0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing lub zakup samochodu osobowego do końca 2018 r. - korzyści

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jeżeli zastanawiasz się nad leasingiem samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 zł albo zamierzasz zakupić taki samochód, jednocześnie chcąc zaoszczędzić na podatku dochodowym przy jego sprzedaży, warto uporać się z tym do końca roku i rozliczyć umowę leasingu lub późniejszą sprzedaż auta na dotychczasowych zasadach. Sprawdź dlaczego leasing lub zakup samochodu osobowego do 31 grudnia 2018 r. jest taki korzystny!

Pod koniec października Sejm uchwalił ustawę (którą Senat przyjął bez jakichkolwiek poprawek) zawierającą pakiet ograniczeń w zakresie leasingu samochodów osobowych oraz rozliczenia transakcji sprzedaży niezamortyzowanego w pełni samochodu osobowego o wartości przekraczającej 150 000 zł. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać już od początku roku.

Liczne obostrzenia w zakresie rozliczania kosztów używania droższych samochodów osobowych w działalności gospodarczej mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Dlaczego warto pośpieszyć się z zawarciem umowy leasingu przed końcem roku?

Na korzyść podatników wykreślono pierwotny przepis przejściowy, w którego świetle rozliczanie leasingu na dotychczasowych zasadach było możliwe jedynie w przypadku, gdy umowa została zawarta przed dniem ogłoszenia ustawy (w praktyce byłby to zapewne koniec listopada). Dodatkowo zrezygnowano z ograniczenia czasowego w postaci możliwości stosowania bieżących przepisów jedynie do końca 2020 roku.

Aktualne przepisy przejściowe (konkretnie art. 8 ustawy zmieniającej) umożliwia rozliczanie leasingu bez ograniczeń czasowych w oparciu o dotychczasowe regulacje prawa podatkowego, pod warunkiem że umowa zostanie zawarta do 31 grudnia 2018 roku.

Zawarcie umowy leasingu do 31 grudnia 2018 roku umożliwi jej rozliczanie w oparciu o aktualne przepisy ustaw o podatkach dochodowych. Podkreślenia wymaga fakt, że zmiana lub odnowienie umowy po 31 grudnia 2018 roku, spowoduje konieczność „przejścia” na nowe zasady.

Pośpieszyć się powinni szczególnie przedsiębiorcy, którzy zamierzają zawrzeć umowę leasingu, najmu, dzierżawy lub inną umowę o podobnym charakterze, której przedmiotem będzie samochód osobowy o wartości wyższej niż 150 000 zł (134 529 zł netto w przypadku przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem VAT) – szczegółowe wyjaśnienia w zakresie niniejszego limitu wraz z przykładem liczbowym przedstawiono w poprzednim artykule pt. „Leasing samochodów osobowych – zmiany od 1 stycznia 2019 roku!”.

Dla przypomnienia warto zaznaczyć, że niekorzystne zmiany w zakresie leasingu droższych samochodów osobowych wynikają z nowo dodanej regulacji, w świetle której od 1 stycznia 2019 roku nie będzie uważać się za koszty uzyskania przychodów dotyczących danego samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Dlaczego warto pośpieszyć się z zakupem drogiego samochodu osobowego przed końcem roku?

Ustawa zmieniająca modyfikuje na korzyść podatników dotychczasowe brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT (analogicznie art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT), podwyższając limit odpisów amortyzacyjnych dla samochodów osobowych do 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych) z pierwotnych 20 000 euro (30 000 euro w przypadku samochodów elektrycznych).

Istotna zmiana w zakresie amortyzacji polega również na wprowadzeniu dodatkowego przepisu, który nakazuje stosowanie tychże limitów również przy ustalaniu dochodu/straty w momencie zbycia samochodu osobowego za sprawą nowo dodanego ust. 2a w art. 24 ustawy o PIT (analogicznie art. 16 ust. 5i ustawy o CIT), w świetle którego dochodem albo stratą w ramach działalności, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 (przypis: mowa o limitach amortyzacji 150 000 / 225 000 zł), po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle przepisów przejściowych limity 150 000/225 000 zł znajdą zastosowanie przy ustalaniu dochodu/straty ze zbycia samochodów osobowych jedynie w przypadku aut wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych po 31 grudnia 2018 roku. Oznacza to, że dochód/strata w momencie zbycia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji podatnika przed 31 grudnia 2018 roku zostanie ustalona na dotychczasowych zasadach.

Obecna treść ustaw o podatkach dochodowych nie przewiduje żadnych ograniczeń w ustalaniu dochodu/straty ze zbycia droższego samochodu osobowego (stosujemy zasady ogólne przewidziane w przepisach na okoliczność zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej), dlatego sprzedaż niezamortyzowanego samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji podatnika przed 31 grudnia 2018 roku będzie bez wątpienia znacznie bardziej opłacalna z punktu widzenia rozliczenia kosztów uzyskania przychodów. Różnicę pomiędzy dotychczasowymi i nowymi zasadami ustalania dochodu/straty zbycia samochodu osobowego przedstawiono na poniższym przykładzie.

Przykład 1.

Podatnik (osoba fizyczna) sprzedał samochód osobowy (niebędący samochodem elektrycznym) o wartości początkowej 300 000 zł. Cena sprzedaży opiewała na kwotę 120 000 zł. Wartość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych wynosi 150 000 zł (w tym wyłączona z kosztów uzyskania przychodu część odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT). Wartość nieumorzona wynosi również 150 000 zł.

W przypadku, gdy samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych przed 31 grudnia 2018 roku, podatnik odnotuje stratę na sprzedaży tego składnika majątku. Zostanie ona obliczona w oparciu o zasady ogólne znajdujące zastosowanie przy sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, które normuje art. 24 ust. 2 ustawy o PIT. Dochód/stratę oblicza się w tym przypadku jako różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia, a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych (która obejmuje także odpisy niestanowiące KUP). Wyliczenie wygląda następująco: 120 000 - 300 000 + 150 000 = -30 000 (podatnik odnotował na transakcji stratę w kwocie 30 000 zł).

UWAGA: podsumowując, kosztem uzyskania przychodu w momencie sprzedaży jest pełna wartość nieumorzona, tj. 150 000 zł (300 000 zł - 150 000 zł).

Z kolei w sytuacji gdy samochód zostałby wprowadzony do ewidencji podatnika po 31 grudnia 2018 roku, wówczas przy ustalaniu dochodu/straty ze zbycia takiego samochodu osobowego należałoby zastosować nową regulację, tj. art. 24 ust. 2a. Wówczas od przychodu z odpłatnego zbycia odjąć można wartość początkową jedynie w części nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4, tj. 150 000 zł. Kwotę 150 000 zł należy pomniejszyć o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, która obliczona w oparciu o nowe limity wyniosłaby 75 000 zł (150 000/300 000 x 150 000). Obliczenie dochodu/straty z niniejszej transakcji w świetle nowych regulacji wygląda następująco: 120 000 - (150 000 - 75 000) = 120 000 - 75 000 = 45 000 (podatnik odnotował dochód, od którego zapłaci podatek).

UWAGA: podsumowując, kosztem uzyskania przychodu w momencie sprzedaży jest wartość początkowa, nie wyższa jednak niż limit 150 000 zł pomniejszony o odpisy amortyzacyjne stanowiące KUP. Oznacza to, że do KUP trafi jedynie 75 000 zł (150 000 - 75 000).

Podsumowując powyższe, stwierdzić należy, że ustawodawca zniwelował lukę w przepisach, dzięki której możliwe było zaksięgowanie do KUP w momencie sprzedaży pełnej wartości nieumorzonej samochodu osobowego.

Nowa regulacja sprawia, że do kosztów uzyskania przychodu z tytułu użytkowania samochodu osobowego w działalności gospodarczej zawsze trafi jedynie 150 000/225 000 zł bez względu na to, jak duża jest wartość nieumorzona, która do tej pory nie była dotknięta w żaden sposób limitem z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Leasing lub zakup samochodu osobowego na "starych zasadach", czyli jak zaoszczędzić na podatku

Leasing lub zakup samochodu osobowego przed końcem roku sprawi, że przedsiębiorcy będą mogli rozliczać raty leasingowe w pełnej wysokości bez względu na wartość samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy.

Zakup samochodu osobowego o wartości powyżej 150 tys. zł i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych przed 31 grudnia 2018 roku, sprawi, że przedsiębiorcy, którzy zamierzają sprzedać taki samochód w niedalekiej przyszłości, zaoszczędzą na podatku z tytułu rozliczenia dochodu/straty ze zbycia samochodu osobowego w oparciu o dotychczasowe zasady ogólne (warto w tym przypadku zastanowić się nad obniżeniem stawki amortyzacyjnej w celu zmaksymalizowania wartości nieumorzonej, która w całości będzie kosztem uzyskania przychodu w momencie zbycia).

Z kolei przedsiębiorcy, którzy zadeklarują użycie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej, decydując się tym samym na prowadzenie ewidencji przebiegu, unikną innego obostrzenia w postaci wyłączenia z KUP 25% wydatków eksploatacyjnych z tytułu użytkowania samochodów osobowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów