0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Aktualizacja dokumentacji cen transferowych - na czym polega?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dnia 3 kwietnia 2018 r. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną, dotyczącą obowiązujących od stycznia 2017 r. przepisów o cenach transferowych (interpretacja ogólna z dnia 28 marca 2018 r., nr DCT.8201.6.2018). Interpretacja dotyczy ustalenia obowiązku przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej, wynikającego z art. 25a ust. 2g PIT oraz art. 9a ust. 2g CIT, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia). Jednocześnie we wskazanej interpretacji Minister Finansów podkreślił, że obowiązek przeglądów i aktualizacji znajdzie zastosowanie nie tylko do transakcji finansowych, ale do wszystkich transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w kolejnych latach podatkowych. Sprawdź, z czym wiąże się aktualizacja dokumentacji cen transferowych!

Aktualizacja dokumentacji cen transferowych - regulacje prawne

Zgodnie z treścią art. 25a ust. 2g ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 2g CIT, dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym transakcji lub innych zdarzeń, podlega okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy przed dniem upływu terminu, określonego dla złożenia zeznania podatkowego za kolejne lata, w zakresie zawartych w niej informacji.

Warto również wskazać, że przepisy dotyczące cen transferowych przewidują, iż obok obowiązku dokonania przeglądów i aktualizacji, istnieje również obowiązek sporządzenia dokumentacji za rok następny, bez względu na to czy przekroczone zostały progi kwotowe. Podstawą prawną tego obowiązku jest art. 9a ust. 1a CIT, zgodnie z którym podatnicy są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli zobowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Potwierdza to również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 marca 2018 r. 0114-KDIP2-2.4010.36.2018.1.AZ wskazując, że przepis art. 9a ust. 1a CIT obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. i od tego roku podatkowego ma zastosowanie. Przykładowo, gdy podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów obowiązujących od 2017 r., będzie również zobowiązany do stworzenia takiej dokumentacji za rok 2018, niezależnie czy przekroczy limity wskazane w art. 9a ust. 1 CIT.

W konsekwencji oznacza to, że w wymiarze praktycznym przepis dotyczący obowiązku przeglądów i aktualizacji oraz przepis stanowiący o obowiązku sporządzenia dokumentacji za kolejny rok, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów, prowadzi do zdublowania czynności podatnika (co najmniej przez jeden rok podatkowy). Tak więc przepis stanowiący o obowiązku aktualizacji dokumentacji, będzie stanowił samodzielną podstawę prawną dopiero w kolejnych latach.

Przykład 1.

Podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej za rok 2017, w związku z umową pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi. Będzie on również zobowiązany do jej sporządzenia w roku 2018 bez względu na to, czy w 2017 r. kwalifikuje się w progach kwotowych, ale jednocześnie będzie też zobowiązany do aktualizacji dokumentacji w roku 2018 i kolejnych latach do czasu zakończenia umowy.

Jakie jest stanowisko Ministra Finansów?

Jak wskazał Minister Finansów w omawianej interpretacji, transakcje finansowe (np. pożyczki, kredyty, emisja obligacji, gwarancje, poręczenia) co do zasady, są transakcjami kontynuowanymi w kolejnych latach podatkowych, a zatem nie ulega wątpliwości, że dokumentacja podatkowa sporządzona dla takich transakcji w roku podatkowym ich rozpoczęcia, powinna podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji nie rzadziej niż raz w roku podatkowym.

Okoliczności, które powodują konieczność aktualizacji dokumentacji, to zdaniem Ministra Finansów, m.in.:

  • przedłużenie terminu spłaty kapitału lub odsetek,

  • udzielenie kolejnej transzy pożyczki lub kredytu,

  • zmiany wysokości oprocentowania,

  • zmiany jakichkolwiek innych istotnych parametrów transakcji i informacji wymienionych w art. 25a ust. 2b-2d PIT lub art. 9a ust. 2b-d CIT.

W takich przypadkach podatnik jest zobowiązany do uwzględnienia informacji o tych zmianach w zaktualizowanej dokumentacji podatkowej. Powyższe odnosi się zarówno do transakcji, jak i do innych zdarzeń.

Co w sytuacji, gdy zmiany nie nastąpiły?

W interpretacji wskazano, że w przypadku transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym, gdy w wyniku przeglądu dokumentacji podatkowej stwierdzono, że nie nastąpiła żadna istotna zmiana, o której mowa powyżej, podatnik nadal jest zobowiązany do dokonania aktualizacji dokumentacji podatkowej nie rzadziej niż raz na rok podatkowy.

W ocenie Ministra Finansów wynika to m.in. z użycia spójnika „i” w wyrażeniu „przeglądowi iaktualizacji” w art. 25a ust. 2g ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 2g CIT. Efektem takiej aktualizacji, będzie dokumentacja podatkowa sporządzona za dany rok podatkowy, uwzględniająca m.in. aktualne dane finansowe, dotyczące zarówno transakcji lub innych zdarzeń, jak i podatnika.

Innymi słowy obowiązek aktualizacji dokumentacji podatkowej wynikający z powołanych powyżej przepisów, dotyczy całego okresu realizacji np. umowy pożyczki, umowy kredytu, umowy poręczenia lub innej umowy. Celem okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej, jest dokumentacja podatkowa odzwierciedlająca rzeczywisty przebieg transakcji lub innych zdarzeń wraz ze wszystkimi istotnymi zmianami, które miały miejsce w trakcie ich realizacji. Zatem aktualizowana co najmniej raz na rok podatkowy dokumentacja podatkowa, powinna zawierać aktualne informacje, wymagane przez przepisy dotyczące cen transferowych, wraz ze wszystkimi zaistniałymi, istotnymi zmianami od momentu jej sporządzenia po raz pierwszy lub od momentu jej ostatniej aktualizacji, jeśli miała miejsce – do momentu najnowszej aktualizacji.

Aktualizacja dokumentacji cen transferowych - przepisy przejściowe

Powyższe zasady przeprowadzania okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowych, odnoszą się także do transakcji lub innych zdarzeń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r. (tj. przed wejściem w życie ww. przepisów), w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, kontynuowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Wynika to z art. 11 ustawy z dnia z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to także, że po wejściu w życie ww. przepisów, podatnicy są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowych według nowych reguł, zarówno w stosunku do wszystkich nowych transakcji lub innych zdarzeń jak i transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r., a rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów