Poradnik Przedsiębiorcy

Osoba ubezpieczona w KRUS a zatrudnienie

Osoba ubezpieczona w KRUS ubiega się o zatrudnienie w mojej firmie. Czy po zgłoszeniu do ZUS zatrudniony może utracić swoje świadczenia z KRUS? Jaką umowę mogę z nim podpisać, żeby w dalszym ciągu mógł korzystać ze swoich dotychczasowych uprawnień?

Marianna, Radków

 

Aby osoba ubezpieczona w KRUS nie straciła uprawnień związanych z tym ubezpieczeniem, może zostać zatrudniona na podstawie umowy zlecenie. Równie ważne jest w tym przypadku, że wysokość pensji z takiej umowy nie może przekroczyć kwoty obowiązującego wynagrodzenia minimalnego, wynoszącego w 2018 roku 2100 zł. Zmiany te obowiązują od 2017 roku. 

Jeżeli zleceniobiorca nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia, powinien zostać zgłoszony do ZUS. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien wysłać do Zakładu formularz ZUS ZUA, czyli zgłoszenie zarówno do ubezpieczeń społecznych, jak i zdrowotnego. Wszelkie umowy zlecenie, które zostały zawarte z osobami nieosiągającymi łącznych przychodów w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, muszą zostać oskładkowane. Przepis taki zawarty jest w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.