0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wygrana w pokera a podatek dochodowy - kiedy należy go zapłacić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wygrana w turnieju pokera niewątpliwie stanowi przychód dla zwycięzcy. W związku z takim przysporzeniem majątkowym pojawia się pytanie o to, jak wygląda wygrana w pokera a podatek dochodowy. Konkretnie należy zastanowić się, czy uczestnik turnieju gry w pokera jest obowiązany do zapłaty podatku oraz wykazania kwoty wygranej w deklaracji podatkowej.

Wygrana w pokera a podatek dochodowy PIT

Jak wskazaliśmy na wstępie, wygrana w turnieju pokera jest przychodem osoby fizycznej. To powoduje, że konieczne staje się przeanalizowanie przepisów dotyczących podatku dochodowego PIT.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy PIT wolne od podatku są wygrane w:

  • grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł;
  • grach na automatach, grach w karty, w kości, cylindrycznych, bingo pieniężne i bingo fantowe

– urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z art. 2 ust. 5a ustawy o grach hazardowych grami w karty są gry blackjack, poker i bakarat, jeżeli są rozgrywane o nagrody pieniężne lub rzeczowe. 

Powyższe zatem oznacza, że wygrane w turnieju gry pokera są w całości zwolnione od podatku. Zwolnienie to obejmuje zarówno wygrane w turnieju gry w pokera na terenie Polski, jak i w innym kraju UE lub EOG, przy czym stosownie do treści art. 21 ust. 23 ustawy PIT zwolnienie w odniesieniu do wygranych uzyskanych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są urządzane i prowadzone.

Warto dodać, że większość umów międzynarodowych w zakresie unikania podwójnego opodatkowania posiada zapisy na temat wymiany informacji podatkowych, a zatem uzyskane wygrane w turniejach gry w pokera w krajach UE lub EOG będą również w Polsce zwolnione od podatku dochodowego.

Wygrane w turniejach gry w pokera stanowią przychód w rozumieniu ustawy PIT, jednakże korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Wygrana w turnieju gry w pokera a podatek od gier hazardowych

Analizując kwestię opodatkowania wygranych w pokera, nie można pominąć regulacji odnoszących się do podatku od gier hazardowych. Otóż zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy o grach hazardowych podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.

Z treści ww. przepisu wynika, że podatnikiem tego podatku jest m.in. uczestnik turnieju gry w pokera. 

W dalszych przepisach czytamy, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z dniem rozpoczęcia urządzania gier hazardowych. W pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju. Podstawą opodatkowania w pokerze rozgrywanym w formie turnieju jest kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju. Natomiast stawka podatku wynosi 25%.

Chociaż podatnikiem podatku od gier hazardowych jest uczestnik turnieju gry w pokera, to jednak nie ma on obowiązków związanych z rozliczeniem podatku, ponieważ jest on pobierany przez płatnika. Zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy o grach hazardowych podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do:

  1. złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier;
  2. obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego

– dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

W świetle art. 75 ust. 7 ww. ustawy podmiot urządzający turniej gry pokera wypłaca wygrane pomniejszone o kwotę podatku od gier. Oznacza to, że uczestnik otrzymuje wygraną już pomniejszoną o kwotę pobranego podatku.

Uczestnik turnieju gry w pokera jest podatnikiem podatku od gier hazardowych. Podatek według stawki 25% pobiera organizator turnieju, który pełni rolę płatnika. W rezultacie uczestnik nie rozlicza samodzielnie tego podatku oraz nie składa deklaracji podatkowej.

Sankcje karne za uczestniczenie w grach hazardowych

Przedstawione przepisy opierają się na opodatkowaniu legalnych wygranych w ramach dozwolonych przez przepisy turniejów karcianych. Należy jednak zwrócić uwagę na przepisy penalizujące pewne rodzaje uczestniczenia w grach hazardowych.

Po pierwsze warto zauważyć, że zgodnie z art. 107 § 2 Kodeksu karnego skarbowego, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Zwróćmy zatem uwagę, że czynem zabronionym jest uczestniczenie w zagranicznych grach hazardowych online. Oprócz kary grzywny sprawca musi liczyć się z orzeczeniem środka karnego w postaci przepadku przedmiotów (pieniędzy) pochodzących z popełnionego czynu.

Ponadto na mocy art. 89 ustawy o grach hazardowych uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia może zostać ukarany przez naczelnika urzędu celno-skarbowego karą pieniężną. W takim przypadku wynosi ona 100% uzyskanej wygranej (niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek).

Uzyskana wygrana w takiej sytuacji nie będzie jednak podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Należy bowiem zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT przepisów nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Zakresem zastosowania tego przepisu są objęte sytuacje, w których spełnione są łącznie następujące warunki:

  • podatnik uzyskał przychód, a więc przysporzenie majątkowe;
  • jednocześnie przychód ten pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z czynnością, która nie może być przedmiotem skutecznej prawnie umowy, tzn. ma swoje źródło w takiej czynności.

Jak podaje art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego, czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, że na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

Wygrane pochodzące z nielegalnych gier hazardowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jednak sprawca musi liczyć się z konsekwencjami karnymi oraz finansowymi wynikającymi z Kodeksu karnego skarbowego oraz z ustawy o grach hazardowych.

Podsumowując powyższe, należy wskazać, że wygrana w pokera nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT z uwagi na zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy PIT. Uczestnik podlega natomiast opodatkowaniu 25-procentowym podatkiem od gier, jednakże obowiązek rozliczenia tego podatku spoczywa na organizatorze turnieju gry w pokera, który występuje jako płatnik.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów