0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy kupując klimatyzator z funkcją grzania można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy coraz częściej korzystają z ulgi termomodernizacyjnej. W większości przypadków wiedzą, jakie wydatki można ująć przy jej rozliczaniu, jednak w niektórych sytuacjach nadal mają problem z tym, czy dany zakup można rozliczyć w ramach ulgi. Czy kupując klimatyzator z funkcją grzania można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Odpowiadamy w artykule!

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Zgodnie z art. 26h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej ustawa o PIT – podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W myśl powyższego przepisu adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ponadto odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Z uwagi na powyższe należy wskazać, że stosownie do ustawy o PIT budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w wymienionej ustawie, to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Ustawa o PIT definiuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W myśl ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków użyte w ustawie określenia oznaczają przedsięwzięcia termomodernizacyjne, których przedmiotem jest:

 1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych;
 2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a;
 4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Jakie towary podlegają rozliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wskazano towary, jakie podlegają rozliczeniu.

W świetle tej regulacji odliczeniem objęte są wydatki na materiały budowlane i urządzenia poniesione na:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł na paliwo stałe (z wyjątkiem węglowych) spełniający określone wymagania z Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Tym samym podatnik może rozliczyć w ramach ulgi ściśle określone towary.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Klimatyzator z funkcją grzania a ulga termomodernizacyjna

Polacy coraz częściej kupują klimatyzatory. W większości przypadków poza chłodzeniem mają one także dodatkową funkcję grzania.

Przykład 1.

Podatnik będący właścicielem domu jednorodzinnego w lipcu zainstalował klimatyzator, który poza funkcją chłodzenia może także ogrzewać budynek. W planie jest, że jesienią klimatyzator będzie ogrzewał dom. Podatnik zastanawia się, czy powyższy zakup może rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Zauważyć należy, że w katalogu wydatków podlegających odliczeniu, znajdującym się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, została wskazana „pompa ciepła wraz z osprzętem”. Klimatyzacja z funkcją grzania to tzw. pompa ciepła powietrze-powietrze. Zasada działania klimatyzatora jest analogiczna do zasady działania „pompy ciepła”. Klimatyzator w roli grzewczej działa identycznie jak powietrzna pompa ciepła. Energia cieplna jest pobierana z zewnątrz, czyli z powietrza, i po sprężeniu czynnika ciepło oddawane jest do budynku. Klimatyzator z funkcją grzania jest więc pompą ciepła powietrze-powietrze i przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dom będzie ogrzewany klimatyzacją zasilaną energią elektryczną pozyskaną ze źródeł odnawialnych.

Podsumowując, zakup klimatyzatora będzie można rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów