0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenie przedemerytalne – komu przysługuje i w jakiej wysokości?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom bezrobotnym, które utraciły pracę z przyczyn niezależnych od siebie, np. z powodu ogłoszenia bankructwa lub upadłości firmy. Świadczenie raz w roku ulega waloryzacji i jest wypłacane przez ZUS po spełnieniu określonych wymogów. Przeczytaj, komu i na jakich zasadach przysługuje świadczenie przedemerytalne.

Warunki uzyskania świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która jednocześnie spełnia następujące warunki: 

 • pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez minimum 180 dni;

 • w dalszym ciągu ma status osoby bezrobotnej;

 • przez czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła podjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia bądź też zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych czy  robót publicznych, bez podania konkretnego powodu odmowy;

 • złożyła wniosek o zasiłek przedemerytalny w terminie do 30 dni od dnia wydania przez PUP dokumentu potwierdzającego co najmniej 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego  

Świadczenie przedemerytalne należy się osobie, która utraciła pracę w wyniku likwidacji zakładu pracy, upadłości pracodawcy lub likwidacji miejsca pracy. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych osobie spełniającej jeden z poniższych warunków: 

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy ukończyła 56 lat i posiada 20 lat stażu pracy w przypadku kobiety lub ukończyła 65 lat i posiada 25 lat stażu pracy w przypadku mężczyzny;

 • do dnia rozwiązania stosunku pracy ukończyła 55 lat w przypadku kobiety lub 60 lat w przypadku mężczyzn, przy czym okresy składkowe i nieskładkowe wynoszą: 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn;

 • dokonała rejestracji w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od daty ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;

 • pobiera świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna do dnia rejestracji przez minimum 365 dni;

 • która ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna)  do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;

 • legitymuje się minimum 20-letnim okresem uprawniającym do emerytury w przypadku kobiet lub 25-letnim w przypadku mężczyzn.

Wniosek o świadczenie przedemerytalne

Osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne powinna złożyć wniosek ESP do placówki ZUS zgodnej z miejscem zameldowania, wtedy zostanie on najszybciej rozpatrzony. Wniosek ESP można przekazać również drogą elektroniczną, przy czym niezbędne do tego jest posiadanie konta PUE ZUS oraz podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego na ePUAP.

Do wniosku ESP należy dołączyć informację o okresach składkowych i nieskładkowych ERP-6 wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku braku możliwości udokumentowania okresów zatrudnienia oświadczenie o braku dokumentów ERP-9 oraz zeznanie świadka ERP-8. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć również:

 • świadectwo pracy, w którym będzie podany powód rozwiązania umowy;

 • dokument z urzędu pracy potwierdzający status osoby bezrobotnej oraz pobieranie zasiłku dla bezrobotnych nie krócej niż 180 dni;

 • dokumenty potwierdzające podleganie ubezpieczeniom za granicą;

 • wyrok sądu stwierdzający upadłość – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;

 • dokument potwierdzający wykonywanie innej pracy zarobkowej, prac interwencyjnych bądź robót publicznych;

 • zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej w przypadku pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;

 • zaświadczenie określające wielkość użytków rolnych w hektarach – w przypadku posiadania nieruchomości rolnej.

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku ESP należy wysłać pocztą lub zanieść osobiście do placówki ZUS, nie ma możliwości przesłania ich drogą elektroniczną.

Odwołanie od decyzji z ZUS

ZUS w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności potrzebnej do wydania decyzji powinien rozpatrzyć wniosek w sprawie zasiłku przedemerytalnego. Jeśli termin zostanie przekroczony lub ZUS wyda decyzję odmowną, zainteresowany może odwołać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sądu okręgowego wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2019 r. wynosi 1140,99 zł. Oznacza to, że wysokość świadczenia wzrosła o 70 zł w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym wynosiło 1070,99 zł brutto.

Zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie emerytalne może zostać zawieszone, a wypłaty świadczenia wstrzymane w sytuacji nabycia prawa do renty inwalidzkiej bądź renty z tytułu niezdolności do pracy, złożenia wniosku o zawieszenie świadczenia, uzyskiwania przychodów w wysokości 70% przeciętnego wynagrodzenia lub pobierania renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów