Poradnik Przedsiębiorcy

Fakturowanie MOSS

 Wprowadzenie od 2015 roku wewnątrzunijnej szczególnej procedury rozliczania się z podatku VAT, to nie tylko zmiana schematów księgowania, ale i zmiana systemu fakturowania. Jak będzie wyglądało fakturowanie MOSS? Kogo dotyczyć będą zmiany? Wyjaśniamy niżej.

Procedura VAT MOSS - dla kogo?

Nowymi przepisami od stycznia 2015 roku zostaną objęci przedsiębiorcy świadczący usługi:

 • elektroniczne (usługi typu SaaS),

 • telekomunikacyjne,

 • nadawcze,

na rzecz zagranicznych odbiorców ostatecznych - konsumentów (osób prywatnych).

VAT MOSS odpowiedzią na zmianę miejsca świadczenia usług

Do końca 2014 roku miejscem świadczenia usług wyżej wymienionych jest kraj sprzedawcy. Co to oznacza dla podatnika? Nic innego jak to, że sprzedając usługę np. elektroniczną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności z UE, opodatkować należy ją krajową stawką właściwą dla danej usługi - najczęściej 23%. Od dnia 1 stycznia 2015 roku zasada ta ulega zmianie.

Miejscem świadczenia usługi będzie kraj nabywcy (tak samo jak w świadczeniu usług na rzecz firm). Co to zmienia? Bardzo dużo. Opodatkowanie takiej usługi powinno wówczas nastąpić w kraju nabywcy, a więc w innym państwie UE niż Polska (kraj sprzedawcy). Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz zagranicznej osoby prywatnej będzie zatem zobowiązany do zarejestrowania się dla celów VAT w innym kraju członkowskim. Wiąże się to z dużym wysiłkiem formalnym, dlatego też jako alternatywę stworzono system VAT MOSS, który  pozwala ograniczyć nieco wymogi formalne rozliczania VAT w kraju nabywcy. Problem pozostaje jednak z fakturowaniem MOSS.

Fakturowanie MOSS - jak sprostać wymogom?

Wprowadzenie szczególnej procedury rozliczania VAT - Mini One Stop Shop - jest początkiem rewolucji w zakresie rozliczania VAT w zagranicznych transakcjach. Na co zwrócić uwagę?

Zanim wystawisz fakturę VAT MOSS sprawdź nabywcę!

Sprzedawca, fakturując zgodnie z zasadami MOSS, powinien sprawdzić swojego nabywcę przede wszystkim pod względem tego, czy jest podatnikiem, a następnie jeżeli:

 • jest - nie ma zastosowania fakturowanie MOSS - prośba o podanie numeru identyfikacji podatkowej;

 • nie - ma zastosowanie fakturowanie MOSS - powinna nastąpić weryfikacja kraju, w którym nabywca rezyduje.

Dowodami potwierdzającymi kraj rezydencji mogą być:

 • adres na fakturze,

 • adres IP,

 • dane dotyczące rachunku bankowego,

 • potwierdzenie mailowe,

 • kod państwa z karty SIM,

 • lokalizacja łącza stacjonarnego.

Udowodnienie kraju nabywcy leży w gestii sprzedawcy, w związku z czym powinien on zadbać o co najmniej 2 dowody jednoznacznie określające kraj rezydencji nabywcy, a więc i kraj opodatkowania sprzedaży.