0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Elektroniczny wniosek w procesie budowlanym - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Proces budowlany to nie tylko etap budowy, lecz przede wszystkim wiele wniosków i dokumentów, które trzeba wypełnić bądź pozyskać, aby móc ostatecznie postawić wymarzony dom na działce, czy zrealizować inną większą inwestycję budowlaną. Na pomoc dla inwestorów, projektantów, inżynierów przychodzi nowelizacja prawa budowlanego, która udostępnia elektroniczny wniosek w procesie budowlanym. Możliwe jest składanie tych wniosków poprzez specjalny portal e-budownictwo. 

Cyfryzacja procesu budowlanego 

Od lipca 2021 roku istnieje możliwość składania wniosków dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego w wersji elektronicznej poprzez serwis e-budownictwo. Cyfryzacja gospodarki ma prowadzić do łatwiejszego dostępu organów państwowych dla obywateli bez konieczności złożenia wizyty w urzędzie. Brak form papierowych ma również pomóc w pracy organom administracji architektoniczno-budowlanej, a tym samym przyśpieszyć czas pracy i wydawania odpowiednich pozwoleń, czy dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych.

Od lipca 2021 roku dostępnych jest 8 nowych formularzy, które możemy wysłać za pośrednictwem serwisu online. Jednym z nich jest wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki czy terenu, a także projektem budowlanym.

Nowelizacja Prawa budowlanego w związku z cyfryzacją procesu budowlanego ma swoje odzwierciedlenie w art. 33, który przewiduje również możliwość załączenia do wniosków kopii zamiast oryginałów, tak jak to było do tej pory. Również poprzez dodanie art. 34 istnieje możliwość stworzenia projektu budowlanego także w wersji elektronicznej, co będzie wymagało opatrzenia takiego projektu w kwalifikowany podpis elektroniczny przez organ zatwierdzający projekt.  

Przykład 1.

Pani Anna otrzymała działkę od swojej ciotki i postanowiła ją wykorzystać. W związku z tym zamierza wybudować na niej dom o powierzchni 200 m2. Dzięki nowelizacji Prawa budowlanego pozwolenie na budowę może ona otrzymać w ramach złożonego wniosku online bez konieczności składania dokumentów osobiście w urzędzie. 

Elektroniczny wniosek w procesie budowlanym - złożenie

Elektroniczny wniosek w procesie budowlanym można złożyć za pomocą wspomnianego już serwisu e-budownictwo, gdzie dostępnych od 1 lipca dodatkowo jest 8 różnych formularzy. Jednak, aby skutecznie wysłać elektroniczny wniosek w procesie budowlanym do organu administracji architektoniczno-budowlanej, należy:

 1. wypełnić formularz online;

 2. na platformie e-PUAP dołączyć załączniki;

 3. za pomocą platformy e-PUAP, np. poprzez profil zaufany, dokonać podpisu elektronicznego;

 4. przesłać wypełniony formularz wraz z załącznikami do urzędu. 

W przypadku wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1) podmiotami uprawnionymi do jego złożenia są inwestor lub pełnomocnik inwestora. Inwestorem może być natomiast:

 1. osoba fizyczna,

 2. osoba prawna,

 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

W danym wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 1. inwestora,

 2. pełnomocnika,

 3. planowej inwestycji (rodzaj, nazwę, dane adresowe lub ewidencyjne).

Prócz tego w wersji elektronicznej konieczne będzie dołączenie wymaganych załączników, jak:

 1. projektu zagospodarowania działki lub terenu,

 2. decyzji o warunkach zabudowy,

 3. projektu architektoniczno-budowlanego,

 4. potwierdzenia uiszczenia opłaty.

Elektroniczny wniosek w procesie budowlanym - rodzaje

W ramach serwisu e-budownictwo od 1 lipca 2021 roku można złożyć następujące wnioski:

 1. o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

 2. pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,

 3. o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

 4. o zmianę pozwolenia na budowę,

 5. o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,

 6. o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,

 7. o zakończeniu budowy,

 8. o pozwolenie na użytkowanie.

Od 5 lipca 2021 roku będzie możliwość zgłoszenia budowy albo robót budowlanych z projektem zagospodarowania terenu lub działki oraz z projektem architektoniczno-budowlanym. 

Przykład 2.

Pan Janusz jako inwestor dużej inwestycji budowlanej dotyczącej bloków mieszkalnych zakończył prace i już niedługo będzie mógł dokonać oddania budynku do użytkowania. Aby zgłosić zakończenie budowy, może on skorzystać z serwisu e-budownictwo i złożyć elektroniczne zawiadomienie o zakończeniu budowy, co znacznie usprawni i przyśpieszy sprawę oddania budynku do użytku.  

Natomiast od lutego 2021 roku można składać wnioski dotyczące np.: 

 1. pozwolenia na rozbiórkę,

 2. zgłoszenia robót budowlanych (niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego),

 3. zgłoszenia rozbiórki,

 4. przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę,

 5. zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

 6. złożenia wniosku o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego

Przykład 3.

Pan Arek posiadał na swojej działce budynki gospodarcze i garaż, które były zgłoszone i widniały na mapach urzędniczych. Chciałby wybudować nowy dom i musi dokonać rozbiórki istniejących pomieszczeń. W takim wypadku może złożyć elektroniczne zgłoszenie o rozbiórce budynków przez serwis e-budownictwo. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów