Poradnik Przedsiębiorcy

Zasady stosowania obniżonych stawek VAT w 2014 roku

Nowy rok będzie wiązał się z wieloma zmianami, szczególnie w zakresie ustawy o VAT, ale również w rozporządzeniach dotyczących podatku od towarów i usług. Ministerstwo Finansów przygotowało dwa projekty rozporządzeń:

  1. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień,
  2. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Projekt rozporządzenia z dnia 8 października 2013 roku w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych dotyczy stosowania stawek: 8%, 5% i 0%. Jest on de facto powtórzeniem obowiązujących do tej pory regulacji zawartych w rozporządzeniu z dnia 4 kwietnia 2011 roku.

Jedyną zmianą jest nieuwzględnienie w nowych regulacjach §7 ust.7 pkt 1 obecnie obowiązującego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT. Wspomniany wyżej §7 ust. 7 pkt 1 dotyczy stosowania stawki VAT 8% przy zbyciu prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są opodatkowane stawką 8%.

Uzasadnienie projektu wyjaśnia, iż nie ma potrzeby utrzymywania w rozporządzeniu powyższych zapisów, gdyż mogą one funkcjonować na podstawie przepisów zawartych w ustawie o VAT. Regulacje te wynikają bowiem bezpośrednio z art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, który wskazuje, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Ponieważ dla budynków właściwą stawką VAT jest stawka 8%, to przy zbyciu prawa wieczystego użytkowania gruntu związanego z budynkiem/budowlą również należy zastosować stawkę 8% VAT.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r. Nie wniesie on jednakże żadnych szczególnych zmian w tym zakresie, poza usunięciem niektórych zbędnych przepisów. Od nowego roku zasady stosowania obniżonych stawek VAT będą zatem takie same, jak dotychczas.