, w jakim stopniu PFRON nie pokrył składek i ile trzeba dopłacić.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Wsparcie jest przyznawane zarówno w przypadku zatrudniania niepełnosprawnych na podstawie umowy o pracę, jak i w ramach pracy nakładczej - warunkiem jest okazanie przez tych pracowników orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zatrudnianie niepełnosprawnych - zwrot kosztów szkoleń

Zatrudnianie niepełnosprawnych wiąże się także z możliwością otrzymania zwrotu kosztów szkolenia z PFRON. Takie wsparcie może wynosić maksymalnie 80% poniesionych wydatków - ale nie więcej niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jedną osobę.

Skala dofinansowania z PFRON zależy też od typu szkolenia oraz wielkości przedsiębiorcy:

 • mały przedsiębiorca na szkolenia ogólne może otrzymać zwrot do 80% kosztów, na szkolenia specjalistyczne do 55%;
 • średni przedsiębiorca na szkolenia ogólne zwrot do 80% kosztów, szkolenia specjalistyczne zwrot do 45%;
 • duży przedsiębiorca na szkolenia ogólne zwrot do 70% kosztów, szkolenia specjalistyczne do 35%.

Refundacji z PFRON mogą podlegać:

 • wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie;
 • wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej ruchowo, zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia;
 • koszty podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • koszty zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia oraz tłumacza języka migowego albo lektora dla osób niewidomych;
 • koszty usług doradczych, związanych z danym szkoleniem;
 • koszty obsługi administracyjno-biurowej stanowiące wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia;
 • koszty wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia;
 • koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, z wyłączeniem narzędzi i wyposażenia zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia;
 • koszty materiałów szkoleniowych.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Aby uzyskać refundację z PFRON, należy złożyć wniosek do właściwego starosty (ze względu na siedzibę działalności).

Zatrudnianie niepełnosprawnych - refundacja zatrudnienia asystenta

Zadaniami asystenta pracy dla niepełnosprawnego są:

 • ułatwienie jego komunikacji z otoczeniem,
 • pomoc w wykonywaniu pewnych czynności - niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania.

Refundacja z PFRON w tym przypadku opiera się na zwrocie kosztów czasu pracy, który został poświęcony tylko i wyłącznie na opisaną pomoc. Wysokość refundacji z PFRON wynosi:

minimalne wynagrodzenia x (liczba godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc niepełnosprawnemu / liczba godzin pracy osoby niepełnosprawnej w miesiącu

Liczba godzin poświęconych wyłącznie na wsparcie pracownika niepełnosprawnego nie może być większa od 20% liczby godzin pracy tego pracownika w skali miesięcznej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów