Poradnik Przedsiębiorcy

Pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej - wzór z omówieniem

Pełnomocnictwo procesowe może mieć zakres szerszy lub węższy. Wyróżniamy trzy podstawowe formy pełnomocnictwa: pełnomocnictwo ogólne (do zastępowania mocodawcy we wszystkich postępowaniach sądowych, które toczą się z jego udziałem), pełnomocnictwo szczególne (do prowadzenia konkretnej sprawy), pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej.

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie przypadków, w których można wykorzystać pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej. Zostanie także zaprezentowana ogólna charakterystyka pisma, które będzie zawierać umocowanie do dokonania określonej czynności procesowej.

Pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej - kto może zostać pełnomocnikiem?

Jeśli chodzi o podmioty uprawnione do przyjęcia pełnomocnictwa do określonej czynności procesowej, to zastosowanie będą mieć zasady ogólne i art. 87 kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

§ 2. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot.

§ 3. W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie.

§ 4. W sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pełnomocnikiem rolnika może być również przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem.

§ 5. W sprawach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 6. W sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych.

Pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej - praktyczne zastosowania

Najwęższy zakres ma pełnomocnictwo do okreslonej czynności procesowej, dlatego też zwane jest pełnomocnictwem niepełnym. Jest to umocowanie do dokonania czynności wymienionych w dokumencie pełnomocnictwa, np. uczestniczenia w przeprowadzanym dowodzie (np. w przesłuchaniu świadka), złożenia wniosku o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem czy upoważnienie do odbioru pism sądowych. Często zdarza się, że osobiście uczestniczymy niemal w całym procesie, ale ze względu np. na niekorzystny termin posiedzenia sądowego nie będziemy mogli uczestniczyć. Zdarzają się także sytuacje, że wyjeżdżamy na dłużej za granicę i nie będziemy w stanie samodzielnie reprezentować swoich praw albo nie czujemy się na siłach, aby dokonać określonej czynności procesowej, np. sporządzenia środka odwoławczego. W takich przypadkach możemy wykorzystać pełnomocnictwo do określonej czynności procesowej wskazanej w dokumencie pełnomocnictwa.

Do pobrania:

pdf
Asia - Pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności proc(...).pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Asia - Pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności proc(...).docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie