0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dni wolne na poszukiwanie pracy – wypowiedzenie umowy przez pracodawcę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z obowiązków pracodawcy jest udzielenie pracownikowi na jego wniosek dni wolnych na poszukiwanie pracy. Kto może ubiegać się o dni wolne na poszukiwanie pracy i w jakim wymiarze przysługują? Odpowiadamy poniżej.

Komu przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy?

Dni wolne na poszukiwanie pracy przysługują pracownikowi, któremu została wypowiedziana umowa o pracę. Oznacza to, że ze zwolnienia na poszukiwanie pracy skorzysta pracownik tylko w przypadku, gdy stroną inicjującą wypowiedzenie umowy jest pracodawca. W przypadku innego trybu rozwiązania umowy, na przykład za wypowiedzeniem przez pracownika lub na mocy porozumienia stron dni wolne na poszukiwanie pracy nie przysługują.

Warto podkreślić, że prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy jest uzależnione od długości okresu wypowiedzenia. Zgodnie z art. 37. § 1 Kodeksu pracy dni wolne na poszukiwanie pracy przysługują pracownikowi, w przypadku, gdy okres wypowiedzenia umowy wynosi co najmniej 2 tygodnie.

Długość okresu wypowiedzenia jest regulowana przez Kodeks pracy i wynosi odpowiednio:

 • dla umów na okres próbny:
  - 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni,
  - 1 tydzień, jeżeli okres próbny wynosi co najmniej 2 tygodnie,
  - 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące,
 • dla umów o pracę zawartych na czas określony oraz nieokreślony:
  - 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  - 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  - 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Oznacza to, że dni wolne na poszukiwanie pracy przysługują wszystkim pracownikom zatrudnionym w ramach umów na czas określony i nieokreślony oraz umów na okres próbny wynoszący 3 miesiące. Z dni wolnych na poszukiwanie pracy nie będą mogli natomiast skorzystać pracownicy zatrudnieni w ramach umów na okres próbny wynoszący do 3 miesięcy.

Co istotne, dni wolne na poszukiwanie pracy są udzielane jedynie na wniosek pracownika. Jeśli pracownik nie przedłoży stosownego wniosku, wówczas nie będzie mógł skorzystać z dodatkowych dni wolnych.

Pobierz darmowy wzór wniosku o dni wolne na poszukiwanie pracy w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wniosek o udzielenie dni wolnych na poszukiwanie pracy w formacie PDF.pdf
Wniosek o udzielenie dni wolnych na poszukiwanie pracy w formacie docx.docx

Limit dni wolnych na poszukiwanie pracy

Zgodnie z art. 37. § 2 Kodeksu pracy wymiar dni wolnych na poszukiwanie pracy wynosi:

 • 2 dni robocze, jeśli okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie lub 1 miesiąc,
 • 3 dni robocze, jeśli okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Oznacza to, że z trzech dni wolnych na poszukiwanie pracy będą mogli skorzystać wyłącznie pracownicy, którzy byli zatrudnieni u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

Co istotne, 3 dni na poszukiwanie pracy przysługują również pracownikom, których trzymiesięczny okres wypowiedzenia został skrócony w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, bądź z innych przyczyn niedotyczących pracownika.

Wynagrodzenie za dni wolne na poszukiwanie pracy

Pracownik ma prawo do 2 lub 3 dni na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Należy jednak zaznaczyć, że niewykorzystanie zwolnienia na poszukiwanie pracy nie uprawnia do rekompensaty w formie ekwiwalentu pieniężnego. Zgodnie z § 5. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy do obliczenia wynagrodzenia za dni wolne na poszukiwanie pracy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

W wyliczeniu wynagrodzenia za czas zwolnienia na poszukiwania pracy należy więc uwzględnić składniki stałe w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu, w którym miało miejsce to zwolnienie oraz składniki zmienne wyłącznie z miesiąca, w którym pracownik wykorzystał dni wolne na poszukiwanie pracy.

Aby obliczyć wynagrodzenie za dni wolne na poszukiwanie pracy, należy podzielić składniki stałe wynagrodzenia przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu oraz składniki zmienne wynagrodzenia przez liczbę faktycznie przepracowanych godzin w tym miesiącu. Wynagrodzenie za dni na poszukiwanie pracy jest sumą powyższych wyników pomnożoną przez liczbę godzin zwolnienia od pracy.

Przykład 1.

Pracownik zatrudniony na pełen etat, wykonujący pracę od poniedziałku do piątku otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 4500 zł brutto oraz premię regulaminową w kwocie 350 zł. W sierpniu 2024 roku pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę i skorzystał z dwóch dni wolnych na poszukiwanie pracy. Ile wyniesie wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za 2 zwolnienia na poszukiwanie pracy?

Liczba godzin należnych do przepracowania w sierpniu – 168 godz.
Liczba godzin faktycznie przepracowanych w sierpniu – 168 godz. - 16 godz. = 152 godz.
4500 zł : 168 godz. = 26,79 zł
350 zł : 152  godz. = 2,30 zł
(26,79 zł + 2,30 zł) x 16 godz. = 465,44 zł

Pracownikowi za dwa dni na poszukiwanie pracy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 465,44 zł.

Podsumowując, każdy pracownik, któremu została wypowiedziana umowa o pracę, może wnioskować o 2 lub 3 dni wolne na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Co istotne, należna liczba dni na poszukiwanie pracy jest uzależniona od długości okresu wypowiedzenia, a niewykorzystanie tego zwolnienia nie uprawnia pracownika do otrzymania rekompensaty w formie ekwiwalentu pieniężnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów