0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta faktury uproszczonej - jakie dane zawiera?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dokonują sprzedaży różnych towarów i usług. Po jej zrealizowaniu niejednokrotnie okazuje się, że następują zmiany w pierwotnym kształcie transakcji. W takim momencie funkcję korekty spełni wystawiona przez sprzedawcę faktura korygująca (ewentualnie w niektórych przypadkach nota korygująca). Jednak wątpliwości zaczynają powstawać, gdy korekcie będzie podlegać faktura uproszczona albo paragon do 450 zł brutto stanowiący fakturę uproszczoną. Jakie dane zawiera korekta faktury uproszczonej?

Stosowanie kasy rejestrującej jako wymóg prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych

Każdy podatnik, który dokonuje sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, ma obowiązek dokumentować te transakcje przy pomocy kasy rejestrującej.

Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o podatku VAT, podatnik, który prowadzi sprzedaż towarów lub usług i dokumentuje ją, stosując kasę fiskalną, jest zobligowany wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży: 

 1. w postaci papierowej lub

 2. za zgodą nabywcy w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony. 

Oczywiście należy pamiętać o:

 • limicie sprzedaży, którego przekroczenie nakłada obowiązek stosowania kasy rejestrującej (20 000 zł rocznie),

 • towarach i usługach, których rozpoczęcie sprzedaży od razu obliguje sprzedawcę do zakupu kasy fiskalnej i rejestracji sprzedaży za jej pomocą.

Niemniej to, że osoba fizyczna będąca nabywcą towarów i usług otrzymuje paragon sprzedaży (w pewnych wyjątkowych przypadkach fakturę sprzedaży), jest nierozerwalnie powiązane z tym, że nie jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą. 

Paragon fiskalny musi zawierać ustawowe dane

Zarówno na fakturze, jak i na paragonie muszą znaleźć się niezbędne elementy, aby dokumenty te stanowiły potwierdzenie odbycia się transakcji sprzedaży w świetle ustawy o VAT. 

Na mocy § 25 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących, zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących, wystawiony paragon fiskalny przez podatnika sprzedawcę, który dokumentuje sprzedaż towarów i usług za pomocą kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, musi zawierać co najmniej:

Obligatoryjne dane paragonu fiskalnego

1.

imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a w przypadku sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika

2.

NIP sprzedawcy

3.

numer kolejny wydruku

4.

datę oraz godzinę i minutę sprzedaży

5.

oznaczenie „PARAGON FISKALNY”

6.

nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację

7.

cenę jednostkową towaru lub usługi

8.

ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku

9.

wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują

10.

wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów

11.

wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym

12.

łączną wysokość podatku

13.

łączną wartość sprzedaży brutto

14.

oznaczenie waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto

15.

kolejny numer paragonu fiskalnego

16.

numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym

17.

numer (NIP) nabywcy – na żądanie nabywcy

18.

logo fiskalne i numer unikatowy

Powyższy wykaz elementów paragonu fiskalnego stanowi minimum formalne, aby wystawiony paragon spełniał ustawowe wymogi formalne i był ważnym dowodem dokumentującym zrealizowaną sprzedaż.

Niemniej należy pamiętać, że niektóre powyższe dane zależą także od sytuacji sprzedawcy (pozycja 16) albo od wydania żądania nabywcy (pozycja 17). 

Faktura standardowa a faktura uproszczona

Faktura standardowa albo po prostu faktura musi zawierać wszystkie elementy ustawowe zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Obligatoryjne elementy faktury to: 

 1. data wystawienia; 

 2. numer kolejny, który jednoznacznie identyfikuje fakturę; 

 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; 

 4. NIP sprzedawcy; 

 5. NIP nabywcy; 

 6. data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź data otrzymania zaliczki należności, jeżeli następuje przed datą wystawienia faktury; 

 7. nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;

 8. miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; 

 9. cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto); 

 10. kwota wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; 

 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 

 12. stawka podatku;

 13. suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 

 14. kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 

 15. kwota należności ogółem.

Faktura stanie się fakturą uproszczoną, jeżeli będzie zawierała niezbędne dane dla tego typu faktury, a jej wartość nie przekroczy 450 zł brutto. W przypadku paragonu do 450 zł brutto wymagane jest, aby zawierał NIP nabywcy oraz pozostałe elementy właściwe dla faktury uproszczonej.

Jak wskazuje art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT faktura uproszczona powinna zawierać:

Elementy faktury uproszczonej

Obowiązkowe

Nieobowiązkowe

1.

data wystawienia

imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług oraz jego adres

2.

numer kolejny nadany w ramach jednej lub więcej serii, identyfikujący jednoznacznie fakturę

miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług

3.

imię i nazwisko lub nazwę podatnika – sprzedawcy oraz jego adres

cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto)

4.

NIP podatnika sprzedawcy

wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)

5.

NIP podatnika nabywcy

stawka podatku

6.

data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, lub data otrzymania zaliczki lub należności, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury

suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku

7.

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku

8.

kwota wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym także w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto

 

9.

kwota należności ogółem

 

Obowiązek wystawienia faktury dla osób fizycznych

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT (sprzedawca) ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą wykonaną sprzedaż towarów lub usług, tylko jeżeli odbiorcą jest inny przedsiębiorca (podatnik prowadzący działalność gospodarczą).

Jeżeli natomiast kupującym towary lub usługi jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wówczas sprzedawca (czynny podatnik VAT) nie ma obowiązku wystawić faktury sprzedaży, a jedynie paragon sprzedaży (jeżeli jest zobowiązany do używania kasy rejestrującej). 

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej będące nabywcami towaru lub usługi mogą otrzymać paragon dokumentujący daną transakcję, ale mogę również ubiegać się u sprzedawcy o wystawienie faktury.

Warto w tym miejscu przytoczyć art. 106b ust. 2 ustawy o podatku VAT, który mówi, że podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej z VAT zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo.

W myśl art. 106b ust. 3 ustawy o VAT sprzedawca ma obowiązek na żądanie kupującego towar lub usługę niebędącego podatnikiem VAT (osoba fizyczna) wystawić fakturę dokumentującą: 

 1. sprzedaż towarów lub usług;

 2. otrzymanie zaliczki na poczet sprzedaży towaru lub usługi (nie dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów);

 3. otrzymanie całości zapłaty przed sprzedażą towaru lub usługi;

 4. sprzedaż zwolnioną z podatku VAT przedmiotowo lub podmiotowo

− pod warunkiem, że nabywca zgłosił swoje żądanie w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. 

Korekta faktury uproszczonej

Faktura korygująca należy do specjalnego typu faktury, która powoduje poprawienie, uaktualnienie stanu wykazanego w fakturze pierwotnej do stanu prawidłowego czy aktualnego. Faktura korygująca pokazuje finalną wartość sprzedaży dokonaną przez podatnika sprzedawcę. Zgodnie z art. 106j ust. 1, 2, 3 ustawy o VAT, jeżeli podatnik wystawił fakturę, a po tej czynności:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu;

 2. udzielono opustów i obniżek cen; 

 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań;

 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty;

 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– wystawia on fakturę korygującą.

Obligatoryjne elementy faktury korygującej to:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;

 2. numer kolejny oraz data jej wystawienia;

 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

 4. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6;

 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

 6. przyczynę korekty;

 7. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

 8. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

W sytuacji, gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka,

 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Nawiązując do ww. uregulowań prawnych, gdy podatnik ma do czynienia z korektą paragonu do 450 zł brutto z NIP-em nabywcy, czyli stanowiącego fakturę uproszczoną, to może w przypadku obowiązku wystawienia faktury korygującej zawrzeć na niej elementy właściwe dla faktury uproszczonej z uwzględnieniem elementów faktury korygującej. Oznacza to, że faktura korygująca do paragonu do 450 zł brutto może zachować elementy faktury uproszczonej. Przedstawia je poniższa tabela.

Elementy faktury korygującej do paragonu do 450 zł stanowiącego fakturę uproszczoną

Obowiązkowe

Nieobowiązkowe

1.

nazwa sprzedawcy, adres,NIP

imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług oraz jego adres

2.

data i miejsce wystawienia faktury korygującej

miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług

3.

wyraz „KOREKTA”

cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto)

4.

numer kolejny faktury korygującej

wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)

5.

numer kolejny paragonu do 450 zł brutto (korygowanej faktury pierwotnej będącej fakturą uproszczoną),

data wystawienia, 

data sprzedaży towarów lub usług albo otrzymania zaliczki lub należności przed wystawieniem paragonu do 450 zł

stawka podatku

6.

NIP nabywcy

suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku

7.

przyczyna korekty

kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku

8.

nazwa towaru objętego korektą

 

9.

jednostka miary

 

10.

ilość towaru lub usługi w podziale na:

 • przed korektą,

 • po korekcie

 

11.

cena brutto

 

12.

stawka podatku VAT

 

13.

kwota podatku VAT przed korektą i po korekcie

 

14.

wartość brutto sprzedaży przed korektą
i po korekcie

 

15.

imię oraz nazwisko wraz z podpisem osoby potwierdzającej otrzymanie korekty w dacie jej wystawienia

 

Podatnik, wystawiając paragon do kwoty 450 zł brutto, wystawia fakturę uproszczoną, która zawiera wszystkie niezbędne dane dla traktowania tego dokumentu jako odzwierciedlającego transakcję w zgodzie z ustawami podatkowymi.

Faktura uproszczona funkcjonuje więc na podobnych zasadach jak faktura standardowa, czyli zasady korygowania treści, które na nich się znajdują, będą tożsame. Dane obligatoryjne dla faktury korygującej przedstawiono już powyżej.

Wniosek, jaki wypływa z powyższej analizy, jest taki, że faktura korygująca do paragonu do 450 zł brutto może z powodzeniem posiadać dokładnie takie dane jakie zawiera korygowany paragon, a dodatkowo elementy faktury korygującej. Natomiast ostateczna forma faktury korygującej zachowa postać faktury uproszczonej.

Niemniej końcowo należałoby dodać, że podatnik sprzedawca ma także możliwość wystawienia faktury korygującej do paragonu do 450 zł brutto lub faktury uproszczonej, której forma będzie zawierać komplet elementów faktury standardowej z dodatkowymi elementami faktury korygującej.

Takie stanowisko stało się przedmiotem interpretacji indywidualnej z 1 października 2020 roku wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygn. 0114-KDIP1-3.4012.493.2020.1.PRM.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów