0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta kosztów z tytułu niezapłaconych faktur - kiedy jest konieczna?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Do końca 2015 r. przedsiębiorcy byli zobligowani do skorygowania niezapłaconych kosztów zgodnie z zasadami obowiązującymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Od 1 stycznia 2016 r. uchylono przepis wywołujący konieczność pomniejszenia kosztów o niezapłacone zobowiązania. Warto jednak pamiętać, iż mogą zdarzyć się sytuacje, które będą miały wpływ na wyżej wymienione czynności pomimo funkcjonowania firmy w nowym ustawodawstwie podatkowym. Dlatego też warto wiedzieć w jakich sytuacjach konieczna jest korekta kosztów z tytułu niezapłaconych faktur.

Korekta kosztów z tytułu niezapłaconych faktur do końca 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z art. 24d. ust. 1 ustawy o PIT w sytuacji zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, przedsiębiorca był zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z powyższych dokumentów.

Jeżeli termin płatności był dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów dokonywano z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Ponadto pomniejszenia kosztów dokonywano w miesiącu, w którym upływał termin płatności określony w umowie lub na fakturze. Jeżeli po zmniejszeniu kosztów zobowiązanie zostało uregulowane, to przedsiębiorca w miesiącu jego zapłaty powiększał koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego uprzednio zmniejszenia.

Jeżeli w miesiącu obowiązkowego zmniejszenia kosztów, przedsiębiorca posiadał ich niedostatek to musiał uwzględnić konieczność zwiększenia przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Korekta kosztów - brak obowiązku

Wraz z uchyleniem art. 24d ustawy o PIT od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy już nie mają obowiązku dokonywania korekty kosztów z tytułu nieopłaconych faktur.

Uwaga na przepisy przejściowe

Niezwykle istotną kwestią poruszoną w przepisach przejściowych jest to, iż począwszy od 1 stycznia 2016 r. nie istnieje korekta kosztów z tytułu niezapłaconych faktur, jednak w odniesieniu do tych, do których począwszy od 1 stycznia 2016 r. upłyną terminy wyżej przytoczone.

Oznacza to, że przedsiębiorcy którzy do końca 2015 r. mieli obowiązek zmniejszenia lub zwiększenia kosztów z tytułu nieopłaconych zobowiązań, to po ich uregulowaniu będą mogli zmniejszyć lub zwiększyć koszty uzyskania przychodów.

Korekta kosztów a nabycie środka trwałego w 2015 r.

Przykładem może być sytuacja, w której to przedsiębiorca nabył samochód osobowy w październiku 2015 r. (z terminem płatności na 15 listopada 2015) a następnie od listopada 2015 r. zainicjował ujęcie w kosztach firmy odpisów amortyzacyjnych. W grudniu 2015 r. z uwagi na trudną sytuację finansową firmy zapłacił jedynie połowę zobowiązania wynikającego z faktury nabycia tegoż samochodu. W tej sytuacji, ze względu na to, że musiała być wykonana korekta kosztów niezapłaconych wydatków przedsiębiorca obowiązkowo musiał zmniejszyć wartość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych przypadającego na ten samochód osobowy. W sytuacji, gdy dokonał zapłaty pozostałej kwoty w styczniu 2017 r., wówczas w tym miesiącu mógł ująć sumę nieujętej do tej pory w kosztach połowy wartości wszystkich dokonanych już odpisów amortyzacyjnych a ponadto ująć w pełnej wysokości odpis amortyzacyjny za styczeń 2017 r. i kolejne.

Spór o wykonaną usługę lub otrzymany towar

Nierzadko w praktyce gospodarczej występują także sytuacje, w których następuje zakwestionowanie przez odbiorcę jakości dostarczonych towarów lub usług. Przykładowo przedsiębiorca nabył w październiku 2015 r. usługę przeglądowo-remontową wszystkich pojazdów używanych do świadczenia usług spedycyjnych opiewającą na kwotę 20.000 zł netto. Po ukończeniu usługi zakwestionował jakość napraw przeprowadzonych w niektórych pojazdach. Termin płatności usługi minął w połowie grudnia 2015 r. a przedsiębiorca nie uregulował zobowiązania w skutek nie dojścia do porozumienia z dostawcą usługi wobec czego w rozliczeniu za grudzień 2015 r. obniżył koszty firmy o ww. kwotę (upływ ustawowego terminu na wyksięgowanie kosztów). Do ugody doszło dopiero w styczniu 2017 r. a kwota zobowiązania została wyceniona na 17.000 zł. W związku z czym w styczniu 2017 r. dane zobowiązanie zostało w całości opłacone i zaliczone przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodów.

Na koniec warto zaznaczyć, iż zasadność korekty kosztów z tytułu niezapłaconych zobowiązań określonych na fakturze lub umowie należy rozpatrywać przede wszystkim w kwestii długości terminów płatności (60 czy więcej) oraz rozpoczęcia biegu terminu ustawowego a więc od daty upływu terminu płatności lub daty wystawienia faktury. Jeżeli ustawowy termin przypadł na rok 2016 korekta kosztów nie będzie miała zastosowania. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów