0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nabycie pojazdu z przeznaczeniem do zezłomowania a PCC

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (Stację Demontażu Pojazdów), w ramach której nabywam pojazdy nienadające się do dalszego użytku. Pojazdy odbieram od klientów na terenie Polski, a następnie dokonuję demontażu tych pojazdów, których poszczególne elementy sortowane są na odpady do utylizacji oraz elementy nadające się do recyklingu. Do każdego zakupionego pojazdu sporządzana jest umowa kupna-sprzedaży oraz wystawiane jest zaświadczenie o demontażu pojazdu celem wyrejestrowania. Czy nabycie pojazdu z przeznaczeniem do zezłomowania podlega obowiązkowi podatkowemu od czynności cywilnoprawnych?

Miłosz, Olsztyn

 

Nabycie pojazdu z przeznaczeniem do demontażu (złomowania) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli podstawa opodatkowania, a więc cena zapłacona zbywcy pojazdu na podstawie umowy kupna-sprzedaży (o ile cena ta odpowiada wartości rynkowej) przekracza kwotę 1000 zł. Stawka PCC w odniesieniu do rzeczy ruchomych wynosi 2%, a obowiązek podatkowy ciąży na kupującym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych nazywanym również PCC na mocy art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki

– a także zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione powyżej.

Czynności wskazane w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych co do zasady podlegają opodatkowaniu PCC, jeżeli ich przedmiotem są:

 • rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium RP,
 • rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium RP.

Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są stronami czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu. Obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Nabycie pojazdu z przeznaczeniem do zezłomowania na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają w szczególności umowy sprzedaży. Na mocy art. 535 ust. 1 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się ją odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Nabycie pojazdu z przeznaczeniem do demontażu (złomowania) od klientów za wynagrodzeniem spełnia definicję umowy sprzedaży, co w konsekwencji oznacza, że czynność ta co do zasady podlega opodatkowaniu PCC. Podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży wartość rynkowa rzeczy (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Podstawę opodatkowania PCC w przypadku umowy sprzedaży pojazdu z przeznaczeniem do złomowania stanowi cena zapłacona zbywcy pojazdu na podstawie dowodu zakupu, o ile odpowiada ona wartości rynkowej.

Nie zawsze jednak powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych gdy ma miejsce nabycie pojazdu z przeznaczeniem do zezłomowania. Na podstawie art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. Oznacza to, że jeżeli podstawa opodatkowania, a więc cena zapłacona zbywcy pojazdu na podstawie dowodu zakupu (o ile cena ta odpowiada wartości rynkowej) nie przekracza 1000 zł, to czynność ta jest zwolniona z podatku PCC. Jeżeli natomiast podstawa opodatkowania przekracza kwotę 1000 zł, to umowa sprzedaży pojazdu do demontażu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%. Podatnik ma obowiązek złożyć deklarację PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia dokonania czynności opodatkowanej.

Nabycie pojazdu z przeznaczeniem do zezłomowania a PCC – interpretacja indywidualna

W interpretacji indywidualnej (sygn. 0111-KDIB2-2.4014.85.2022.2.PB) z 27 czerwca 2022 roku wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnięto, czy nabycie pojazdów z przeznaczeniem do złomowania podlega obowiązkowi podatkowemu od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca prowadzi stację demontażu pojazdów. W ramach działalności zajmuje się demontażem pojazdów, które nie nadają się do dalszego użytku. W momencie zakupu oraz wydania zaświadczenia o demontażu pojazd staje się odpadem. Wnioskodawca po dokonaniu demontażu pojazdów część odpadów nadających się do recyklingu sprzedaje, a za część musi zapłacić. Wnioskodawca zadał pytanie, czy nabycie pojazdów wycofanych z eksploatacji na podstawie zaświadczenia o demontażu lub dowodu zakupu, które nie jest umową kupna-sprzedaży podlega obowiązkowi podatkowemu od czynności cywilnoprawnych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wstępie podkreślił, że przepis art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu PCC, a na mocy art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) tej ustawy podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają w szczególności umowy sprzedaży. Następnie Dyrektor KIS uznał, że nabywając pojazdy do demontażu od klientów za wynagrodzeniem, wnioskodawca dokonuje czynności, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie bowiem do art. 535 ust.1 kc przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się ją odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Z tego przepisu wynika, że do elementów przedmiotowo istotnych umowy sprzedaży należą jej strony, określone przez ich role w stosunku prawnym, jej przedmiot oraz cena, będąca sumą pieniężną, której wysokość ma odpowiadać wartości przedmiotu sprzedaży, a której podstawą ustalenia jest kalkulacja uwzględniająca przewidywane koszty lub koszty faktycznie poniesione. W sytuacji przedstawionej we wniosku stronami umowy są osoby zbywające pojazdy przeznaczone do demontażu oraz wnioskodawca jako nabywca, natomiast przedmiotem umowy są pojazdy do demontażu, które nabywa wnioskodawca za odpłatnością, tj. cenę, którą potwierdza dowód zakupu. Powyższe sprawia więc, że w opisanej sytuacji nabycie pojazdów do demontażu nastąpi na podstawie umowy zawierającej przedmiotowo istotne elementy umowy sprzedaży, czyli czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Dopiero po zawarciu ww. umowy wnioskodawca wystawia zaświadczenie o demontażu, na podstawie którego można wyrejestrować pojazd, jednak zaświadczenie to nie jest podstawą przeniesienia na wnioskodawcę własności pojazdu do demontażu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał jednak, że w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy np. umowa sprzedaży rzeczy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 9 pkt 6 tej ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł.

Umowa sprzedaży pojazdów do demontażu, która nie będzie objęta zakresem art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%. Podstawę opodatkowania stanowi wówczas cena zapłacona zbywcom pojazdów na podstawie dowodu zakupu, o ile odpowiada ona wartości rynkowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów