Poradnik Przedsiębiorcy

Ograniczony obowiązek podatkowy wobec osób, które świadczą usługi za granicą

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z usług zagranicznych podmiotów, świadczonych na poza terytorium Polski. Sami również coraz śmielej wykorzystują dobrodziejstwa rynków zagranicznych i świadczą usługi na terytorium państw członkowskich jak i poza nimi. O czym należy pamiętać oraz w jakiej sytuacji powstaje ograniczony obowiązek podatkowy?

Opodatkowania przychodów osiąganych w Polsce przez osoby mieszkające w Polsce

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanym dalej PDOF osoby fizyczne mieszkająca w Polsce podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów.
Za osobę posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się:

1) osobę fizyczną posiadającą w Polsce główny ośrodek interesów życiowych,

2) osobę fizyczną przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powyższe uwzględnia się, jeżeli tzw. centrum interesu życiowych znajduje się na terenie Polski. W przypadku osiągania dochodów również za granicą zastosowanie mogą znaleźć tzw. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ustalone pomiędzy państwami.

Opodatkowania przychodów osiąganych w Polsce przez osoby niemieszkające w Polsce- ograniczony obowiązek podatkowy

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osiąganych w Polsce przez osoby zagraniczne z tytułu świadczonych usług w zakresie:

 1. otrzymanych odsetek z tytułu udzielonej pożyczki,
 2. uzyskania praw autorskich, znaków towarowych, wzorów, know-how
 3. w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą
 4. z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych
 5. uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej
 6. doradczych,
 7. księgowych,
 8. badania rynku,
 9. usług prawnych,
 10. usług reklamowych,
 11. zarządzania i kontroli,
 12. przetwarzania danych,
 13. usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu,
 14. gwarancji i poręczeń,

oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Obowiązek podatkowy od dochodów osiąganych w Polsce to nie wszystko

Uniknięcie, opłacenie niższego podatku lub nawet wyłączenie z obowiązku opłacenia podatku dochodowego od przychodów osiąganych w Polsce przez osoby zagraniczne jest możliwe przy otrzymaniu certyfikatu rezydencji w połączeniu z zastosowaniem odpowiednich zapisów zawartych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem zagranicznego kontrahenta. Certyfikat rezydencji stanowi zaświadczenie od zagranicznego urzędu skarbowego właściwego dla zagranicznego podatnika, potwierdzające miejsce właściwe dla opodatkowania podatkiem dochodowym danej osoby.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o PDOF jeżeli przychody osiągane w Polsce przez osoby zagraniczne pochodzą z położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład (pod warunkiem że podatnik posiada zaświadczenie o istnieniu zagranicznego zakładu, wydane przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ma on miejsce zamieszkania, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony) to stosuje się powyżej przytoczonego art. 29 ust. 1 ustawy o PDOF.

Ograniczony obowiązek podatkowy, a usługi świadczone w Polsce i Niemczech

Przykładowo polski przedsiębiorca zamierza prowadzić usługi budowlane w Polsce i w Niemczech wykorzystując maszyny niemieckiego kontrahenta na rzecz którego dokonuje wypłaty należności z tytułu danego najmu. W Polsce posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą. Rozpatrując tą sytuację należy podkreślić, iż jeżeli polski przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania na terenie Polski i nie będzie prowadził zakładu zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania w Niemczech to wszelkie swoje dochody winien opodatkować w Polsce.

Jednakże w myśl umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Niemcami o ile podmiot zagraniczny w dniu wypłaty należności licencyjnych jest ich właścicielem. Korzystający ma prawo obniżyć stawkę podatku do wysokości 5 % kwoty brutto tych należności, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podmiotu zagranicznego dla celów podatkowych uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Potwierdza to stanowisko zawarte w interpretacji indywidualnej z 4 lutego 2014r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. IPPB5/423-971/13-2/RS.