0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek integracji terminala płatniczego z drukarką fiskalną online

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polski Ład wprowadził do przepisów podatkowych obowiązek integracji terminala płatniczego z kasą fiskalną. Wejdzie on w życie 1 lipca 2022 roku. Kolejne zmiany legislacyjne zakładają przesunięcie tego terminu na 2025 rok jednak obecnie nie weszły one w życie. W niniejszym artykule zastanowimy się natomiast, czy obowiązek integracji dotyczy również drukarek fiskalnych online.

Rodzaje kas rejestrujących

Przepisy rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących wskazują, że kasy ze względu na konstrukcję dzieli się na następujące rodzaje:

  1. kasy autonomiczne – kasy z wbudowaną bazą danych o towarach i usługach, zwaną dalej bazą towarową, z możliwością jej zmiany, niewymagające programu aplikacyjnego do obsługi kasy;
  2. drukarki fiskalne – kasy sterowane przez interfejs komunikacyjny za pomocą programu aplikacyjnego, które zamiast bazy towarowej zawierają algorytm weryfikujący.

Pod względem technicznym kasy rejestrujące dzielimy na kasy autonomiczne oraz drukarki fiskalne.

Obowiązek integracji terminala płatniczego z kasą rejestrującą

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

Powyższego wymogu nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (np. korzystających ze zwolnienia).

W świetle ww. przepisu tacy podatnicy są zobligowani do przyjmowania płatności przy użyciu instrumentu płatniczego.

Przez instrument płatniczy należy rozumieć zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego

Ponadto zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Powyższy przepis wskazuje zatem na konieczność integracji terminala płatniczego z kasą rejestrującą, a powinność ta będzie dotyczyć podatników, którzy przyjmują płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online.

Należy jednak mieć na uwadze, że powyższy obowiązek integracji kasy online z terminalem płatniczym został przesunięty i wejdzie w życie 1 stycznia 2025 roku.

W myśl § 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących przez kasę online rozumie się kasę, o której mowa w art. 111 ust. 6a ustawy, zgodnie z którym kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.

Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Oznacza to, że wskazany obowiązek integracji dotyczyć będzie wyłącznie kas online oraz kas wirtualnych. Nie będzie natomiast dotyczyć kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

Co równie ważne w kontekście analizowanego zagadnienia, integracja nie dotyczy drukarek fiskalnych online.

Wspomniane drukarki fiskalne online nie posiadają bowiem interfejsu komunikacyjnego umożliwiającego połączenie z terminalem płatniczym.

Jak wynika z § 6 pkt 7 rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, kasa jest zbudowana w szczególności z następujących elementów konstrukcyjnych: interfejsu lub interfejsów komunikacyjnych, umożliwiających co najmniej:

  1. przesyłanie danych, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, w sposób określony w protokole komunikacyjnym przesyłania danych;
  2. odczyt zawartości pamięci fiskalnej i pamięci chronionej;
  3. współpracę z terminalem płatniczym transakcji bezgotówkowych, z wyłączeniem drukarek fiskalnych.

Dodatkowo wskażmy na treść § 44 ust. 1 ww. rozporządzenia, gdzie możemy przeczytać, że kasa, z wyłączeniem drukarek fiskalnych, współpracuje z terminalem płatniczym przy użyciu protokołu komunikacyjnego współpracy kasy z terminalem płatniczym, który obejmuje zestawy poleceń związanych z:

  1. czynnościami inicjowanymi przez kasę i wykonywanymi przez terminal płatniczy, w szczególności transakcją płatniczą;
  2. czynnościami inicjowanymi przez terminal płatniczy i wykonywanymi przez kasę, w szczególności wydrukiem potwierdzenia transakcji płatniczej oraz raportów związanych z działaniem terminala płatniczego;
  3. innymi czynnościami, w szczególności w zakresie nawiązywania i utrzymania współpracy pomiędzy urządzeniami oraz informowaniem o niedostępności czynności wykonywanych przez kasę albo terminal płatniczy.

Równocześnie należy wskazać, że podatnicy ci objęci są treścią art. 19a ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców. Powoduje to, że od 1 stycznia 2022 roku są zobligowani do zapewnienia płatności przy użyciu instrumentu płatniczego.

W rezultacie w miejscu sprzedaży podatnik musiał zapewnić możliwość zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego od 1 stycznia 2022 roku, natomiast w miejscu, w którym jest kasa online lub kasa wirtualna i terminal płatniczy, od 2025 roku będzie miał obowiązek zapewnienia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym.

Podsumowując powyższe, należy podkreślić, że obowiązek integracji terminalna z kasą rejestrująca, która umożliwia połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas wejdzie w życie od stycznia 2025 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów