0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki w uldze termomodernizacyjnej - jak płacić niższy podatek?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga termomodernizacyjna jest preferencją podatkową, która funkcjonuje od 2019 roku. Wciąż jednak pojawia się wiele wątpliwości związanych z jej praktycznym stosowaniem. W poniższym artykule prześledzimy zagadnienie, jakim są wydatki w uldze termomodernizacyjnej.

Zasady działania ulgi termomodernizacyjnej

Tytułowa ulga jest preferencją polegającą na odliczeniu od podstawy opodatkowania określonej kwoty poniesionych wydatków na cele wskazane w ustawie. Podkreślenia zatem wymaga, że nie jest to kwota, którą podatnik może odliczyć od podatku.

Możliwość skorzystania z ulgi odbywa się po spełnieniu określonych warunków przewidzianych w przepisach ustawy.

Jak stanowi art. 26h ust. 1 ustawy o PIT podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ilekroć jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym, należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 2 lokali mieszkalnych albo 1 lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Co istotne, odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Odliczenia ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się w zeznaniu rocznym składanym za ten rok podatkowy, w którym podatnik poniósł wydatki.

Poniesienie wydatków na nieruchomość przed nabyciem tytułu własności

Jak wynika z art. 26h ust. 1 ustawy o PIT, jednym z warunków skorzystania z ulgi jest legitymowanie się przez podatnika tytułem własności lub współwłasności nieruchomości.

W związku z tym pojawia się pytanie, czy prawo do ulgi termomodernizacyjnej przysługuje w sytuacji gdy podatnik najpierw poniesie wydatek, a dopiero później nabędzie tytuł własności.

W ustawie o PIT nie określono, czy tytuł własności ma przysługiwać podatnikowi już na dzień ponoszenia wydatków, czy też na dzień dokonania odliczenia.

To zatem oznacza, że podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, o ile na dzień dokonania odliczenia jest już właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.

Przykład 1.

Podatnik w 2020 roku podpisał umowę przedwstępną zakupu nieruchomości i jednocześnie poniósł wydatek na termomodernizację tego budynku mieszkalnego. Tytuł własności do budynku na podstawie aktu notarialnego nabył w marcu 2021 roku. Składając roczną deklarację podatkową w kwietniu 2021 roku za 2020 rok, podatnik może skorzystać z odliczenia, ponieważ na dzień dokonania odliczenia w rocznym zeznaniu legitymuje się już tytułem własności do nieruchomości.

Warunek posiadania tytułu własności do nieruchomości musi być spełniony najpóźniej na dzień dokonania odliczenia ulgi w zeznaniu podatkowym. To oznacza, że wcześniejsze poniesienie wydatków nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Poniesienie wydatków na budynek mieszkalny będący w budowie

Rozpatrując zagadnienie momentu poniesienia wydatku, warto także zastanowić się, czy uprawniającym do ulgi termomodernizacyjnej jest wydatek poniesiony przed oddaniem budynku do używania, czyli w trakcie jego budowy.

Organy podatkowe przyjmują, że wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie nie mogą być przez podatników uwzględniane w ramach rzeczonej ulgi.

Podobnie stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 30 czerwca 2021 roku (nr 0113-KDIPT2-2.4011.353.2021.2.EC).

Wskazał on, że ulga przysługuje wyłącznie w przypadku budynków jednorodzinnych oddanych do użytkowania, a pojęcie „oddania do użytkowania” określa moment zakończenia procesu budowy i możliwości przystąpienia przez budującego do użytkowania budynku. Zatem utożsamia ten fakt z formalnym zakończeniem danej budowy (wybudowaniem określonego budynku).

Dla celów zastosowania przedmiotowej ulgi konieczne jest powiązanie wydatku związanego z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z budynkiem, który już istnieje i służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiąc konstrukcyjnie samodzielną całość.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje zatem właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wydatek poniesiony na cele termomodernizacyjne przed oddaniem budynku jednorodzinnego do użytkowania nie uprawnia podatnika do dokonania odliczenia.

Wydatki w uldze termomodernizacyjnej a źródło finansowania

Jak już wskazaliśmy, za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży (datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi) określony na fakturze VAT, ponieważ na podstawie faktury ustala się wysokość poniesionych wydatków na termomodernizację budynku.

W przypadku gdy na fakturze VAT brak jest informacji o dniu sprzedaży, przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień, w którym wystawiono fakturę.

W kontekście takiej normy wskażmy, że jeżeli poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostaną sfinansowane kredytem bankowym, to w ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć poniesione wydatki na realizację tego przedsięwzięcia, które zostały zapłacone bez względu na wysokość spłaconego kredytu, z którego zostały sfinansowane.

Źródło finansowania tych wydatków (kredyt czy pożyczka) nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi, jeżeli to podatnik ostatecznie ponosi wydatek.

Jeżeli wydatki na cele termomodernizacyjne są sfinansowane kredytem lub pożyczką, wówczas są one traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu. Natomiast wydatki na spłatę takiego kredytu/pożyczki nie są traktowane na równi z wydatkami na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Ustawa o PIT nie wymienia bowiem spłaty kredytu lub pożyczki jako wydatek na cele termomodernizacyjne.

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, muszą mieć na uwadze moment poniesienia wydatku. Przede wszystkim musi to być wydatek poniesiony już po oddaniu budynku mieszkalnego do użytkowania. Jeżeli natomiast chodzi o nabycie tytułu własności, to najpóźniej musi to nastąpić na dzień dokonania odliczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów