0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Biuro w prywatnym mieszkaniu a kredyt hipoteczny

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy przedsiębiorca może starać się o kredyt hipoteczny dla firmy, jeśli planuje w swoim mieszkaniu wydzielić część komercyjną na potrzeby prowadzonej działalności. W związku z czym musi liczyć się z przygotowaniem większej ilości dokumentów niż w przypadku prywatnego starania się o kredyt hipoteczny.

Kredyt hipoteczny dla przedsiębiorcy a warunki banków

Czas prowadzenia działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza to jeden z podstawowych źródeł dochodów według oferty detalicznej banków. Jednak w przypadku prowadzenia małego przedsiębiorstwa, banki nie są skłonne udzielać wysokich kredytów. Wynika to z niepewnych zysków i braku stałych dochodów. Przed podjęciem decyzji przedsiębiorca musi zastanowić się jak dużą część lokum zamierza przeznaczyć na działalność i procentowo ją określić. Poszczególne firmy ustaliły różne progi czasowe prowadzenia działalności.

Wielkość powierzchni użytkowanej do celów komercyjnych

Udzielenie kredytu hipotecznego dla przedsiębiorcy jest zależne również od wielkości powierzchni, która zostanie wykorzystana do celów komercyjnych. 

Odsetki jako koszt uzyskania przychodu

Odsetki od kredytu hipotecznego przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku gdy kupione mieszkanie przeznaczy w części na cele komercyjne. Obliczone one zostaną na podstawie wielkości powierzchni wyznaczonej do prowadzenia firmy.

Jeśli przedsiębiorca wprowadził prywatne lokum do ewidencji środków trwałych, odsetki naliczone do dnia przekazania mieszkania do działalności zwiększają wartość początkową środka trwałego i stanowią koszty uzyskania przychodów dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne.

Kredyt hipoteczny - dokumenty, które musi przygotować przedsiębiorca

Przedsiębiorca po spełnieniu wyżej wymienionych warunków może starać się o udzielenie mu kredytu hipotecznego na lokum z wyznaczoną częścią komercyjną. W związku z czym należy przygotować zestaw dokumentów różny ze względu na wybraną formę opodatkowania działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych

 1. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek oryginał,

 2. zaświadczenie z US o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych oryginał,

 3. zaświadczenie o nadaniu nr REGON,

 4. zaświadczenie o nadaniu nr NIP,

 5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 6. zezwolenie na prowadzenie działalności, w przypadku działalności koncesjonowanej,

 7. PIT 36 lub PIT 36L poprzedni rok obrachunkowy / dwa poprzednie lata obrachunkowe (z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów, ewentualnie z potwierdzeniem nadania),

 8. PIT/B (załącznik PITu 36),

 9. wyciąg z rachunku firmowego,

 10. oświadczenie o nieposiadaniu konta firmowego (jeśli konto prywatne jest równocześnie kontem firmowym).

Działalność gospodarcza (KPiR)

 1. Księga przychodów i rozchodów za bieżący rok obrachunkowy oraz za poprzedni rok obrachunkowy (strony: tytułowa, pierwsza, wszystkie strony bieżącego miesiąca oraz podsumowanie miesięcy poprzednich z pieczęcią uprawnionego biura rachunkowego na każdej stronie oraz pieczątką i podpisem osoby prowadzącej działalność),

 2. informacja o odpisach amortyzacyjnych.

Działalność gospodarcza (pełna księgowość)

 1. deklaracja podatkowa CIT lub deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok obrachunkowy: bilans, rachunek zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy / za dwa ubiegłe lata obrachunkowe,

 2. bilans, rachunek zysków i strat za ostatni kwartał.

Działalność gospodarcza rozliczana w formie ryczałtu ewidencjonowanego

 1. oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w okresie ostatnich 6 miesięcy (druk banku),

 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 2 lata lub kopie deklaracji podatkowych za 2 lata (PIT – 28) potwierdzone przez Urząd Skarbowy,

 3. księga przychodów lub ewidencja faktur za okres bieżący.

Działalność gospodarcza rozliczana w formie karty podatkowej

 1. oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w okresie 6 miesięcy (na druku banku),

 2. kopia decyzji urzędu skarbowego o wymiarze karty podatkowej (stałego podatku) na dany rok.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów