Poradnik Przedsiębiorcy

Jakie obowiązki wobec ZUS mają wspólnicy spółki cywilnej?

Wspólnicy spółki cywilnej, którzy prowadzą działalność gospodarczą, podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, to samo dotyczy osób przez nich zatrudnionych. Jednak sposób postępowania w zakresie zgłaszania ich do ZUS, rozliczania i opłacania składek może być dwojaki. Przekonaj się, od czego zależy, czytając poniższy artykuł.

Spółka cywilna jako płatnik składek wspólników i pracowników

W sytuacji gdy spółka odgrywa rolę płatnika składek zarówno za wspólników, pracowników jak i innych zatrudnionych osób podlegających ubezpieczeniom, ciąży na niej obowiązek zgłoszenia w ZUS płatnika składek, czyli spółkę, poszczególne osoby (m. in. zatrudnionych) oraz wspólników prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto wiąże się to z koniecznością sporządzania i przekazywania co miesiąc do ZUS dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek do 15. dnia następnego miesiąca.

Spółka dokonuje zgłoszenia do ZUS jako płatnik składek na formularzu ZUS ZPA wraz z kopią:
- decyzji urzędu skarbowego o nadaniu NIP,
- zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu REGON
Ponadto wymagany jest formularz ZUS ZBA (jeśli spółka posiada rachunki bankowe inne niż podany w ZUS ZPA) oraz ZUS ZAA (informujący o jej adresach prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku gdy różnią się od wskazanej siedziby).

Terminy zgłaszania do ZUS

Przy zgłaszaniu do ZUS obowiązuje zazwyczaj termin 7 dni kalendarzowych (nie roboczych), który należy liczyć, począwszy od daty:

  • zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym pierwszej osoby (np. wspólnika) - w przypadku zgłaszania płatnika składek;
  • zatrudnienia - w odniesieniu do osób zatrudnionych przez spółkę;
  • rozpoczęcia prowadzenia działalności - co dotyczy wspólników.

Dokonując zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, należy pamiętać również o członkach rodziny. W zależności od tego, jeśli dana osoba mieszka z osobą zgłaszającą należy sporządzić formularz ZUS ZCNA.

Gdy wspólnicy opłacają składki samodzielnie

Jeśli spółka cywilna opłaca składki tylko za pracowników, a wspólnicy odprowadzają składki samodzielnie na własne ubezpieczenia, to zasady współpracy z ZUS wyglądają nieco inaczej. Spółka nie musi wówczas  zgłaszać i rozliczać wspólników, dlatego że każdy z nich sam sporządza i przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe, opłacając przy tym składki na własne ubezpieczenia.

Każdy ze wspólników spółki musi, w terminie 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności, zgłosić siebie w ZUS jako płatnika składek oraz jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Do Zakładu należy złożyć formularz ZUS ZFA, dołączyć kopię decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP, a także deklarację ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Obowiązki rozliczeniowe wspólnika

Wspólnik spółki, który prowadzi działalność i opłaca składki tylko na własne ubezpieczenie, ma obowiązek rozliczać składki poprzez sporządzanie i przekazywanie do ZUS wyłącznie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Ponadto wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne finansuje on w całości, z własnych środków. Jeśli natomiast podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, musi opłacać za siebie również składki na Fundusz Pracy, jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest równa lub wyższa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ogłoszonemu na dany rok.