Jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

 • 4.63/5 (8)
Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wypowiedzenie umowy o pracę skutkuje ustaniem stosunku pracy. Może ono jednak przyjąć różne formy, co będzie miało wpływ na przebieg rozwiązania umowy. Jakie są rodzaje wypowiedzenia o pracę i jakie niosą za sobą skutki? Odpowiemy poniżej.

Wypowiedzenie umowy o pracę - rodzaje

Wypowiedzenie umowy o pracę może przyjąć charakter:

 • jednostronnego oświadczenia bez zachowania okresu wypowiedzenia;

 • jednostronnego oświadczenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia;

 • wypowiedzenia za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Każda ze stron umowy - zarówno pracodawca, jak i pracownik - może oświadczyć o wypowiedzeniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Tryb natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę musi wynikać jednak z zaistnienia konkretnych okoliczności.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez okresu wypowiedzenia pracodawca może złożyć w przypadku, gdy:

1. z winy pracownika doszło do:

 • ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych,

 • popełnienia przez niego w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

 • zawinionej przez niego utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

2. bez uzasadnionej winy pracownika:

 • jeżeli jego niezdolność do pracy wskutek choroby trwa:

  • dłużej niż 3 miesiące - jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,

 • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione wyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przysługuje również pracownikowi. Może on to zrobić, jeżeli:

 • mimo potwierdzonego orzeczeniem lekarskim szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na jego zdrowie pracodawca nie przeniesie go do innej pracy w określonym przez lekarza medycyny pracy terminie,

 • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Okresy wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę

Każda ze stron umowy zawartej na okres próbny, określony lub nieokreślony może rozwiązać ją za wypowiedzeniem.

 

Uwaga!

Od 22 lutego 2016 obowiązują nowe przepisy dotyczące umów zawieranych na czas określony. Znoszą one zapisy, według którego umowy te można rozwiązać jedynie w określonych sytuacjach. Zmienia się również okres wypowiadania umów o pracę na czas określony, wynoszący dotychczas 2 tygodnie.

 

Okres wypowiedzenia zależny jest od rodzaju umowy i czasu jej trwania.

 

Rodzaj umowy

Czas trwania umowy

Okres wypowiedzenia

Umowa na okres próbny

 • do dwóch tygodni

 • dłuższy niż 2 tygodnie

 • na 3 miesiące

 • 3 dni robocze

 • 1 tydzień

 • 2 tygodnie

Umowa na czas określony bądź nieokreślony

 • krócej niż 6 m-cy

 • minimum 6 m-cy

 • co najmniej 3 lata

 • 2 tygodnie

 • 1 miesiąc

 • 3 miesiące

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Najkorzystniejszy dla obu stron tryb rozwiązania stosunku pracy to wypowiedzenie za porozumieniem stron. Może dotyczyć każdego rodzaju umowy bez względu na okres jej trwania. W tym trybie rozwiązania umowy o pracę jedna ze stron wychodzi z inicjatywą zakończenia stosunku pracy, przy czym powinien być wskazany oczekiwany tryb ustania umowy, a także termin, w którym miałaby zostać rozwiązana. Druga strona bezwarunkowo przystaje na propozycję.

Wypowiedzenie umowy o pracę - w jakiej formie?

Według przepisów kodeksu pracy wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia powinno zostać sporządzone w formie pisemnej. Takiej konieczności nie ma już w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron. Jednak w praktyce wszystkie rodzaje wypowiedzeń (oświadczeń) najlepiej zawierać na piśmie. Najczęściej też podpisywane są one przez obie ze stron umowy wraz z podaniem daty zapoznania się przez daną osobę z ich treścią. Zabezpiecza to obie strony umowy.

Gdy miejsce ma wypowiedzenie umowy o pracę, zarówno pracownik, jak i pracodawca powinni być ostrożni w podejmowaniu decyzji. Przepisy kodeksu pracy określają bowiem w jakich przypadkach i komu przysługuje określony tryb wypowiedzenia. Jeżeli jedna ze stron postąpiłaby niezgodnie z przepisami, mogłaby być zmuszona do obowiązkowej wypłaty odszkodowania drugiej stronie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów