Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zryczałtowany podatek od przychodów ogranicza zakres świadczonych usług

Nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się z urzędem skarbowym na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z poźn. zm.), z grona uprawnionych podatników wyklucza bowiem wszystkich tych, którzy prowadzą działalność związaną m.in. z usługami:

 • doradztwa w zakresie zarządzania lasem
 • realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu
 • licencyjnymi związanymi z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map, czasopism
 • licencyjnymi związanymi z nabywaniem praw do korzystania z gier i programów komputerowych
 • agencji informacyjnych
 • finansowymi i ubezpieczeniowymi
 • kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek
 • prawnymi, rachunkowo-księgowymi i doradztwa podatkowego
 • architektonicznymi i inżynierskimi; usługami badań i analiz technicznych
 • w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • detektywistycznymi i ochroniarskimi z wyłączeniem: robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem
 • kulturalnymi i rozrywkowymi
 • bibliotek, archiwów, muzeów
 • związanymi ze sportem, rozrywką i rekreacją.