0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie obowiązki wobec ZUS mają wspólnicy spółki cywilnej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wspólnicy spółki cywilnej, którzy prowadzą działalność gospodarczą, podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, to samo dotyczy osób przez nich zatrudnionych. Jednak sposób postępowania w zakresie zgłaszania ich do ZUS, rozliczania i opłacania składek może być dwojaki. Przekonaj się, od czego zależy, czytając poniższy artykuł.

Spółka cywilna jako płatnik składek wspólników i pracowników

W sytuacji gdy spółka odgrywa rolę płatnika składek zarówno za pracowników jak i innych zatrudnionych osób podlegających ubezpieczeniom, ciąży na niej obowiązek zgłoszenia w ZUS płatnika składek, czyli spółkę, poszczególne osoby (m. in. zatrudnionych) oraz wspólników prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto wiąże się to z koniecznością sporządzania i przekazywania co miesiąc do ZUS dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek do 15. dnia następnego miesiąca.Spółka dokonuje zgłoszenia do ZUS jako płatnik składek na formularzu ZUS ZPA wraz z kopią:

- decyzji urzędu skarbowego o nadaniu NIP,
- zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu REGON

Ponadto wymagany jest formularz ZUS ZBA (jeśli spółka posiada rachunki bankowe inne niż podany w ZUS ZPA) oraz ZUS ZAA (informujący o jej adresach prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku gdy różnią się od wskazanej siedziby).

Spółka powinna być zgłoszona jako płatnik składek wyłącznie w przypadku, gdy zatrudnia pracowników.

Terminy zgłaszania do ZUS

Przy zgłaszaniu do ZUS obowiązuje zazwyczaj termin 7 dni kalendarzowych (nie roboczych), który należy liczyć, począwszy od daty:

  • zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym pierwszej osoby (np. wspólnika) - w przypadku zgłaszania płatnika składek;
  • zatrudnienia - w odniesieniu do osób zatrudnionych przez spółkę;
  • rozpoczęcia prowadzenia działalności - co dotyczy wspólników.

Dokonując zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, należy pamiętać również o członkach rodziny. W zależności od tego, jeśli dana osoba mieszka z osobą zgłaszającą należy sporządzić formularz ZUS ZCNA.

Gdy wspólnicy opłacają składki samodzielnie

Jeśli spółka cywilna opłaca składki tylko za pracowników, a wspólnicy odprowadzają składki samodzielnie na własne ubezpieczenia, to zasady współpracy z ZUS wyglądają nieco inaczej. Spółka nie musi wówczas  zgłaszać i rozliczać wspólników, dlatego że każdy z nich sam sporządza i przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe, opłacając przy tym składki na własne ubezpieczenia.

Każdy ze wspólników spółki musi, w terminie 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności, zgłosić siebie w ZUS jako płatnika składek oraz jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Do Zakładu należy złożyć formularz ZUS ZFA, dołączyć kopię decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP, a także deklarację ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Obowiązki rozliczeniowe wspólnika

Wspólnik spółki, który prowadzi działalność i opłaca składki tylko na własne ubezpieczenie, ma obowiązek rozliczać składki poprzez sporządzanie i przekazywanie do ZUS wyłącznie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Ponadto wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne finansuje on w całości, z własnych środków. Jeśli natomiast podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, musi opłacać za siebie również składki na Fundusz Pracy, jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest równa lub wyższa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ogłoszonemu na dany rok.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów