0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak ująć w KPiR sprzedaż nieruchomości?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Firma chcąca sprzedać nieruchomość stanowiącą środek trwały firmy musi transakcję tę odpowiednio udokumentować oraz za-ewidencjonować.

Sprzedaż nieruchomości a przychody

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno określa, które przychody stanowią przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Źródła wiedzy w tym zakresie należy poszukiwać w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, który mówi, że za przychody z działalności uważa się przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

  • środkami trwałymi,
  • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
  • wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Jak wynika z załącznika do rozporządzenia w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów przychód należy ująć w kolumnie 8 KPiR- pozostałe przychody.

Odstępstwo od reguły

Zgodnie z art. 14 ust. 2c ustawy o PIT do przychodów z działalności gospodarczej nie kwalifikuje się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Wówczas tego typu transakcji nie wykazuje się w Księdze Przychodów i Rozchodów.

Sprzedaż nieruchomości a koszty

Jak wiadomo środki trwałe podlegają amortyzacji. Ich odpisy amortyzacyjne podatnik ma prawo ująć w kosztach. W przypadku sprzedaży nieruchomości, która nie została całkowicie zamortyzowana przepisy pozwalają na ujęcie pozostałej części w kosztach firmowych. Odpowiednią kolumną będzie tutaj kolumna 13 KPiR- pozostałe wydatki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów