0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zatrudnienie pracownika wiąże się dla pracodawcy z wieloma czynnościami jakich należy dokonać, zarówno przed podpisaniem umowy, jak i tuż po tym. Szkolenie bhp, badania lekarskie, o czym jeszcze należy pamiętać? Dowiedz się jakie są obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników.

Formalności przed podpisaniem umowy o pracę

Przed podpisaniem umowy o pracę pracodawca ma obowiązek zgromadzenia niezbędnych informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie. Są to m.in. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o stanowisko, listy motywacyjne, świadectwa pracy oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Należy mieć jednak na uwadze, że pracodawca ma możliwość uzyskania od kandydata na pracownika tylko i wyłącznie danych zgodnych z przepisami K.C. Wynika to głównie z ochrony danych osobowych.Zgodnie z zapisem art. 22 są to:

 • imię i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • miejsce zamieszkania,
 • wykształcenie,
 • przebieg kariery zawodowej.

Umowa o pracę oraz informacje dodatkowe

Umowa o pracę jest podstawowym i najważniejszym dokumentem związanym ze stosunkiem pracy. Najlepiej jest, jeśli zostanie zawarta w formie pisemnej (dopuszczalna jest forma ustna, aczkolwiek stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika).

Umowa powinna określać strony umowy, jej rodzaj oraz datę zawarcia. Dodatkowo wymagane jest, aby określała warunki pracy i płacy, czyli:

 • rodzaj i miejsce wykonywania pracy,
 • wysokość wynagrodzenia (łącznie ze wskazaniem jego składników),
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Należy pamiętać, że zatrudnienie rozpoczyna się w dniu wskazanym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy. W przypadku braku jednoznacznego określenia tego terminu, stosunek pracy nawiązuje się zgodnie z datą podpisania umowy.

Skutkiem zawarcia z pracownikiem umowy o pracę jest konieczność sporządzenia dla niego informacji dodatkowej, w której pracodawca informuje o:

 • obowiązującej normie czasu pracy (dobowej oraz tygodniowej),
 • terminie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia,
 • wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego,
 • wymiarze okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników nie obejmują utworzenia regulaminu pracy jeśli zatrudnienie nie przekracza 20 pracowników. Pracodawca musi natomiast dodatkowo poinformować pracowników o:

 • porze nocnej,
 • miejscu oraz terminie wypłaty wynagrodzenia,
 • sposobie ewidencji czasu pracy.

O wszelkich zmianach należy poinformować pracownika na piśmie niezwłocznie (najpóźniej ciągu miesiąca od momentu wejścia w życie zmian).

Badania i szkolenie BHP

Pracodawca nie ma prawa zatrudnić pracownika bez aktualnych badań lekarskich (potwierdzonych orzeczeniem o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na danym stanowisku). W tym celu, na własny koszt, musi skierować go na badania wstępne.

Poza aktualnymi badaniami, aby móc rozpocząć prace, pracodawca jest zobowiązany na własny koszt zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i obejmują:

 • instruktaż ogólny,
 • instruktaż stanowiskowy.

Pracownik jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia przebytego szkolenia.

Pozostałe obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników

Pracodawca, po zatrudnieniu pracownika, ma obowiązek założenia jego akt osobowych, składających się z następujących elementów:

 • część A, dokumenty związane z ubieganiem się kandydata o zatrudnienie,
 • część B, dokumenty związane z przebiegiem pracy,
 • część C, dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia.

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników dotyczą także prowadzenia ewidencji czasu pracy dla każdego pracownika osobno oraz zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów