0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowa dokumentacja dotycząca uprawnień do urlopów związanych z rodzicielstwem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązują już nowe regulacje wykonawcze w sprawie składania wniosków dotyczących realizacji praw pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Jaka jest nowa – dokumentacja dotycząca uprawnień do urlopów związanych z rodzicielstwem piszemy poniżej w artykule.

Podstawa prawna zmian oraz nowy akt wykonawczy

Ogłoszenie nowych przepisów wykonawczych w zakresie dokumentacji niezbędnej do skorzystania z jednego z urlopów związanych z rodzicielstwem wynika z wejścia w życie Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała Kodeks pracy (kp).

Wspomnianym aktem wykonawczym jest Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków, dalej jako „rozp.”. Przepisy te weszły w życie 18 maja 2023 roku.

Wnioski o udzielenie części urlopu macierzyńskiego oraz wnioski w sprawie rezygnacji z części tego urlopu

W razie złożenia przez pracownicę wniosku o wykorzystanie nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu (art. 180 § 2 kp) wniosek taki zawiera:

 • imię i nazwisko pracownicy;
 • wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego. 

Do powyższego wniosku dołącza się kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, wskazującego przewidywaną datę porodu.

Z kolei we wniosku w sprawie rezygnacji przez pracownicę z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni takiego urlopu i powrotu do pracy (art. 180 § 8 kp) należy zamieścić:

 • imię i nazwisko pracownicy,
 • wskazanie terminu powrotu do pracy.

Do wskazanego wniosku dołącza się kopię wniosku pracownika – ojca wychowującego dziecko o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego lub kopię oświadczenia ubezpieczonego – ojca dziecka o przerwaniu działalności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przez czas odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego.

W przypadku wniosku składanego przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji w sprawie rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni tego urlopu, do tego wniosku dołącza się:

 • kopię wniosku pracownika – ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego albo kopię oświadczenia ubezpieczonego – ojca dziecka albo ubezpieczonego – innego członka najbliższej rodziny o przerwaniu działalności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego;
 • kopię prawomocnego orzeczenia o niezdolności pracownicy do samodzielnej egzystencji.

Wnioski o udzielenie pracownikowi – ojcu lub pracownikowi – innemu członkowi rodziny pozostałej części urlopu macierzyńskiego 

Wniosek składany na podstawie art. 180 § 9 kp o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko lub pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny pozostałej części urlopu macierzyńskiego w przypadku rezygnacji przez pracownicę z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni tego urlopu albo w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, lub w przypadku rezygnacji przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni tego urlopu, bądź w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu tego zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, zawiera:

 • imię i nazwisko pracownika – ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny;
 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielona pozostała część urlopu macierzyńskiego;
 • oświadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyńskiego albo o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi części urlopu macierzyńskiego wykorzystanych przed porodem;
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielona pozostała część urlopu macierzyńskiego.

Do wniosku należy dołączyć: 

 1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci), wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, albo kopie tych dokumentów;
 2. oświadczenie pracownicy o zamiarze rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego albo oświadczenie ubezpieczonej – matki dziecka o zamiarze rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi pozostałej części urlopu macierzyńskiego.

Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego, w przypadku przerwania przez pracownicę przebywającą w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego (wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne) urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni tego urlopu, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem (art. 180 § 16 kp), zawiera:

 • imię i nazwisko pracownika – ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny;
 • wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego, odpowiadającej dacie, od której pracownica przerwała urlop macierzyński;
 • oświadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyńskiego wykorzystanego przed porodem;
 • oświadczenie pracownika, w którym zobowiązuje się on do poinformowania pracodawcy o dacie opuszczenia przez pracownicę szpitala albo innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego.

Do wymienionego wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie pracownicy, która przebywa w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, dotyczące daty, od której przerwała ona urlop macierzyński na okres pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem;
 • zaświadczenie o terminie przyjęcia pracownicy do placówki, o której mowa w pkt 1, wystawione przez taką placówkę;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci), wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, albo kopie tych dokumentów. 

W odniesieniu do wniosku wskazanego w art. 180 § 16 kp (udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego, w przypadku przerwania przez ubezpieczoną – matkę dziecka przebywającą w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu tego zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem), powinien on zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika – ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny;
 • wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego, odpowiadającej dacie, od której ubezpieczona – matka dziecka przerwała pobieranie zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego;
 • oświadczenie pracownika o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za czas odpowiadający okresowi części urlopu macierzyńskiego wykorzystanego przed porodem;
 • oświadczenie pracownika, w którym zobowiązuje się on poinformować pracodawcę o dacie opuszczenia przez ubezpieczoną – matkę dziecka szpitala lub innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego.

Dokumenty dołączane do wniosku obejmują:

 1. oświadczenie ubezpieczonej – matki dziecka, która przebywa w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, wskazujące datę, od której przerwała ona pobieranie zasiłku macierzyńskiego za czas odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, na okres pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem;
 2. zaświadczenie o terminie przyjęcia ubezpieczonej – matki dziecka do placówki, o której mowa w pkt 1, wystawione przez taką placówkę;
 3. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci), wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, albo kopie tych dokumentów.

Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego, w przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego albo ubezpieczonej – matki dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za czas odpowiadający okresowi tego urlopu (art. 180 § 16 kp) obejmuje niżej wymienione informacje:

 • imię i nazwisko pracownika – ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny;
 • oświadczenie pracownika o dacie zgonu pracownicy albo ubezpieczonej – matki dziecka;
 • oświadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyńskiego lub o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za czas odpowiadający okresowi części urlopu macierzyńskiego, wykorzystanych przed porodem;
 • wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego, przypadającej po dniu zgonu pracownicy albo ubezpieczonej – matki dziecka.

Do wskazanego wniosku dołącza się odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci), wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, albo kopie tych dokumentów.

Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko lub pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią po porodzie co najmniej 8 tygodni tego urlopu albo przez ubezpieczoną – matkę dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu po wykorzystaniu przez nią zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie zawiera:

 • imię i nazwisko pracownika – ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny;
 • oświadczenie pracownika o dacie porzucenia dziecka przez pracownicę albo ubezpieczoną – matkę dziecka;
 • oświadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyńskiego bądź o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi części urlopu macierzyńskiego, wykorzystanych przed porodem;
 • wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego, przypadającej po dniu porzucenia dziecka przez pracownicę, nie wcześniej jednak niż po wykorzystaniu przez nią po porodzie co najmniej 8 tyg. urlopu macierzyńskiego, albo przypadającej po dniu porzucenia dziecka przez ubezpieczoną – matkę dziecka, nie wcześniej jednak niż po wykorzystaniu przez nią po porodzie zasiłku za okres odpowiadający co najmniej 8 tyg. urlopu macierzyńskiego.

Do powyższego wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci) wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, albo kopie wskazanych dokumentów.

Kolejnym wnioskiem składanym w okolicznościach przewidzianych w art. 180 § 16 kp jest wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko lub pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w przypadku zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa na podstawie Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, dalej jako „sus”, albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem; wniosek ten zawiera:

 • imię i nazwisko pracownika – ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny;

 • oświadczenie pracownika o dniu zgonu matki dziecka;

 • wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego, przypadającej po dniu zgonu matki dziecka.

Dokumenty dołączane do wniosku obejmują odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci) wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji stanu cywilnego w danym kraju, albo kopie tych dokumentów.

Następny wniosek składany w związku z art. 180 § 16 kp dotyczy udzielenia pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa na podstawie sus albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem – powyższy wniosek zawiera:

 • imię i nazwisko pracownika – ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny;
 • oświadczenie pracownika o dniu porzucenia dziecka przez matkę;
 • wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego, przypadającej po dniu porzucenia dziecka przez matkę.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, to odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci) wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, albo kopie tych dokumentów. 

W przypadku wniosku o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko lub pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny części urlopu macierzyńskiego w razie niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa na podstawie sus albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, dokument powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika – ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny;

 • wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego.

Do wskazanego powyżej wniosku dołącza się:

 1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci) wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji stanu cywilnego w danym kraju, albo kopie tych dokumentów;

 2. kopię prawomocnego orzeczenia o niezdolności matki dziecka do samodzielnej egzystencji.

W przypadku wniosku składanego w okolicznościach określonych w art. 180 § 17 kp, czyli w sprawie o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w razie podjęcia przez matkę dziecka nieposiadającą tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa na podstawie sus zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, wniosek taki zawiera:

 • imię i nazwisko pracownika;
 • wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego, przypadającej w okresie trwania zatrudnienia matki dziecka;
 • oświadczenie pracownika, w którym zobowiązuje się on poinformować pracodawcę o ustaniu zatrudnienia matki dziecka w czasie korzystania przez pracownika z urlopu macierzyńskiego.

Dokumenty dołączane do tego wniosku obejmują:

 1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci) wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, albo kopie tych dokumentów;

 2. oświadczenie matki dziecka o dacie podjęcia zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

Wniosek o udzielenie pracownikowi urlopu rodzicielskiego lub jego części

W razie składania wniosku o udzielenie pracownikowi – rodzicowi dziecka urlopu rodzicielskiego lub jego części (art. 182(1d) § 1 kp) wniosek taki zawiera:

 • imię i nazwisko pracownika;

 • wskazanie okresu dotychczas wykorzystanego urlopu rodzicielskiego lub zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego oraz liczby wykorzystanych części urlopu rodzicielskiego lub liczby wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego;

 • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop rodzicielski lub jego część.

Do wniosku w sprawie urlopu rodzicielskiego dołącza się:

 1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci) wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, albo kopie tych dokumentów;
 2. oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego lub z zasiłku macierzyńskiego za czas odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców dziecka przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego lub z zasiłku za czas odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w okresie objętym wnioskiem;
 3. kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w przypadku gdy wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego lub jego części dotyczy urlopu rodzicielskiego w wymiarze odpowiednio 65 tygodni lub 67 tygodni (art. 182(1a) § 2 kp).

Wniosek o łączenie przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

W odniesieniu do wniosku określonego w art. 182(1e) § 2 kp, czyli dotyczącego łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu wniosek zawiera:

 • imię i nazwisko pracownika;
 • określenie wymiaru czasu pracy;
 • wskazanie okresu, w którym pracownik zamierza łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • oświadczenie pracownika o zamiarze łączenia części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy – z określeniem wymiaru czasu pracy, lub o braku takiego zamiaru. 

Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu urlopu ojcowskiego lub jego części

Wniosek, o którym mowa w art. 182(3) § 2 kp, dotyczący udzielenia pracownikowi – ojcu urlopu ojcowskiego lub jego części powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika;
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część.

Do powyższego wniosku powinno się dołączyć:

 1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci) wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, albo kopie tych dokumentów;
 2. kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;
 3. oświadczenie pracownika – ojca, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części. 

Wniosek o udzielenie pracownikowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w przypadku przyjęcia dziecka

W przypadku dokumentu składanego w okolicznościach określonych w art. 183 § 6 kp, czyli wniosku o udzielenie pracownikowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia na wychowanie dziecka jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika;
 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci) przyjętego na wychowanie albo przyjętego na wychowanie jako rodzina zastępcza, na które ma być udzielony urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Do wspomnianego wniosku dołącza się:

 1. oświadczenie pracownika o dacie przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopię wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci) zawierającego datę urodzenia dziecka (dzieci) z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu, lub zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka (dzieci) zawierające datę urodzenia dziecka (dzieci), albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zastępczej, lub kopię umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą;

 2. kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Wniosek o udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego

Wniosek o udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego albo jego części (art. 186 § 7 kp) zawiera:

 • imię i nazwisko pracownika;
 • imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy lub jego część;
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy lub jego część na dane dziecko;
 • wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;
 • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Do wniosku o urlop wychowawczy dołącza się:

 1. oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica lub opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic albo opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem; oświadczenie nie jest jednak wymagane w razie ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej lub ograniczenia bądź zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka;

 2. w przypadku określonym w pkt 1 – kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ograniczeniu lub pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o ograniczeniu lub zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka bądź dokumenty lub oświadczenie pracownika, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania informacji od drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic lub opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem;

 3. kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy, w przypadku wskazanym w art. 186 § 3 kp.

W przypadku wnioskowania o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy lub o udzielenie części urlopu wychowawczego, której wymiar łącznie z dotychczas wykorzystanym wymiarem urlopu wychowawczego będzie wynosił 36 miesięcy, do wniosku należy dołączyć:

 • odpis skrócony aktu zgonu drugiego rodzica dziecka, jeżeli drugi rodzic nie żyje, albo
 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica dziecka lub dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica dziecka, gdy rodzice nie są małżeństwem, albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej, w przypadku gdy drugiemu rodzicowi nie przysługuje władza rodzicielska, albo 
 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej lub o jej ograniczeniu bądź zawieszeniu, w przypadku, w którym drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza uległa ograniczeniu bądź zawieszeniu, albo
 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi lub zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki, w przypadku gdy dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna. 

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu (art. 186(7) § 2 kp), zawiera:

 • imię i nazwisko pracownika;
 • imię i nazwisko dziecka, na które mógłby być udzielony urlop wychowawczy;
 • wskazanie okresu, przez który pracownik zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy;
 • wskazanie wymiaru czasu pracy, w którym pracownik zamierza wykonywać pracę.

Do powyższego wniosku należy dołączyć:

 1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka (dzieci), wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, albo kopie tych dokumentów;

 2. oświadczenie o okresie, w którym pracownik dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

Uwagi końcowe

Zgodnie z § 20 ust. 1 rozp. w razie konieczności dołączenia do wniosku zagranicznego dokumentu potwierdzającego urodzenie dziecka (dzieci) wydanego przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, powinien on być przetłumaczony na język polski.

Powyższy warunek nie ma jednak zastosowania do zagranicznych dokumentów potwierdzających urodzenie dziecka (dzieci), wydanych przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, jeżeli zostały sporządzone na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw – stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych tych państw.

Jeżeli w aktach osobowych pracownika znajdują się dokumenty wymagane na podstawie rozp., nie jest konieczne dołączanie ich do składanych przez niego wniosków (§ 21 rozp.).

Stosownie do treści § 22 rozp. w przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów wymienionych w rozp. pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia ich oryginałów w celu potwierdzenia tych kopii za zgodność z oryginałem.

Nowa dokumentacja dotycząca uprawnień do urlopów związanych z rodzicielstwem – podsumowanie

Nowe przepisy wykonawcze (rozporządzenie) dotyczące składania przez pracowników wniosków w sprawie korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem zostały wydane ze względu na konieczność uwzględnienia wielu zmian wprowadzonych za pośrednictwem nowelizacji Kodeksu pracy. W akcie wykonawczym określono szczegółowo zakres informacji, jakie należy zawrzeć w poszczególnych wnioskach oraz niezbędną dokumentację. Jednocześnie rozporządzenie nie obejmuje wzorów dokumentów, a jedynie wytyczne o charakterze opisowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów