0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności a podatek VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik może zawiesić wykonywaną przez siebie działalność gospodarczą na okres od 1 do 24 miesięcy. Prawo do zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje tylko tym przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają w swojej firmie pracowników. Dodatkowo wspólnik spółki cywilnej nie może zawiesić swojej działalności, jeżeli jednocześnie nie zawieszą jej wszyscy pozostali wspólnicy spółki.

Nie należy zapominać o tym, że zawieszenie działalności gospodarczej rodzi pewne konsekwencje podatkowe, w tym również na gruncie podatku od towarów i usług (VAT).

Zawieszenie działalności a VAT-7

W trakcie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej oraz osiągać z niej bieżących przychodów. Do praw i obowiązków podatnika w tym okresie można zaliczyć:

  • prawo wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • prawo przyjmowania należności lub obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
  • prawo albo obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa np. obowiązki podatkowe,
  • prawo osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Co ważne, przedsiębiorca mimo zawieszania może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla osób wykonujących działalność gospodarczą.

Co do zasady podatnik VAT jest zobowiązany do składania co okres rozliczeniowy (co miesiąc lub co kwartał) deklaracji VAT, do 25 dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym.

Jednak, zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Zwolnienie to nie dotyczy jednak wszystkich przedsiębiorców, którzy zawieszają działalność gospodarczą. Wyjątek od tej zasady dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem,
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Zawieszenie działalności a prawo do odliczenia VAT

Podatnicy VAT często zadają sobie pytanie, czy mogą odliczyć VAT z faktur otrzymanych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, przy czym nie można zapomnieć, że faktura musi dotyczyć umowy zawartej przed zawieszeniem i służyć czynnościom opodatkowanym (krótko mówiąc - działalność zostanie w przyszłości odwieszona).

Obowiązuje tu ogólna zasada mówiąca, iż przedsiębiorca może dokonać odliczenia podatku w okresie, w którym otrzymał fakturę lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Tak czy inaczej, mimo zawieszenia podatnik musi składać deklaracje VAT w odpowiednich terminach. Przedsiębiorca będzie wówczas wykazywał narastająco kwotę VAT naliczonego do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe. Będzie mógł on również ubiegać się o zwrot bezpośredni. Jednak ze względu na brak występowania sprzedaży, na zwrot będzie musiał oczekiwać maksymalny dopuszczany okres czasu tj. 180 dni licząc od dnia złożenia deklaracji.

Istnieje jeszcze jedno możliwe rozwiązanie polegające na odliczeniu podatku po odwieszeniu działalności gospodarczej, poprzez składanie korekty deklaracji VAT za cały okres zawieszenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów