0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

SLIM VAT – na czym polega nowy projekt dotyczący podatku VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowy projekt ustawy dotyczący podatku VAT budzi pozytywne emocje. Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Finansów SLIM VAT, to podatek prosty w obsłudze i przystosowany do lokalnej specyfiki państwa. Wdrożenie kolejnego rozwiązania technologicznego i e-usług administracji związanych z podatkiem VAT zakłada zmniejszenie obowiązków ciążących na podatnikach.

Pomysł na zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług pojawił się w wyniku weryfikacji dotychczasowych przepisów. Wdrożenie zmian ma na celu dostosowanie obowiązujących norm prawnych do otoczenia małych i średnich firm, w których muszą funkcjonować przedsiębiorcy. Konkluzją przeprowadzonej weryfikacji są decyzje o pracy nad modernizacją oraz uproszczeniem przepisów dotyczących rozliczeń VAT.

Filary SLIM VAT

Zaproponowana nowelizacja, opiera się na czterech podstawowych obszarach, w których ma być wdrożona zmiana. Przede wszystkim modyfikacja przepisów ma dotyczyć rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – pakiet SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT), pomysłów o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku VAT oraz zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym.

Projekt SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach:

  • Proste fakturowanie.
  • Ułatwienia dla eksporterów.
  • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym.
  • Korzyści finansowe.

Zmiany dotyczące wystawiania faktur

Przewiduje się rezygnację z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. A ponadto zakłada się wprowadzenie przepisów wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących „in plus” (zwiększających podstawę opodatkowania).

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE

Zakłada się wdrożenie postępowania, które będzie dotyczyło obiegu dokumentów w podatku dla podróżnych. Cała procedura będzie realizowana za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, rejestrowanych w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi dokumentów, będących podstawą dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym, na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC).

Szczegółowo, podatnicy będą zobowiązani do prowadzenia w postaci elektronicznej, w systemie TAX FREE, ewidencji zawierającej dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku w systemie zwrotu podatku podróżnym, w szczególności dane dotyczące:

  1. dostawy towarów i podstawy opodatkowania, kwoty podatku należnego, stawki podatku;
  2. podróżnych;
  3. potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej;
  4. zwrotu podatku.

Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Projekt ustawy zakłada, że kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej mogą być przeliczane przez podatnika na złote, zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji. Podatnik, który wybrał zasady przeliczania jest zobowiązany do ich stosowania, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym je wybrał. Opisana możliwość pozwala, zatem zminimalizować czas na ustalanie kursu walut dla pojedynczej transakcji, co wydaje się bardzo korzystne dla przedsiębiorcy. Rozwiązanie będzie wprowadzone na zasadzie dobrowolności.

Inne korzyści wynikające z planowanych zmian

Zaproponowana nowelizacja wprowadza również szereg zmian, które wspólnie określono, jako korzyści finansowe dla podatnika. Między innymi, jedną z takich korzyści ma być możliwość odliczania VAT faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Obecnie (art. 88 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, dzięki przewidywanym zmianom ma to ulec zmianie. Warto jednak zwrócić uwagę, że wprowadzane rozwiązanie nie dotyczy usług nabywanych przez podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (rozliczanych obligatoryjnie w systemie VAT-marża, w tym także zakup i odsprzedaż pakietów turystycznych). Projektowana zmiana polega na umożliwieniu odliczania VAT naliczonego od usług noclegowych nabytych przez podatników wyłącznie w celu ich odprzedaży tj. po nabyciu usługi w celu przeniesienia jej na kolejnego nabywcę (tj. w związku z tzw. refakturą usługi)

Zmiany nie dotyczą usług gastronomicznych.

Inną, choć właściwie niewielką zmianą ma być podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł. W tym przypadku ustawodawca stoi na stanowisku, że zmiana limitu związana jest z zauważanymi zmianami cen artykułów promocyjnych. Proponowana zmiana umożliwi lepsze promowanie polskich towarów i usług zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Zmiany także w eksporcie towarów

Slim VAT zwiera propozycje wydłużenia terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy. Proponowana zmiana dotyczy przepisu art. 41 ust. 9a ustawy o VAT. Zaproponowane rozwiązanie zakłada, że otrzymanie zaliczki (całości lub części zapłaty) przed dokonaniem dostawy towarów, powoduje zastosowanie stawki 0% dla eksportu towarów w odniesieniu do otrzymanej zaliczki. Jednocześnie przy spełnieniu warunku, że wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy (a nie jak to jest obecnie jest w terminie 2 miesięcy), licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zaliczkę, oraz w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Zastosowanie prolongaty terminu wywozu towarów z 2 miesięcy do 6 miesięcy jest zadowalające dla podatników, którzy otrzymują zaliczki na poczet eksportu towarów. 

Wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych 

Nowelizacja ustawy pozwoliła ustawodawcy wyjaśnić czy wprost rozwiać wątpliwości, jakie pojawiały się w toku stosowania przepisów podatkowych. Przykładowo, doprecyzowano zapis dotyczący mechanizmu podzielonej płatności. "Obecnie w tym zakresie funkcjonuje zapis kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców." Pojawiły się opinie części ekspertów, że taki przepis oznacza, że obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy wyłącznie faktur, których wartość brutto wynosi dokładnie 15 000 zł.

W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości proponuje się odniesienie, wprost, że chodzi o faktury, w których wartość brutto przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość, w przypadkach, gdy kwoty na fakturze wyrażane są w walucie obcej. Dodatkowo proponuje się wskazanie zasad, jakie będą stosowane w celu ustalenia czy wartość brutto faktury przekracza limit 15 000 zł w przypadku, gdy wskazane na fakturach kwoty wyrażone są w walucie obcej, czyli wskazanie zasad przeliczania tych kwot”.1

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2020.106 t.j. wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, wykaz UD118.

1Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, wykaz UD118.

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów