0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zerowa informacja podsumowująca a obowiązek składania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokonuję sporadycznie transakcji wewnątrzwspólnotowych. W związku z powyższym zobowiązana jestem do składania informacji podsumowujących. Czy za okres, w którym nie dokonano żadnych transakcji wewnątrzwspólnotowych, powinna być złożona zerowa informacja podsumowująca?

Marzena, Olsztyn

 

Za okres w którym nie dokonała Pani transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie jest konieczne składanie zerowej informacji podsumowującej.

Podmioty dokonujące przemieszczenia towarów pomiędzy różnymi krajami UE mają obowiązek nie tylko rozliczenia VAT od owych transakcji, lecz także muszą sporządzić informacje podsumowujące.

Obowiązek sporządzania miesięcznej informacji podsumowującej wynika z art. 100 ust. 3 ustawy o VAT. Jej składanie ciąży na podatnikach dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych zobowiązani są z zasady do składania w urzędzie skarbowym informacji zbiorczych wskazujących na dokonane transakcje.

Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych:

  • wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

  • wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

  • dostawach towarów na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

  • usługach na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca

– zwane informacjami podsumowującymi.

Zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy o VAT, informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w których powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 ww. ustawy. Jeżeli w danym okresie nie powstał u podatnika obowiązek podatkowy z tytułu dokonania jakiejkolwiek transakcji wskazanej w ww. przepisie, zerowa informacja podsumowująca VAT-UE nie stanowi obowiązku jej składania.

Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 czerwca 2011 r., nr ITPP2/443-459/11/AP, w której czytamy, że:

(…) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka będąca podatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązanym do składania miesięcznych deklaracji, w dniu 28 kwietnia 2010 r. zarejestrowała się jako podatnik VAT UE. Po rejestracji dokonała zakupu towarów inwestycyjnych w ramach nabyć wewnątrzwspólnotowych wyłącznie w kwietniu 2010 r. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy, złożyła do organu podatkowego informacje podsumowujące za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2010 r. Od lipca 2010 r. z uwagi na fakt, iż nie dokonywała jakichkolwiek nabyć i dostaw towarów na terenie Unii Europejskiej, zaprzestała składania informacji podsumowujących. Pomimo ich nieskładania przez okres ponad 6 miesięcy, naczelnik urzędu skarbowego nie wykreślił z urzędu Spółki z rejestru podatników VAT UE oraz nie powiadomił Jej o powyższym fakcie. W miesiącu marcu 2011 r. Spółka dokonała nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów i zamierza do dnia 15 kwietnia 2011 r. złożyć informację podsumowującą za ten miesiąc.

Odnosząc przedstawiony wyżej stan faktyczny do powołanych przepisów prawa, należy stwierdzić, iż z uwagi na fakt niedokonywania w okresie od lipca 2010 r. do lutego 2011 r. żadnych transakcji wewnątrzwspólnotowych, Spółka nie miała obowiązku składania informacji podsumowujących (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów