Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż środka trwałego wycofanego na potrzeby własne - opodatkowanie

Każdemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do wycofania z firmy środka trwałego i przekazania go na potrzeby własne. Przekazanie rodzi konsekwencje podatkowe w VAT, jeżeli przy zakupie podatnikowi przysługiwało prawo do jego odliczenia. Natomiast na tle podatku dochodowego samo przekazanie na potrzeby własne nie wywołuje skutków podatkowych. Skutki te może jednak wywołać sprzedaż środka trwałego wycofanego na potrzeby własne, mimo iż teoretycznie został on już przekazany na cele osobiste przedsiębiorcy.

Sprzedaż środka trwałego wycofanego na potrzeby własne - rozliczenie przychodu

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 2 pkt 3 oraz art. 14 ust. 2 pkt 1) przychodem z działalności będzie odpłatne zbycie środka trwałego wycofanego na potrzeby własne przedsiębiorcy, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wycofano środek trwały na potrzeby własne nie upłynęło więcej niż 6 lat.

Dlatego też przychód ze sprzedaży środka trwałego przekazanego na potrzeby własne przedsiębiorcy, dla którego od wycofania z działalności nie minął termin 6 lat należałoby wykazać jako przychód z działalności wprowadzając jego wartość do kolumny 8 KPiR - Pozostałe przychody.

Natomiast na gruncie podatku VAT, sprzedaż środka trwałego wycofanego na potrzeby własne nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż przedmiot ten stanowi już majątek prywatny, a nie firmowy.

Koszty a sprzedaż środka trwałego wycofanego na potrzeby własne

Należy pamiętać, że gdy będzie miała miejsce sprzedaż środka trwałego wycofanego na potrzeby własne, wówczas wydatki na nabycie lub wytworzenie środka trwałego pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych (czyli niezamortyzowana część wartości początkowej) będą kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu z tytułu odpłatnego zbycia środka trwałego.

A zatem w momencie sprzedaży niezamortyzowana część środka trwałego może stanowić koszt podatkowy wykazywany w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki. W momencie bowiem przekazania środka trwałego na potrzeby własne podatnik nie mógł zaliczyć niezamortyzowanej części odpisów do kosztów. Będzie to miało miejsce dopiero przy sprzedaży środka trwałego.

Jeżeli więc następuje sprzedaż środka trwałego, który został wycofany z firmy przed całkowitym zamortyzowaniem, sprzedając go przed upływem terminu 6 lat przedsiębiorca dokonuje zapisów zarówno po stronie przychodów (pozostałe przychody), jak i po stronie kosztów (pozostałe wydatki) - niezamortyzowana wartość środka trwałego. Warto podkreślić, że nawet w przypadku gdy w chwili sprzedaży podatnik nie prowadzi już działalności, ale nie upłynął jeszcze termin 6 lat (licząc od od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wycofano środek trwały) przychód z jego sprzedaży należy również wykazać jako przychód z działalności, z tym że już w samym zeznaniu rocznym.

Sprzedaż środka trwałego wycofanego na potrzeby własne po upływie 6 lat od momentu jego wycofania na potrzeby osobiste podatnika nie rodzi u przedsiębiorcy konieczności rozliczania przychodu z tego tytułu jako przychodu z działalności gospodarczej.

Jak wykazać sprzedaż środka trwałego wycofanego na potrzeby własne w wfirma.pl?

W systemie wfirma.pl w celu wykazania przychodu w kolumnie 8. KPiR - pozostałe przychody z tytułu sprzedaży środka trwałego wycofanego na potrzeby własne oraz jego niezamortyzowanej części w kolumnie 13. KPiR - pozostałe wydatki, należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS. Wówczas wartość przychodu należy wprowadzić w pozycji POZOSTAŁE PRZYCHODY. Jeżeli środek trwały nie był całkowicie zamortyzowany, w momencie sprzedaży jego niezamortyzowaną część ująć należy w pozycji POZOSTAŁE WYDATKI.

Sprzedaż środka trwałego wycofanego na potrzeby własne w systemie wfirma.pl