0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga termomodernizacyjna budynku przed oddaniem do użytkowania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga termomodernizacyjna jest preferencją podatkową przewidzianą dla osób ponoszących inwestycje we własnym budynku mieszkalnym. Jak każda ulga, ma ona określone warunki, których spełnienie jest konieczne do skorzystania z odliczenia. W niniejszym artykule zastanowimy się, czy przysługuje ulga termomodernizacyjna budynku przed oddaniem do użytkowania.

Ulga termomodernizacyjna budynku przed oddaniem do użytkowania a ustawowe przesłanki zastosowania 

Ulga termomodernizacyjna regulowana jest w ustawie PIT. Zgodnie z art. 26h ust. 1 podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W myśl ww. przepisu adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ponadto odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Obligatoryjne jest, aby inwestycja dotyczyła budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (art. 5a pkt 18b ustawy PIT).

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Analiza powyższych przepisów oraz załącznika do wskazanego wyżej rozporządzenia zawierającego wykaz rodzajów materiałów, urządzeń i usług, na które przysługuje ulga, prowadzi do wniosku, że wskazana ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego.

W świetle powyższego ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi, który:

  • w roku podatkowym poniósł wydatki ściśle związane z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
  • posiada tytuł prawny do tej nieruchomości – odpowiednio pełne prawo własności bądź prawo do określonej jej części na zasadzie współwłasności.

Dodatkowo zauważyć należy, że podatnik może skorzystać z odliczenia m.in. wtedy, gdy wynikiem realizowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest:

  1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku, lub
  2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii, lub
  3. wykonanie przyłącza technicznego, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła, w tym również
  4. zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od dochodu wydatków o charakterze termomodernizacyjnym poniesionych na jednorodzinny budynek mieszkalny stanowiący własność lub współwłasność podatnika.

Ulga termomodernizacyjna budynku przed oddaniem do użytkowania

W dotychczasowym podejściu fiskusa dominowało stanowisko, zgodnie z którym ulga dotyczy budynku już wybudowanego. Zatem w przypadku budynku w trakcie budowy podatnik nie jest właścicielem budynku, lecz nakładów, które w efekcie prowadzą do jego powstania.

Z tego względu wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie nie mogą być przez podatników uwzględniane w ramach rzeczonej ulgi.

Wyjaśnić przy tym należy, że zgodnie z art. 54 ust. 1 Prawa budowlanego do użytkowania obiektu budowlanego, na realizację którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Ustawa Prawo budowlane jako oddanie do użytkowania określa moment zakończenia procesu budowy i możliwości przystąpienia przez budującego do użytkowania budynku. Zatem utożsamia ten fakt z formalnym zakończeniem danej budowy (wybudowaniem określonego budynku).

Jak wskazuje treść interpretacji Dyrektora KIS z 20 maja 2021 roku, nr 0115-KDIT2.4011.180.2021.1.KC, pojęcia zakończenia budowy nie można rozumieć w oderwaniu od przepisów regulujących proces budowlany, przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.

Jednakże w objaśnieniach MF z 30 marca 2023 roku w sprawie ulgi termomodernizacyjnej wskazano, że status budynku (każdego, bez względu na to, kiedy został wybudowany) może być rozpatrywany w oparciu o wszelkie dowody świadczące o użytkowaniu tego budynku przez podatnika. Przy czym kryterium „oddania budynku do użytkowania” nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej lub o braku takiej możliwości. Prawo budowlane nie wyklucza bowiem traktowania jako „budynek” obiektu, co do którego nie miało miejsca formalne oddanie do użytkowania.

W oparciu o ww. stanowisko Szef KAS obecnie dokonuje z urzędu zmian niekorzystnych interpretacji, czego przykładem jest pismo z 22 czerwca 2023 roku, nr DOP3.8222.68.2023.EILK.

W ocenie organów podatkowych ulga termomodernizacyjna nie przysługuje w zakresie inwestycji ponoszonych na budynek przed oddaniem go do użytkowania, czyli na budynek w trakcie budowy. Stanowisko to uległo jednak zmianie pod wpływem objaśnień podatkowych wydanych 30 marca 2023 roku.

Przechodząc do podsumowania, należy wskazać, że dla zastosowania ulgi termomodernizacyjnej istotne znaczenie ma nie tylko cel, ale również i moment poniesienia wydatków. Obecnie jednak nastąpiła zmiana stanowiska fiskusa w tym zakresie i prezentowana jest korzystna wykładnia pozwalająca na zastosowanie ulgi w przypadku wydatku poniesionych przed oddaniem do użytkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów