0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Pełnomocnictwo procesowe może mieć zakres szerszy lub węższy. Wyróżniamy trzy podstawowe formy pełnomocnictwa: pełnomocnictwo ogólne (do zastępowania mocodawcy we wszystkich postępowaniach sądowych, które toczą się z jego udziałem), pełnomocnictwo szczególne (do prowadzenia konkretnej sprawy), pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej.

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie przypadków, w których można wykorzystać pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej. Zostanie także zaprezentowana ogólna charakterystyka pisma, które będzie zawierać umocowanie do dokonania określonej czynności procesowej.

Pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej - kto może zostać pełnomocnikiem?

Jeśli chodzi o podmioty uprawnione do przyjęcia pełnomocnictwa do określonej czynności procesowej, to zastosowanie będą mieć zasady ogólne i art. 87 kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

§ 2. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot.

§ 3. W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie.

§ 4. W sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pełnomocnikiem rolnika może być również przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem.

§ 5. W sprawach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 6. W sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych.

Pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej - praktyczne zastosowania

Najwęższy zakres ma pełnomocnictwo do okreslonej czynności procesowej, dlatego też zwane jest pełnomocnictwem niepełnym. Jest to umocowanie do dokonania czynności wymienionych w dokumencie pełnomocnictwa, np. uczestniczenia w przeprowadzanym dowodzie (np. w przesłuchaniu świadka), złożenia wniosku o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem czy upoważnienie do odbioru pism sądowych. Często zdarza się, że osobiście uczestniczymy niemal w całym procesie, ale ze względu np. na niekorzystny termin posiedzenia sądowego nie będziemy mogli uczestniczyć. Zdarzają się także sytuacje, że wyjeżdżamy na dłużej za granicę i nie będziemy w stanie samodzielnie reprezentować swoich praw albo nie czujemy się na siłach, aby dokonać określonej czynności procesowej, np. sporządzenia środka odwoławczego. W takich przypadkach możemy wykorzystać pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej wskazanej w dokumencie pełnomocnictwa.

Jak sporządzić pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej?

Ustawodawca nie przewiduje specjalnych wymogów co do formy pełnomocnictwa. Przede wszystkim pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej powinno ono zostać sporządzone na piśmie i być podpisane przez mocodawcę. Możliwe jest także złożenie pełnomocnictwa ustnie do protokołu na posiedzeniu sądu. W razie umocowania do poszczególnych czynności procesowych należy ściśle określić jego zakres i czas trwania. Dlatego w odróżnieniu od pełnomocnictwa ogólnego i szczególnego ma ono dość rozbudowaną treść.

Pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej powinno zawierać następujące elementy:

  • oznaczanie miejsca i datę jego wystawienia,

  • nazwa pisma, np. pełnomocnictwo do odbioru pism sądowych, bądź po prostu pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej,

  • precyzyjne określenie mocodawcy i pełnomocnika – imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu tożsamości, ewentualnie PESEL; a w przypadku gdy wystawcą pełnomocnictwa będzie przedsiębiorca, konieczne stanie się wskazanie nazwy/firmy, siedziby, numeru KRS, sądu rejestrowego,

  • wskazanie zakresu umocowania, czyli ścisłe określenie rodzaju czynności, która zostanie zlecona pełnomocnikowi przez mocodawcę,

  • podpis mocodawcy,

  • sygnatura akt sprawy i wskazanie, o co sprawa się toczy (np. o zapłatę), oznaczenie oraz sądu, przed którym sprawa się toczy,

  • można także wskazać, że pełnomocnik należy do kręgu osób uprawnionych do bycia pełnomocnikiem w myśl przytoczonego wyżej art. 87 kodeksu postępowania cywilnego.


Pamiętać należy także o uiszczeniu opłaty skarbowej od pełnomocnictw w kwocie 17 zł.

Do pobrania:

Asia - Pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności proc(...).pdf
Asia - Pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności proc(...).docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów