Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiany w VAT w 2017 roku - warto wiedzieć

Od stycznia 2017 wchodzi w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadza wiele istotnych zmian z punktu widzenia podatników. W artykule prześledzimy najważniejsze zmiany w VAT w 2017 roku, na które przedsiębiorcy muszą się przygotować.

Odwrotne obciążenie od 2017 roku

W zakresie odwrotnego obciążenia na gruncie VAT należy wyróżnić trzy istotne zmiany:

 • poszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem (załącznik nr 11)

 • objęcie odwrotnym obciążeniem usług wymienionych (nowy załącznik nr 14)

 • prawo do odliczenia VAT przez podmioty dokonujące obrotu towarami i usługami objętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Odwrotne obciążenie - szerszy katalog w załączniku nr 11

Do katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia dołączyły:

 • srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku;

 • złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy;

 • platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku;

 • metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu;

 • metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu;

 • pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych;

 • elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory;

 • biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym.
   

Ważne!

Dla procesorów będą obowiązywały te same limity (20 000 zł), które dotyczą telefonów, konsol i laptopów.

Załącznik nr 14 ustawy o VAT - usługi objęte odwrotnym obciążeniem


W art. 17 ust. 1 został zmieniony pkt. 8, zgodnie z którym podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • usługodawcą jest podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

 • usługobiorcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W załączniku 14 ustawodawca wskazał 48 usług podlegających odwrotnemu obciążeniu, w tym m.in.:

 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków);

 • roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych;

 • roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych;

 • roboty związane z zakładaniem ogrodzeń;

 • roboty tynkarskie;

 • roboty instalacyjne stolarki budowlanej;

 • roboty malarskie;

 • roboty szklarskie;

 • roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych;

 • roboty betoniarskie.

 

Ważne!

Zgodnie z art. 17 ust. 1h praktycznie wszystkie usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT będą podlegały procedurze odwrotnego obciążenia, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Wyjątek stanowi pozycja nr 1 załącznika (usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych).

 

Należy podkreślić, że nowe procedury stosuje się względem usług z załącznika nr 14, które zostały wykonane od 1 stycznia 2017 r. (czyli od dnia obowiązywania nowych regulacji). W celu ustalenia momentu wykonania usług stosuje się art. 19a ust. 2 i 3 ustawy.

Prawo do odliczenia VAT przez podmioty dokonujące sprzedaży towarów i usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia

W nowej wersji ustawy o VAT art. 86 ust. 10b pkt 3 wskazuje, iż prawo do odliczenia VAT przysługuje na zasadach ogólnych określonych w art. 10 (odliczenie VAT w okresie, w którym powstaje obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy), pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.